Etikettarkiv: trädvård

Så gick den samordnade trädfällningen i Riset

Alla har vi sett de gula banden runt om i området som markerat träd aktuella för fällning. Nu är insatsen på den gemensamt ägda marken i det närmaste klar även om några privata fastighetsägare fortfarande väntar på att sökta marklov skall vinna laga kraft. Stort tack till Börje Drakenberg, skogskonsult och fd lärare på SLU jägmästar- och skogsmästarutbildningar och boende på Risvägen, som på frivillig basis hjälpt oss att utvärdera beståndet av träd och konsultera även tomtägare som velat delta i fällningen.

Vår gemensamma mark är ca 19 hektar och ett trettiotal träd har inspekterats. Till slut blev det de fem träd som bedömdes utgöra störst risk för människor och egendom som tas ned. Det är var en död al, en halv ek, en lutande ek, en gran som hade svårt att stå emot senaste stormen samt en sälg med farlig stamspricka. Till grund för besluten ligger också en utvärdering om att det finns träd runt omkring och att de nu kan frodas och ta plats i sin takt. Börje bidrar frikostigt med sin expertis till föreningen kring trädvård med det långa perspektivet, inte minst genom att föreslå och genomföra nyplanteringar

Ett 20-tal fastighetsägare, dvs ca 10% av Risets totala antal fastigheter, anmälde också intresse för att delta i den gemensamma upphandlingen. Styrelsen är glada och tacksamma för gehöret kring vikten av helhetssyn och bevarandet av biologisk mångfald, vilket tog sig uttryck i ett flertal återtagna intresseanmälningar.

Det kom också in önskemål från privatpersoner om att fälla träd på föreningens mark. Ett fåtal av dessa har beviljats utifrån nya, striktare, riktlinjer än vi haft tidigare. Hela uppdateringen kan du läsa om här men i korthet krävs särskilda skäl i form av risk för skador på människor eller egendom. Ser du behov av trädvård kring din tomt men på föreningens mark genomförs en inspektion efter de satta kriterierna.

Nu är förhoppningen att vi är bättre rustade inför en ny Alfrida eller Gudrun men fortsätter löpande vårt arbete med vård av den gemensamt ägda marken. Om du är orolig för ett träd i din närhet hör av dig till styrelsen på risetsvagforening@gmail.com för en bedömning.

Jag vill fälla ett träd på föreningens mark. Hur gör jag?

Börja med att ta kontakt med en styrelsemedlem direkt eller via epost till risetsvagforening@gmail.com. Vi behöver veta plats, orsak och få en bild på det aktuella trädet. Märk gärna ut det med ett markeringsband.

Utgångspunkten är att träd på föreningens mark som önskas tas ned av medlem endast fälls om särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl kan vara att trädet är sjukt, skadat, riskerar att falla över en ledning eller liknande.

Om så är fallet står föreningen självklart för fällningen. För att avgöra behovet av fällning behöver styrelsemedlem, eller av styrelsen annan utsedd person, göra en bedömning av de särskilda skälen på plats innan beslut kan tas.

Finns inga av de listade särskilda skälen men ändå en önskan om fällning som en del av en eller flera fastigheters egen trädvård och utveckling av respektive tomter, behöver också detta granskas med samma förfarande. Här behöver skälen vara mycket goda för att få godkänt för en fällning och kostnaden tas av berörda fastighetsägare. Enighet krävs i de fall det är flera. Ett beslut i frågan kommer att ta hänsyn till hur trädbeståndet ser ut runt om kring och möjligheter för återväxt.

Sly är tillåtet att rensa och hålla efter. Föreningens definition av sly är unga träd som är så smala att du enkelt når runt det med hjälp av ena handens tumme och pekfinger.