Kategoriarkiv: VIKTIG INFO FRÅN STYRELSEN

VA-arbetet har startat

Nu händer det! När föreningens kassör flyttade till Riset 1993 sa mäklaren ”Jodå, kommunalt VA är på gång”. — Han fick rätt till slut!

VA-projektet för område B och Rörsundsviken II har startat och planeras pågå till efter hösten 2023. Beställare är kommunen genom Nacka Vatten och Avfall och genomförare (de som gör arbetet) är Frentab. Vägföreningen deltager som referensgrupp under hela arbetets gång.

Här finns information från Nacka Vatten och Avfall: https://www.nacka.se/4a4edb/globalassets/nackavattenavfall/dokument/va/utbyggnad-va-i-fritidshusomrade-2019_web.pdf

För snabb kontakt och smidigt genomförande är det viktigt att ge Frentab aktuella kontaktuppgifter så att de kan komma ut med information om vad som planeras. Även boende längs Risets Alväg är välkomna att lämna kontaktinformation då ni också påverkas av vägarnas framkomlighet. Lämna kontaktuppgifter via mailadressen kummelnas@frentab.se

Första väg som grävs upp är Ristorpsvägen följt av Karbovägen, Pilrisvägen och östra delen av Risvägen (mellan Röde Orms väg och Vikingshillsvägen).

Frentab kommer kalla de boende till och genomföra informationsmöten löpande, kvarter för kvarter, innan de påbörjar nya vägavsnitt. Dessa möten är viktiga att deltaga i eller få information ifrån. Mötena ger information om hur Frentab planerar att gå till väga samt hur access till egna tomten kan ske under arbetstiden samt hur post, sophämtning samt tanktömning kan genomföras.

En kritisk del i arbetet är fastighetsägarnas möjlighet till parkering när vägen till tomten är uppgrävd. Föreningen kommer tillgängliggöra de allmänna platser som finns i området, men försök även tala med grannar och närboende om möjlighet att låna och låna ut parkeringsplatser under arbetet.

Varje fastighetsägare skall enligt genomförd lantmäteriförrättning hantera sitt eget dagvatten. Det får inte rinna ut på vägarna eller ledas till grannens tomt. Mer information finns här: https://www.nacka.se/boende-miljo/dagvatten/vagledning-fastighetsagare/

Kommunens information om arbetet kommer att läggas ut här: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/furuvagen/#panel-startpage

Innan påkoppling på det kommunala VA-systemet kan göras måste ett avtal upprättas mellan kommunen och fastighetsägaren. Detta görs genom en ansökan via kommunens hemsida.

Påkoppling till VA-nätet sker löpande och betalning sker vid påkoppling.

Det arbete som krävs på egna tomten (nedgrävning av LTA-pump och ledningar samt inkoppling i huset) görs inte av Frentab. Varje fastighetsägare måste själv ombesörja en entreprenör som utför detta arbete.

Styrelsen behöver dig!

Vi är alla stolta över vårt område, lummigheten, lugnet, karaktären, vänligheten. Att vi kan behålla det så och inte under kommunens – dyrare – huvudmannaskap hänger på att vi hjälps åt. Det är frivilligt arbete som ligger bakom alla förändringar och förbättringar. Insatser från dina grannar som gör att tennisbanan kan öppna varje vår, att du kan promenera längs vattnet och ta båten till stan. Att barnen kan leka på lekplatsen, att midsommarstången reses och lökar planteras.

I mitten av detta sitter styrelsen. Sju av dina grannar som lägger fritid och engagemang på att få allt att rulla. Vi har trevligt, till och med roligt, och känner stor tillfredsställelse när vårt arbete förbättrar vårt dagliga liv i området.

Nu behöver vi dig! För att hålla orken, idéerna och engagemanget uppe behöver vi turas om. Ta ett år eller två i styrelsen! Hör av dig till risetsvagforening@gmail.com eller direkt till Börje Drakenberg (valberedningen). Det här är vårt område, våra vägar och våra gemensamma ytor. Hjälps vi åt kan vi behålla det så.

Förbjuden genomfart vid Röde Orms vägs östra ände

Till följd av den täta trafiken, framförallt i anslutning till skolstart och -slut, med den påverkan på vägen detta innebär samt till skydd för de gående till och från skolan, har styrelsen beslutat att stänga Röde Orms väg närmast Fösabacken för genomfart.
Den branta backen och den tvära svängen frestar hårt på Röde Orms vägs yta. Vidare går flera barn till och från skolan längs Röde Orms väg och farten på de bilar som kör längs vägen är inte sällan långt över de tillåtna 30 km/tim. Så, för att skydda såväl fotgängare samt vägen beslutade styrelsen att förbjuda genomfart mellan Enrisvägen och Försabacken och ändamålsenliga skyltar har satts upp i korsningarna.
Genomfartsförbudet kommer utvärderas allra senast i samband med kommunens VA-arbete.

Förtroendevalda 2020

Vägförening
Ordförande: Carl Alströmer
Vice ordförande: Linda Häggström
Kassör: Anders Stuart
Sekreterare: Sofia Kinch
Vägintendent: Mattias Lago
Suppleant: Jessica Jernström
Suppleant: Ludvig Werner
Suppleant: Lorena Matusevicius

Tomtägareförening
Ordförande: Carl Alströmer
Vice ordförande: Linda Häggström
Kassör: Anders Stuart
Sekreterare: Sofia Kinch
Ledamot: Mattias Lago
Suppleant: Jessica Jernström
Suppleant: Ludvig Werner
Suppleant: Lorena Matusevicius

Valberedning båda föreningarna:
Börje Drakenberg (sammankallande)
Martin Mella
David Timner

Revisorer båda föreningarna:
Ordinarie: Malena Jönsson
Ordinarie: Marcus Rönnestam
Suppleant: Ebba Drakenberg
Suppleant: Bernt Jacobsson

Välbesökt stämma beslutade att avvakta med ytbeläggning på våra vägar

Onsdagen den 26 augusti genomfördes en framflyttad stämma för Risets tomtägareförening och Risets vägförening. I syfte att kunna uppfylla Folkhälsomyndighetens råd gällande smittspridning hölls stämman utomhus på Midsommarängen. Mötesordförande Malena Jönsson såg till att utskickad dagordning för båda föreningarna följdes och att stämmans 49 deltagare fick tydliga förklaringar i de frågor och beslut som krävde extra genomgång.

Förutom sedvanliga beslut om att godkänna föregående års räkenskaper och ge styrelsen ansvarsfrihet, så beslutade även stämman att följa styrelsens rekommendation i frågan om ytbeläggning på våra vägar. Det innebär att ingen ny ytbeläggning kommer att beställas i nuläget, och föreningen inväntar mer information om kommunens nu långtgående planer för VA utbyggnaden. Styrelsen kommer säkerställa att underhåll av vägarna sker på ett tillfredsställande sätt under denna period.

Flertal aktuella punkter lyftes av deltagande medlemmar under övriga frågor – allt från hantering av den invasiva växten parkslide och belysning på lekplatsen till ordningsproblem på Båtvägen.

Läs gärna protokollen i sin helhet här .

I korthet:

TENNISBANAN VÅRÖPPNAD Tack vare frivilliga och ivriga krafter är nu tennisbanan öppen för spel även med senare städdag än vanligt.

TA EN PROMENAD Vi har flera mysiga och undanskymda platser i vårt område. Där vill vi gärna att det ska vara lugnt och städat. Är du på en kvällspromenad får du gärna ta en sväng förbi lekplatsen, utkiksplatsen, Karbosjön eller Båtvägen. Ju mer rörelse i området, desto mindre lockande att störa och stöka. 

Är gatubelysningen trasig?  Du kan enkelt och effektivt själv anmäla trasiga lampor på kommunens hemsida. Ungefärlig adress och en bild är allt som behövs.

JAKT Under vinterns jakttillfällen har totalt nio rådjur skjutits. Det finns fortfarande gott om djur kvar enligt viltvårdaren. De håller också ögonen på bäver i Karbosjön. 

DU VET VÄL ATT i Ingas Paviljong finns fem bord och 20 stolar för utlåning. De är fällbara och lätta att bära. Flera medlemmar har använt möjligheten och varit mycket nöjda. Citat: Stolarna är till och med bekväma! Hör av dig till styrelsen om du också vill låna!

ELDNINGSVECKOR Under våren 2020 är eldning av torrt vedartat avfall tillåten v 18–19 (27 april–10 maj).

ÖKAT KLOTTER I OMRÅDET Den senaste tiden har vi sett en markant ökning av skadegörelse i form av klotter. Inte bara i Riset utan hela Kummelnäs, Vikingshill och området bakom Nacka Trä.Det verkar vara samma person eller personer som ligger bakom då det är ”647”, ”Morf” ”c+aw” och ”e+z” som upprepas. Här i Riset har vi beställt klottersaneringsmedel, tagit kontakt med Boo Energi som äger elskåpen samt planerar att måla om kuren vid bryggan. Trist i både tid och pengar. Snälla hjälp oss att få ett stopp på detta. Håll ögonen öppna och prata gärna med hela familjen om någon sett, hört eller vet något.

Information på mejl Vill du ha mejl när föreningen har viktig information – som hur det går med vägarna? Du kan också välja att få fakturor via epost. Anmäl dig på risetsvagforening@gmail.com.

Alltid aktuellt – håll till höger och max 30 km/h på våra vägar