Kategoriarkiv: Okategoriserade

Åt du hamburgare på arbetsdagen?

ICA, som levererade kötthamburgarna till lördagens arbetsdag, har återkallat hamburgarna då det påvisats salmonella i köttråvaran.
Styrelsen bedömer smittorisken låg då hamburgarna lades frysta på grillen och grillades väl innan servering. Salmonellabakterien dör direkt vid 70 grader och hamburgarnas temperatur bör i samtliga fall ha överskridit 70 grader. Vidare hade de som grillade välspritade händer och ingen annan fick röra verktyg eller grill. Liten risk för spridning till de andra livsmedlen med andra ord. För den vanligaste formen av salmonella dyker symtomen upp hastigt och redan efter en till tre dagar.
Skulle du ändå känna oro eller besvär finns mer information här:  https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/mage-och-tarm/infektioner-i-mage-och-tarmar/salmonella/

Välkommen på stämma … och på städdag den 24/4

Styrelsen i Risets Väg- och Tomtägareföreningar kallar medlemmarna till årsstämma lördagen den 24 april 2021 klockan 14:00.
Liksom 2020 planeras stämman att genomföras covidsäkert utomhus på midsommarängen, men i år gör vi ett försök med två aktiviteter på en dag: Innan stämman genomför vi vårens arbetsdag och efter hamburgare och avslutade arbeten tar stämmoförhandlingarna vid.

På städdagen kommer vi att med gemensamma krafter städa och ställa iordning såväl midsommarängen och lekplatsen men även området i stort.
Allas krafter och insatser behövs. Även barnens! Arbetsledare är Jessica Jernström.

Medtag med fördel blandade redskap som röjsåg och trimmer, motorsåg, grensaxar, grova kvastar, krattor, spadar, skyfflar samt skottkärror.

Självklart håller vi avstånd och använder rikligt med handsprit. Du som är i riskgrupp är självklart ursäktad från medverkan även denna gång. Lunchen genomför vi corona säkert och vegetariskt alternativ finns.

Så här ser planen ut:
09:30 Arbetsdagens början med samling på midsommarängen
12:00 för coronasäker grillunch – här får vi sprida ut oss och inte äta alla samtidigt
14:00 Årsmötet börjar
15:30 Årsmötet avslutas

Vad händer i v/a-frågan?

Kommunen har slutit avtal med Frentab om att de skall ansvara för V/A-projektet i område B och Rörsundsviken II. Den tidsplan Frentab jobbar med innebär att arbetet pågår maj 2021 – maj/sommar 2023.

Som fastighetsägare kan ni förbereda er på att ta reda på förutsättningarna för er egen anslutning, eller ”servis” som det också kallas. Anslutningspunkter måste respektive fastighetsägare själv höra av sig till kommunen för att få reda på. En eventuell flytt av sådan får inte medföra merkostnader för projektet.

Föreningan har fått ut en förteckning på vilka fastigheter som har självfall eller behöver lättryckavlopp (LTA). Denna förteckning finns här sedan tidigare på Riset.se.

Eftersom vägföreningen har genomfört upprustning av vägarna så drivs hela resterande delen av projektet mellan kommunen och Frentab. Dock kommer vägföreningen säkerställa löpande kontakt med såväl kommunen som Frentab under genomförandetiden.

Styrelsen räknar med att Frentab kallar boende i Område B och Rörsundsviken II till ett startmöte efter sommaren.

Kommunen förklarar själv bra på sin hemsida vad du behöver veta och göra inför en anslutning:http://www.nacka.se/nackavattenavfall/vatten-och-avlopp/anslut-till-kommunalt-va/ . Och även hur man ansluter med LTA: www.nacka.se/nackavattenavfall/vatten-och-avlopp/anslut-till-kommunalt-va/lta/.

Ljusare tider för Midsommarängen

Under den mörka, i dubbel bemärkelse, hösten 2020, såg styrelsen att lekplatsen och midsommarängen användes i mycket högre grad än tidigare – även under dygnets mörka timmar. Efter önskemål, bland annat från stämmans frågestund, har styrelsen beslutat att lekplatsen/ midsommarängen ska förses med belysning.

Under vintern har offerter tagits in och utredning skett kring förutsättningarna. Och nu börjar det bli klart för installation. Arbetet med den planeras att göras under våren/sommaren 2021. Tanken är att belysningen inte kommer att vara tänd hela natten, utan tändas vid solens nedgång och släckas vid en fix tidpunkt, samt tändas vid en fix tidpunkt och släckas vid soluppgången.

Så gick den samordnade trädfällningen i Riset

Alla har vi sett de gula banden runt om i området som markerat träd aktuella för fällning. Nu är insatsen på den gemensamt ägda marken i det närmaste klar även om några privata fastighetsägare fortfarande väntar på att sökta marklov skall vinna laga kraft. Stort tack till Börje Drakenberg, skogskonsult och fd lärare på SLU jägmästar- och skogsmästarutbildningar och boende på Risvägen, som på frivillig basis hjälpt oss att utvärdera beståndet av träd och konsultera även tomtägare som velat delta i fällningen.

Vår gemensamma mark är ca 19 hektar och ett trettiotal träd har inspekterats. Till slut blev det de fem träd som bedömdes utgöra störst risk för människor och egendom som tas ned. Det är var en död al, en halv ek, en lutande ek, en gran som hade svårt att stå emot senaste stormen samt en sälg med farlig stamspricka. Till grund för besluten ligger också en utvärdering om att det finns träd runt omkring och att de nu kan frodas och ta plats i sin takt. Börje bidrar frikostigt med sin expertis till föreningen kring trädvård med det långa perspektivet, inte minst genom att föreslå och genomföra nyplanteringar

Ett 20-tal fastighetsägare, dvs ca 10% av Risets totala antal fastigheter, anmälde också intresse för att delta i den gemensamma upphandlingen. Styrelsen är glada och tacksamma för gehöret kring vikten av helhetssyn och bevarandet av biologisk mångfald, vilket tog sig uttryck i ett flertal återtagna intresseanmälningar.

Det kom också in önskemål från privatpersoner om att fälla träd på föreningens mark. Ett fåtal av dessa har beviljats utifrån nya, striktare, riktlinjer än vi haft tidigare. Hela uppdateringen kan du läsa om här men i korthet krävs särskilda skäl i form av risk för skador på människor eller egendom. Ser du behov av trädvård kring din tomt men på föreningens mark genomförs en inspektion efter de satta kriterierna.

Nu är förhoppningen att vi är bättre rustade inför en ny Alfrida eller Gudrun men fortsätter löpande vårt arbete med vård av den gemensamt ägda marken. Om du är orolig för ett träd i din närhet hör av dig till styrelsen på risetsvagforening@gmail.com för en bedömning.