Etikettarkiv: trädfällning

Så gick den samordnade trädfällningen i Riset

Alla har vi sett de gula banden runt om i området som markerat träd aktuella för fällning. Nu är insatsen på den gemensamt ägda marken i det närmaste klar även om några privata fastighetsägare fortfarande väntar på att sökta marklov skall vinna laga kraft. Stort tack till Börje Drakenberg, skogskonsult och fd lärare på SLU jägmästar- och skogsmästarutbildningar och boende på Risvägen, som på frivillig basis hjälpt oss att utvärdera beståndet av träd och konsultera även tomtägare som velat delta i fällningen.

Vår gemensamma mark är ca 19 hektar och ett trettiotal träd har inspekterats. Till slut blev det de fem träd som bedömdes utgöra störst risk för människor och egendom som tas ned. Det är var en död al, en halv ek, en lutande ek, en gran som hade svårt att stå emot senaste stormen samt en sälg med farlig stamspricka. Till grund för besluten ligger också en utvärdering om att det finns träd runt omkring och att de nu kan frodas och ta plats i sin takt. Börje bidrar frikostigt med sin expertis till föreningen kring trädvård med det långa perspektivet, inte minst genom att föreslå och genomföra nyplanteringar

Ett 20-tal fastighetsägare, dvs ca 10% av Risets totala antal fastigheter, anmälde också intresse för att delta i den gemensamma upphandlingen. Styrelsen är glada och tacksamma för gehöret kring vikten av helhetssyn och bevarandet av biologisk mångfald, vilket tog sig uttryck i ett flertal återtagna intresseanmälningar.

Det kom också in önskemål från privatpersoner om att fälla träd på föreningens mark. Ett fåtal av dessa har beviljats utifrån nya, striktare, riktlinjer än vi haft tidigare. Hela uppdateringen kan du läsa om här men i korthet krävs särskilda skäl i form av risk för skador på människor eller egendom. Ser du behov av trädvård kring din tomt men på föreningens mark genomförs en inspektion efter de satta kriterierna.

Nu är förhoppningen att vi är bättre rustade inför en ny Alfrida eller Gudrun men fortsätter löpande vårt arbete med vård av den gemensamt ägda marken. Om du är orolig för ett träd i din närhet hör av dig till styrelsen på risetsvagforening@gmail.com för en bedömning.

Samordnad trädfällning i Riset

Då behovet av fällning av träd visat sig vara relativt stort för såväl enskilda fastighetsägare i området som för föreningen själv, kommer Tomtägareföreningen att erbjuda en samordnad trädfällning under vintern.

Tidpunkt
• Preliminärt januari-februari 2021. Exakta datum meddelas i samband med att offert godkänns.

Pris
• Priset beror självfallet på hur komplext trädet är att fälla och det finns många parametrar som påverkar priset. En uppskattning från Linds är ca 1000-3000 kr/träd. Ett normalt träd som står relativt lättillgängligt bör landa på ca 1000 kr. Samtidigt finns det mycket stora komplexa träd som kräver enorm försiktighet och därmed blir dyrare. Exempelvis en stor tall med ett växthus under sig.

Anmälan senast 30 november
• Anmälan skickas senast den 30 november till risetsvagforening@gmail.com
• Anmälan skall innehålla:
Namn, adress, telefonnummer, e-postadress och antal träd.

Så här går det till
• Du gör en egen bedömning vilka träd på din fastighet som är aktuella att fälla och markerar dessa med GUL eller GUL/SVART tejp/rep/band.
• Marklov. Detaljplanen ställer krav på vissa fastigheter i området att söka marklov för fällning av träd över en viss storlek. Vänligen kontrollera om detta krävs för din fastighet innan fällningen utförs. Du som fastighetsägare är ansvarig om fällning sker utan att godkänt marklov finns. Läs mer på kommunens hemsida här: https://www.nacka.se/boende-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/jag-vill-gora-ansokan-eller-anmalan/marklov-och-tradfallning/
• Alla tomter på Risberget, Risvägen 25 och 27, tomterna runt Rörsundaviken och Fågelsången ligger inom strandskyddszonen och måste ha marklov. Övriga tomter är oklart, varför du själv behöver kontrollera.
• Du skickar en intresseanmälan till Risets Tomtägareförening (RTF) om behov av trädfällning.
• RTF samlar in alla intresseanmälningar och gör en samlad beställning till Linds trädfällning
• Linds trädfällning kommer till Riset och gör en bedömning av varje enskilt träd på plats. Vid detta tillfälle kommer även vår egen skogsbiolog Börje Drakenberg följa med runt och vara behjälplig.
• Offert från Linds via e-post till varje enskild fastighetsägare.
• Du godkänner offerten (efter ev justeringar) och lämnar då även uppgifter för ev. RUT-avdrag
• Linds trädfällning bekräftar beställningen och meddelar även exakt datum.
• Fällningen görs på bestämda datum gemensamt för hela området och kommer inte kunna ändras av resp. fastighetsägare.
• Fällningen sker med kranbil med gripsåg där utgångspunkten är att Linds trädfällning tar med sig hela trädet inkl grenar/ris och inget arbete återstår för dig som fastighetsägare.
• Kranbilen når ca 10-20 meter in från väg. Träd som står längre bort än så kommer inte kunna tas ned inom ramen för detta projekt. Är du osäker så kontakta Börje alt märk ut och avvakta bedömning.
• Tänk efter före. Tänk igenom ordentligt vilka träd du önskar fälla och framför allt konsekvensen av att fälla dem. Hur påverkas andra träd i närheten? Hur påverkas sikt? Står det flera träd i en klunga? Det vore onödigt att behöva be Linds komma tillbaka, så försöka tänka igenom helheten.


• Alla tomter på Risberget, Risvägen 25 och 27, tomterna runt Rörsundaviken och Fågelsången ligger inom strandskyddszonen och måste ha marklov. Övriga tomter är oklart, varför du själv behöver kontrollera.
• Du skickar en intresseanmälan till Risets Tomtägareförening (RTF) om behov av trädfällning.
• RTF samlar in alla intresseanmälningar och gör en samlad beställning till Linds trädfällning
• Linds trädfällning kommer till Riset och gör en bedömning av varje enskilt träd på plats. Vid detta tillfälle kommer även vår egen skogsbiolog Börje Drakenberg följa med runt och vara behjälplig.
• Offert från Linds via e-post till varje enskild fastighetsägare.
• Du godkänner offerten (efter ev justeringar) och lämnar då även uppgifter för ev. RUT-avdrag
• Linds trädfällning bekräftar beställningen och meddelar även exakt datum.
• Fällningen görs på bestämda datum gemensamt för hela området och kommer inte kunna ändras av resp. fastighetsägare.
• Fällningen sker med kranbil med gripsåg där utgångspunkten är att Linds trädfällning tar med sig hela trädet inkl grenar/ris och inget arbete återstår för dig som fastighetsägare.
• Kranbilen når ca 10-20 meter in från väg. Träd som står längre bort än så kommer inte kunna tas ned inom ramen för detta projekt. Är du osäker så kontakta Börje alt märk ut och avvakta bedömning.
• Tänk efter före. Tänk igenom ordentligt vilka träd du önskar fälla och framför allt konsekvensen av att fälla dem. Hur påverkas andra träd i närheten? Hur påverkas sikt? Står det flera träd i en klunga? Det vore onödigt att behöva be Linds komma tillbaka, så försöka tänka igenom helheten.

Se mer om Linds trädfällning här www.lindstradfallning.se/http://www.lindstradfallning.se/
Vid frågor om anmälan: kontakta styrelsen på risetsvagforening@gmail.com
Vid frågor om träd: kontakta Börje Drakenberg på 070-564 08 13

Håll koll på dina träd!

Trädens rötter finns ju av förklarliga skäl inte noterade i rörplaner eller på lantmäterikartor och blir en överraskning varje gång för Frentab. De rötter som tagit sig ut i vägområdet kommer att kapas ifall det finns risk att de kommer att påverka vägens bärighet framåt. Frentab tar kontakt med fastighetsägaren när det sker. Fastighetsägaren måste då ta ansvar för om trädet måste fällas helt eller inte, samt eventuella kostnader för en fällning. 

Trädens grenar hänger ibland ut över vägen. Regeln att fastighetsägaren måste hålla rent upp till 4,5 meters höjd blir extra viktig att hålla efter nu i byggtider. Grenar som är i vägen för Frentab kommer de att kapa. Små grenar med sekatör vid tomtgränsen, stora grenar vid stammen. Bättre såklart att du kapar själv om det behövs. Ta gärna en extra tur runt din tomt innan bygget når dit för att säkerställa att det är fritt över vägen.

Jag vill fälla ett träd på föreningens mark. Hur gör jag?

Börja med att ta kontakt med en styrelsemedlem direkt eller via epost till risetsvagforening@gmail.com. Vi behöver veta plats, orsak och få en bild på det aktuella trädet. Märk gärna ut det med ett markeringsband.

Utgångspunkten är att träd på föreningens mark som önskas tas ned av medlem endast fälls om särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl kan vara att trädet är sjukt, skadat, riskerar att falla över en ledning eller liknande.

Om så är fallet står föreningen självklart för fällningen. För att avgöra behovet av fällning behöver styrelsemedlem, eller av styrelsen annan utsedd person, göra en bedömning av de särskilda skälen på plats innan beslut kan tas.

Finns inga av de listade särskilda skälen men ändå en önskan om fällning som en del av en eller flera fastigheters egen trädvård och utveckling av respektive tomter, behöver också detta granskas med samma förfarande. Här behöver skälen vara mycket goda för att få godkänt för en fällning och kostnaden tas av berörda fastighetsägare. Enighet krävs i de fall det är flera. Ett beslut i frågan kommer att ta hänsyn till hur trädbeståndet ser ut runt om kring och möjligheter för återväxt.

Sly är tillåtet att rensa och hålla efter. Föreningens definition av sly är unga träd som är så smala att du enkelt når runt det med hjälp av ena handens tumme och pekfinger.