Kategoriarkiv: Vägprojekten

HÖG TID ATT KOPPLA UPP SIG MOT NACKAS KOMMUNALA VA

Här kommer en liten uppmaning till de som ännu inte kopplat upp sig och blivit klara med nödvändigt grävarbete att göra detta så snart ni har möjlighet. Vi förbereder nu för ytbeläggning av våra vägar och beräknar att detta kommer att ske under hösten, troligtvis med start i oktober. Det är med andra ord mycket lämpligt att vara klar med sin inkoppling och med sitt grävarbete innan dess. Det är självfallet möjligt att koppla upp sig senare men det finns då risker att arbetet vid den egna fastigheten skadar den ytbeläggning vi då investerat i. Fastighetsägare ansvarar för de eventuella skador som uppkommer på ytbeläggning vid sådant arbete.

Risiga Risets Alväg

Under vintern och våren har det varit hårt tryck på Risets Alväg med mycket trafik från såväl Frentabs lastbilar som från resande inom och genom området. Vägföreningen har försökt att hålla jämna steg genom att fylla de potthål som bildats, men de senaste dagarnas regnväder har gjort vägen mycket hålig vilket flera medlemmar påpekat för styrelsen. 
Planen är att på kort sikt fortsätta fylla hålen med grus, vilket görs så snart det blir uppehåll i regnandet. Att fylla när det regnar har ingen mening då gruset då omedelbart lämnar hålen igen. Vägen kommer att fortsatt hållas öppen då den dagligen används av Frentabs transporter in och ut ur området. 
På lång sikt kommer vi att behöva göra ett större arbete på vägen då den halvan av vägen som inte gjordes om när VA grävdes ner har satt sig på många ställen längs med vägen. Det arbetet kan dock inte påbörjas förrän VA-arbetet i område B är avslutat (vilket förväntas ske under det fjärde kvartalet i år, enligt den uppdaterade tidsplanen), så fram till dess kommer vi att fortsätta underhålla den väg vi har. 

Information VA-arbetet

Frentab har tillhandahållit en preliminär tidsplan för område B i riset. Det är alltså inte helt säkert att de kommer börja de datum som står i tidsplanen. Ladda ner pdf:en för att se deras plan.

För frågor om tidsplanen, vänligen vänd er till Frentab
kummelnas@frentab.se.

Parkslide
Flera boende har hört av sig om att de är oroliga för spridning av parkslide i samband med utbyggnad av VA. Frentab och NVOA hanterar parkslide enligt nedan.

  • Frentab schaktar inte om vi inte måste
  • NVOA för dialog med kommunen i frågan
  • Frentab försöker runda synliga bestånd. Undvika att gräva i det.
  • Frentab försöker flytta på anslutningspunkt om det är mitt i ett parkslide bestånd
  • Frentab för dialog med maskinisterna.

Frentab uppmuntrar till att ta kontakt och ser gärna att man som boende mailar till Frentab och talar om och försöker markera ut var det finns parkslide.

Orangea markeringar
Sedan någon vecka görs det orangea markeringar utmed hela området. Det är Frentab som begär ut från Ledningskollen.se. Dvs det markeras ut var befintliga ledningar finns.

Tillgänglighet – tänk på ev båt på tomten
OBS! Om du brukar ha din båt på tomten under vintern är det viktigt att tänka på att tillgänglighet till och från fastighet kommer att begränsas vissa perioder. För att undvika att inte kunna sjösätta alternativt inte kunna lägga båten på sin tomt för vintern behöver du planera för detta. Se preliminär tidplan ovan, alternativt kontakta frentab på e-post.

Elbil
Just nu finns det inget svar på hur elbilar ska ha tillgång till laddstationer under perioder då man behöver parkera på annan plats. Det är tyvärr väldigt kostsamt att sätta upp ett tillfälligt elverk. Idéer är välkomna.

Miljöprovtagning i området pågår
Onsdag 12 maj genomfördes miljöprovtagning i området. Detta kommer göras löpande för att få en analys av marken.

VA-arbetet har startat

Nu händer det! När föreningens kassör flyttade till Riset 1993 sa mäklaren ”Jodå, kommunalt VA är på gång”. — Han fick rätt till slut!

VA-projektet för område B och Rörsundsviken II har startat och planeras pågå till efter hösten 2023. Beställare är kommunen genom Nacka Vatten och Avfall och genomförare (de som gör arbetet) är Frentab. Vägföreningen deltager som referensgrupp under hela arbetets gång.

Här finns information från Nacka Vatten och Avfall: https://www.nacka.se/4a4edb/globalassets/nackavattenavfall/dokument/va/utbyggnad-va-i-fritidshusomrade-2019_web.pdf

För snabb kontakt och smidigt genomförande är det viktigt att ge Frentab aktuella kontaktuppgifter så att de kan komma ut med information om vad som planeras. Även boende längs Risets Alväg är välkomna att lämna kontaktinformation då ni också påverkas av vägarnas framkomlighet. Lämna kontaktuppgifter via mailadressen kummelnas@frentab.se

Första väg som grävs upp är Ristorpsvägen följt av Karbovägen, Pilrisvägen och östra delen av Risvägen (mellan Röde Orms väg och Vikingshillsvägen).

Frentab kommer kalla de boende till och genomföra informationsmöten löpande, kvarter för kvarter, innan de påbörjar nya vägavsnitt. Dessa möten är viktiga att deltaga i eller få information ifrån. Mötena ger information om hur Frentab planerar att gå till väga samt hur access till egna tomten kan ske under arbetstiden samt hur post, sophämtning samt tanktömning kan genomföras.

En kritisk del i arbetet är fastighetsägarnas möjlighet till parkering när vägen till tomten är uppgrävd. Föreningen kommer tillgängliggöra de allmänna platser som finns i området, men försök även tala med grannar och närboende om möjlighet att låna och låna ut parkeringsplatser under arbetet.

Varje fastighetsägare skall enligt genomförd lantmäteriförrättning hantera sitt eget dagvatten. Det får inte rinna ut på vägarna eller ledas till grannens tomt. Mer information finns här: https://www.nacka.se/boende-miljo/dagvatten/vagledning-fastighetsagare/

Kommunens information om arbetet kommer att läggas ut här: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/furuvagen/#panel-startpage

Innan påkoppling på det kommunala VA-systemet kan göras måste ett avtal upprättas mellan kommunen och fastighetsägaren. Detta görs genom en ansökan via kommunens hemsida.

Påkoppling till VA-nätet sker löpande och betalning sker vid påkoppling.

Det arbete som krävs på egna tomten (nedgrävning av LTA-pump och ledningar samt inkoppling i huset) görs inte av Frentab. Varje fastighetsägare måste själv ombesörja en entreprenör som utför detta arbete.

Korsningen uppsnyggad – men ska bli ännu finare

Tillsammans med Veidekke och Nacka kommun har styrelsen konstaterat att möjligheten till återplantering längst Risets Alväg är begränsad. Det beror bland annat på spontar i det nya diket samt jordens beskaffenhet. Diket måste även vara tillgängligt för grävarmaskin för löpande underhåll.

Plantering kommer att ske på några av ytorna längst vägen, där det är möjligt och där inte underhållsarbetet påverkas.

Arbete med att utforma planteringarna pågår och nya buskar och träd planeras ske under 2020 och då under en tid då det är bäst att plantera – troligtvis höst.

Uppskjuten stämma – vad händer nu?

Styrelsen beslöt i ett sent skede att till följd av Corona-pandemin ställa in den ordinarie stämman som skulle ha gått av stapeln den 19 mars. I skrivande stund planerar styrelsen att i stället genomföra den ordinarie stämman i slutet av augusti, givet att coronasituationen så medger. Kallelse kommer att stadgeenligt gå ut minst två veckor i förväg, men spara de stämmounderlag som ni redan fått då dessa fortsättningsvis kommer att gälla. De finns även på risets.se

Nuvarande styrelse sitter kvar till dess den ordinarie stämman kan genomföras och utdebitering av avgifter sker efter dessa blivit godkända av stämman.

Hur gör vi med vägarna fram till stämman?

Då årsmötet skulle ta beslut om ytskikt på vägarna får det vänta tills vi kan genomföra stämman säkert igen. Underhåll och lagning av potthål kommer att ske löpande. Att jämna  till i större skala får vänta på beslut – om inte vägarna riskerar att bli så negativt påverkade att vi inte kan vänta. 

Viktigt för att vägarna ska hålla längre med detta mjuka ytskikt är alla håller till höger när de kör samt håller diken utanför sin tomt fria för regnvattnet. Då slipper vi djupa spår när alla kör på samma ställe, samt fåror när vattnet rinner ut över vägen.

Lägesrapport för lån och gemensam finansiering

Den gemensamma finansieringen av vägupprustningen, som vi tog beslut om på extrastämman den 3 juni går enligt plan. Allt är klart med banken. Den andra debiteringen om 14 100 kronor, med förfallodag 1/8 som togs beslut om, kommer därför inte att behöva verkställas. På kommande ordinarie föreningsstämma fattas beslut om nästa års debitering för vägupprustningens räntekostnader.