Rapport från årsstämman

Föreningsstämma för de bägge föreningarna Risets Tomtägareförening och Risets Vägförening avhölls tisdagen den 10 april i Backeboskolan. Cirka 40 medlemmar hade hörsammat kallelsen och dök i sann föreningsanda upp till detta beslutande möte. Stämmoprotokoll – som följer med detta RisetNytt – beskriver mötenas beslut i detalj.

I korthet konstateras att styrelsernas ordförande, David Timner, lämnar sin post efter många år i varierande positioner varav de senaste tre som ordförande, den tidigare sekreteraren – Carl Alströmer– valdes till ny ordförande.

Vägarnas beskaffenhet och strategin kring Nackamodellen diskuterades, en ökad satsning på Tomtägareföreningen efterfrågades med följd av en smärre höjning av avgiften samt ett upprop om deltagande i arrangerandet av midsommar. En motion om att styrelse-sammansättningen skall se lika ut i de bägge föreningarna bifölls och vinner kraft efter en andra läsning på kommande ordinarie eller extra stämma.

Hela protokollen här:

Protokoll Årsmöte 2018 Risets Vägförening

Protokoll Årsmöte 2018 Risets Tomtägareförening

Förtroendevalda 2018

Vägförening
Ordförande: Carl Alströmer
Vice ordförande: Peter Tagestam
Kassör: Anders Stuart
Sekreterare: Sofia Kinch
Vägintendent: Per-Fredrik Lindahl
Suppleant: Linda Häggström
Suppleant: Carl Bofeldt

Tomtägareförening
Ordförande: Carl Alströmer
Vice ordförande: Per-Fredrik Lindahl
Kassör: Anders Stuart
Sekreterare: Sofia Kinch
Suppleant: Jenny Elsmark
Suppleant: Jessica Jernström
Suppleant: Peter Tagestam

Valberedning båda föreningarna:
Börje Drakenberg (sammankallande)
Martin Mella
David Timner

Revisorer båda föreningarna:
Ordinarie: Karin Agerberg
Ordinarie: Claes Åberg
Suppleant: Malena Jönsson
Suppleant: Gunnar Linus

Välkommen på årsstämma den 10 april

Dag: Tisdagen den 10 april

Tid: Mingel med kaffe och dopp från klockan 18:30. Mötesstart 19.00.

Plats: Backeboskolan, klassrum Saltkråkan, Vikingshillsvägen 68.

Viss brist på parkering råder så lämna gärna bilen hemma. De som ändå tar med bil kan parkera på personalparkeringen. Parkering på Vikingshillsvägen kan rendera i böter.

Kallelse och underlag kan läsas här:

Kallelse årsmöte RVF 2018

Kallelse årsmöte RTF 2018

Det sas på årsstämmorna 2017

Årets stämmor i väg- och tomtägareförening hölls den 21 mars med 30 fastigheter representerade. I vägföreningen antogs proposition om att göra de farthinder som under sommarhalvåren funnits installerade på Risvägen permanenta, d.v.s. att vi även fortsättningsvis monterar dessa på våren och tar bort dem på hösten samt att utöka antalet farthinder med ytterligare två stycken längs Risets Alväg.

Styrelsen gavs också mandat att vid behov mycket selektivt utöka med ett fåtal ytterligare likadana farthinder i området.

Risvägens dåliga skick har skapat huvudbry för styrelsen som anser att det vore en oklok investering att göra iordning vägen idag då vägen ändå skall göras om inom några år. Utredning pågår dock om åtgärder. Tills vidare lagas potthålen löpande. För tomtägareföreningen läggs fokus under 2017 på färdigställandet av Ingas paviljong. Utöver återkommande aktiviteter som arbetsdagar och midsommarfirande et c förmedlades att stort firande av föreningens 80-årsjubileum planeras att hållas i september.

Protokollen hittar du här:
Vägföreningen: Protokoll RVF ÅM 2017
Tomtägarföreningen: Protokoll RTF ÅM 2017

Förtroendevalda 2017

Vägförening
Ordförande: David Timner
Vice ordförande: Sofia Kinch
Kassör: Anders Stuart
Sekreterare: Carl Alströmer
Vägintendent: Per-Fredrik Lindahl
Suppleant: Linda Häggström
Suppleant: Jessica Jernström

Tomtägareförening
Ordförande: David Timner
Vice ordförande: Per-Fredrik Lindahl
Kassör: Anders Stuart
Sekreterare: Carl Alströmer
Suppleant: Sofia Kinch
Suppleant: Linda Häggström
Suppleant: Peter Tagestam

Om Vägföreningen (RVF)

Som fastighetsägare i Riset ingår du som medlem i Risets Vägförening enligt förrättning utförd i mars 1995. Enligt vägföreningsformen är varje fastighetsägare skyldig att erlägga utdebiterad vägavgift.

Sammanfattning

 • Bildad 13 mars 1995. Ombildad vid ny förrättning 1998
 • Ansvarar för skötsel och underhåll av allmänningar inom planlagda områden
 • Ansvarar för vägarnas skötsel och underhåll, sommar- och vintertid
 • Ansvarar för belysningspunkter utmed vägnätet (kommunen står för el-förbrukning)
 • Ansvarar för brygga som medger båtförbindelse med Stockholm och skärgården
 • Upprätthåller medlemskap i REV (Riksförbundet Enskilda Vägar)
 • Upprätthåller medlemskap i Skärgårdens Trafikantförening
 • Arrangerar minst en Städdag/Arbetsdag per år
 • Utdebiterar årlig vägavgift enligt utgiftsstat som fastställes på föreningens årsmöte
 • Bevakar den enskildes betalningsansvar (vid behov upprättas ”restlängd” som överlämans till Kronofogdemyndigheten för indrivning)
 • Postgiro 36 34 66-4

Postadress

132 37 Saltsjö-Boo

Vägavgift

Varje enskild fastighetsägare är enligt vägföreningsformen skyldig att erlägga utdebiterad vägavgift (genom Anläggningslagen). Fastigheten tilldelas ett andelstal beroende på nyttjande/klassning (permanetboende, fritidshus eller annan användning). På årsmöte faställes en s.k. utgiftsstat.

Till permanentboende (mantalsskriven på fastigheten året innan) utgår ett kommunalt vägbidrag som för närvarande uppgår till (max) 500:- per fastighet.

Styrelsens ambition är att upprätthålla hög standard på områdets vägar såväl sommar- som vintertid. Verka för bättre turtäthet med båttrafiken. Allt till så rimlig årskostnad som möjligt för den enskilde fastighetsägaren.

Information från möte om planarbetet

Den genomförandegrupp som haft styrelsens mandat att förbereda planarbetet i område B och Rörsundsviken II presenterade sina slutsatser på ett informationsmöte i Backeboskolan den 29 mars 2014. Nedan finns anteckningar från mötet.

1. Information om arbetsgruppens arbete

Arbetsgruppen bildades efter årsmötet 2013 och består nio personer, varav några även sitter i styrelsen för tomtägare- och vägförening. Uppdraget är att gå igenom hur de två detaljplanerna ska genomföras. Gruppen lämnar förslag till styrelsen i Risets vägförening som i sin tur fattar beslut, enligt mandat vid två tidigare årsmöten.

2. Information om detaljplaneområdena

Inom Riset finns fyra huvudsakliga detaljplaneområden:

–        Söder Grävlingsberg (DP 391) – Risets Alväg och sista delen av Risvägen. Denna detaljplan är nästan helt genomförd men vissa mindre arbeten återstår.

–        Rörsundsviken II (DP 85)– Delar av Risvägen, Risbergsstigen och Rörsundsviksvägen. Äldre detaljplan som gjorts om så att kommunen står som huvudman för vatten och avlopp. Den nya detaljplanen har vunnit laga kraft och ska nu genomföras.

–        Område B (DP 536) – större delen av Riset. Detaljplanen har vunnit laga kraft och ska genomföras.

–        Vikingshillsvägen (DP 541) – berör fastigheter inom Riset som gränsar mot Vikingshillsvägen. Arbetet med detaljplanen pågår.

Inom Område B ges generella byggrätter beroende på tomtstorlek. Alla får bygga i 1, 1,5 eller 2 plan. Prickmark, t ex mot tomtgräns, anger var på tomten man inte får bygga. Även om detaljplanen inte är genomförd kan man beviljas bygglov, om kommunen t ex tycker att man har en väl fungerande avloppslösning redan idag och vägföreningen godkänner byggtransporter redan innan vägarna är förbättrade. Inom Rörsundsviken II görs i princip inga förändringar mot den förra detaljplanen gällande byggrätter, prickmark etc.

Planområden Riset

Bild 1: Planområden i Riset

3. Tidplan

Jämfört med tidigare information har tidplanen förskjutits framåt i tiden. För närvarande ser den ut enligt nedan:

Planering   Nu
Lantmäteriförrättning   Hösten 2014
Upphandling av entreprenörer för grävning etc.   Hösten 2014
Grävstart    Våren 2015
Grävning klar    Hösten 2016
Besiktning och drift av V/A    Våren 2017

4. Upphandling

Upphandling av den grävning, sprängning, schaktning, dikning etc. som vi ska genomföra och bekosta kommer att göras tillsammans med Nacka kommuns upphandling av de arbeten de ska genomföra för att få ner vatten och avlopp i våra vägar. Vi kommer att kunna välja annan entreprenör än kommunen men det är inte troligt att det blir så. Alla arbeten som ska bekostas av oss (boende inom de två planområdena) måste beställas av oss och inte av Nacka kommun. Genom detta har vi kontroll på våra kostnader. Det ska också utses en oberoende projektledare som håller i byggmöten där entreprenören, Nacka kommun och representanter för Riset deltar. Risets representanter vid byggmötena blir Lennart Bergeros och Björn Lindblom. I upphandlingen anges en specificerad mängd av de arbeten vi vill ha gjorda. Alla tillägg därutöver ska sedan godkännas av oss. När alla arbeten är klara genomförs en besiktning av vägar, diken etc.

För arbeten som inte kan eller bör utföras av kommunens entreprenör kommer vi att göra separata upphandlingar. Det kan röra t.ex. belysning, vägbeläggning, räcken, brygga.

5. Vägbelysning

Det finns nya miljökrav som innebär att vi inom kort måste byta ut de kvicksilverarmaturer vi idag har som vägbelysning i området. Alla armaturer kommer därför att bytas i samband med genomförandet av detaljplanerna. Vi har valt det billigaste alternativet där befintliga stolpar och luftledningar behålls. De befintliga stolparna anser vi är en naturlig del av områdets karaktär. Inga ledningar utöver strömförsörjning till belysningen kommer på sikt att finnas mellan stolparna. Natriumljuskällor väljs i de nya armaturerna. Dessa ger ett gulaktigt sken. Med nya ljuskällor och komplettering med armaturer på de stolpar som idag saknar ljus kommer området att få en klart bättre belysning. Alla boende uppmanas att förbereda för markkabel för matning av el från vägen till sin fastighet.

6. Vägar

Kommunen ställer krav på viss bärighet i vägarna i samband med att kommunalt vatten och avlopp dras in i området. I princip alla vägar kommer att få en körbanebredd på minst 3,5 meter. Risvägen breddas inte från nuvarande bredd på drygt 4 meter då bredare väg anses dra upp hastigheten på de fordon som färdas i området. Som vägbeläggning används samma som idag med indränkt makadam (IM). Efter några år planeras att på ett antal vägar komplettera med en toppbeläggning kallad Y1B. Längs alla vägar ska finnas en fungerande dikning. Arbetet med vägarna blir den klart största kostnadsposten i genomförandet.

7. Övriga arbeten

I samband med genomförandet kommer områdets standard att höjas på ett antal punkter utöver vägombyggnaden. Det rör t.ex. renovering av Fågelsångens ångbåtsbrygga, nytt räcke och belysning längs strandpromenaden vid Rörsundsviken, nya skyltar vid promenadstråk och orienteringstavlor. Väntkuren vid Risets ångbåtsbrygga kommer att bekläs. Vid midsommarängen kommer vi att få anslutning av vatten, avlopp och el. Bollplanen där kommer också att dräneras.

8. Budget och betalningsplan

Budgeten pekar på en kostnad om 90 000 – 95 000 kronor per fastighet. Då de allra flesta redan betalt in 6 000 kr 2009 beräknas man behöva betala 84 000 – 89 000 kr.

Budget

Preliminärt kommer utdebitering ske enligt nedan:

Betalplan

9. Bredband

Skanova/Telia arbetar för närvarande med att dra in fiber i området. I nuläget används luftledningar men de kommer att förläggas i vägen när området är färdiggrävt. Vi tror att Skanova/Telia kommer att kunna erbjuda fiber till alla boende i området inom ett par år.

10. Genomförandet

Precis som idag kommer området att ha enskilt huvudmannaskap för vägar och allmän plats med Risets vägförening som ansvarig huvudman. Kommunen gräver ner sitt vatten och avlopp i våra vägar vilket bekostas av kommunens VA-enhet. Vi som boende får sedan betala för anslutning av vatten och avlopp enligt den VA-taxa som gäller när påkoppling sker. Kommunen höjde taxan 2014. Information om gällande taxa kan hittas på kommunens hemsida.

Det är vägföreningen som genomför vägförbättringar och övriga arbeten inom området. Kostnaderna delas mellan de boende i de två planområdena. Ekonomin i den sektion som bildas för detta är skild från vägföreningens övriga ekonomi.

11. VA-anslutning

Varje fastighetsägare bekostar och ansvarar för att gräva ner slangar etc. på den egna tomten för anslutning till VA vid vägen. Kommunen har för några år sedan frågat fastighetsägarna var längs tomtgränsen mot vägen de vill ha sin anslutning. Det går fortfarande att flytta denna anslutningspunkt om man så önskar.

Kommunen har i området valt en lösning med lätt trycksatta avlopp (LTA). Eftersom avloppet är trycksatt, räcker det att dra ledningar med smal diameter i grunda diken som följer markkonturen. Kommunen kommer att förse varje fastighetsägare med en avloppspump som ska grävas ner på tomten. Se skiss nedan. Mer information om pumpen och LTA-systemet kan man få av Nacka kommun.

VA-anslutning

12. Lantmäteriförrättning

Vägföreningen ansökte i juni 2013 om lantmäteriförrättning. Den beräknas vara klar efter sommaren 2014. Förrättningen syftar till att bilda den sektion som ska dela på kostnader för genomförandet och fastslå hur kostnaderna ska fördelas i genomförandet och i den kommande driften.

Andelstalen vid genomförandet sätts enligt samma principer som när detaljplanen för Risets Alväg genomfördes. Det innebär att alla betalar med andelstalet 1,0 enligt nedan:

 

Andelstal för kostnadsfördelning vid genomförandet

Permanentklassad fastighet    1,0
Lägenhet    1,0
Fritidsfastighet    1,0
Obebyggd fastighet    1,0
Fastighet för näringsverksamhet    1,0

Andelstalen i den kommande driften av vägarna sätts enligt nedan:

Andelstal för kostnadsfördelning vid drift av vägarna

Permanent boende och näringsfastighet    1,0
Lägenhet    1,0
Fritidshus    0,5
Obebyggd fastighet    0,1
Fastighet med utfart mot Vikingshillsvägen    0,1
Båtklubben    3,0

Detta innebär en förändring mot nuvarande andelstal för driften där lägenheter hittills haft andelstalet 0,5. Vi anser att lägenheterna i allmänhet är stora och rymmer hela familjer som på samma sätt som övriga familjer i området nyttjar och sliter på våra vägar.

13. Markinlösen

19 av områdets fastigheter berörs av markinlösen. Det gäller främst vid vändplaner och ett antal trånga passager där större vägområde behövs för att kunna genomföra detaljplanen och uppfylla de krav som ställs av Nacka kommun. Avtal med respektive fastighetsägare kommer att ingås under våren 2014. Ersättning till berörda fastighetsägare följer praxis och betalas av den sektion som bildas genom lantmäteriförrättningen. Den inlösta marken övertas av tomtägareföreningen.