Etikettarkiv: planområde B

Så fungerar föreningarna

I Riset har vi två föreningar, Risets Tomtägareförening och Risets Vägförening.

Tomtägarföreningen
Bildad 16 december 1937.
Tomtägareföreningen är lagfaren ägare till våra gemensamma grönområden, ”allmänningar”, samt till den mark våra vägar ligger på. Grönområdena och vägarna ägs alltså inte av kommunen eller staten.

Alla fastigheter är medlemmar i tomtägarföreningen. När det bildas nya fastigheter inom området blir de medlemmar i tomtägarföreningen genom att betala en inträdesavgift vilken bestäms genom lantmäteriförrättning.

Tomtägarföreningens verksamhet är, skötsel av Ingas Paviljong, och tillsammans med vägföreningen, skötsel av grönområdena och lekplatsen på midsommarängen.

Tomtägarföreningen arrangerar traditionsenligt det årliga midsommarfirandet och verkar allmänt för trivsel och samverkan i området.

Tomtägarföreningens intäkter utgörs av arrende för mark till mobilmasten och medlemsavgifter från medlemmarna. Medlemsavgiften fastställs år för år på föreningsstämman. ( F.n. 2018, 300 kronor per fastighet och år ).

Tomtägarföreningens stadgar finns här

Vägföreningen
Bildad 13 mars 1995. Alla fastigheter är genom lantmäteriförrättning medlemmar i vägföreningen. Vägföreningen ansvarar för skötsel och underhåll av vägarna i området, samt av ”Ångbåtsbryggan” och tillsammans med tomtägarföreningen, skötsel av grönområdena och lekplatsen på midsommarängen.

Alla fastigheter är tilldelade ett andelstal för fördelning av föreningens kostnader mellan medlemmarna. Principen för andelstalen är:
Permanetboende 1.0
Fritidsboende 0.5
Obebyggd tomt 0.1

Den årliga vägavgiften fastställs på föreningsstämman. För 2018 är avgiften för en fastighet med andelstal 1.0 2.457 kronor.

Vägföreningen erhåller årligen ett bidrag från Nacka kommun som fördelas mellan de permanentboende. För 2018 blir att betala, för permanentboende, 1.957 kronor ( 2.457 kr minus kommunalt bidrag 500 kr).

Vägföreningens stadgar finns här

Betalning av årliga avgifter till föreningarna
Senast en månad efter föreningsstämman sänds, tillsammans med mötesprotokoll, faktura ut till fastighetsägarna. Fakturan omfattar avgifter till båda föreningarna, samt eventuell skuld eller tillgodohavande från föregående år. För att underlätta administrationen betalas summan av avgifterna till båda föreningarna till vägföreningens Plusgirokonto.

Vägupprustning, VA och detaljplaner
För genomförandet av vägupprustning i samband med detaljplan och VA-utbyggnad finns två sektioner inom vägföreningen. Sektionerna kallas populärt ”DP-391” och ”område B” och är bildade genom lantmäteriförrättningar.

DP-391 utgörs av fastigheter längs Risets Alväg och en del av Risvägen. Område-B utgörs av merparten av övriga fastigheter inom Riset. Ett fåtal fastigheter tillhör detaljplanen för Vikingshillsvägen och hanteras inte av Risets Vägförening i fråga om vägupprustning.

För genomförandet av vägupprustningen debiteras medlemmarna i respektive sektion separat från vägföreningens ordinarie verksamhet. Sektionerna DP-391 och område-B har egen ekonomisk redovisning, helt skild från varandra och vägföreningen i övrigt.

Nya datum för grävarbetena

Vi har nu fått en preliminär tidplan från Nacka kommun gällande upphandling och grävning för detaljplanerna Område B (Riset) och Rörsundsviken II:

  • Upphandling efter sommaren 2017
  • Grävstart vid årsskiftet 2017/2018
  • Arbetet klart sommaren 2019

Upphandling för grävning längs Vikingshillsvägen och Karbosjöns utloppsdike görs under våren 2016 med beräknad grävstart efter sommaren. Arbetet beräknas ta 1,5 år.

Tidigare inlägg i ämnet

Planområde B: vad händer just nu – senhösten 2014?

Kommunen förbereder upphandlingen av entreprenör för arbetet att lägga ned vatten och spillvattenledningar (avlopp) i våra vägar.
Samma entreprenör kommer även lägga ned ledningar för elkraft och tomrör för tele/data på uppdrag av Boo-Energi, samt förbättra vägarna på uppdrag av Risets Vägförening.

Risets Vägförening sammanställer underlag för vägförbättringarna. Vägföreningen har också satt igång projektering av andra arbeten i samband med detaljplanen men som inte direkt har med vägarna att göra.

Tomtägareföreningen är i slutfasen av att upprätta avtal för inlösen av mark som behövs för att bredda vägar och göra vändplaner. I området är det 16 fastigheter som berörs av detta. I och med att Tomtägareföreningen, istället för Lantmäteriet, har gjort arbetet med avtalen, sparar vi ca 200.000 kronor.

Lantmäteriet står i begrepp att göra den förrättning som skapar en gemensamhetsanläggning för fastighetsägarna i detaljplaneområdet. Lantmäteriet kommer också att göra förrättning av inlösen av mark enligt ovan.

 

Nästa steg!

Som planen ligger nu kommer kommunen i slutet av året skicka ut förfrågningsunderlag till entreprenörer vilka då kan välja att lämna anbud på arbetet att genomföra arbetet med vägarna i området. Eftersom upphandlingen från kommunen måste ske enligt lagen om offentlig upphandling är processen något administrativ och kan ta mer tid än vad vi som bor i området kanske önskar. Om allt flyter på kanske upphandlingen kan ska under vintern/våren och vinnande entreprenör kan påbörja arbetet i sommar. Hela eller delar av upphandlingen kan dock överklagas vilket gör denna plan ytterst preliminär och mer information kommer att delges löpande.

Vad behöver jag göra?

När vägarna byggs om kommer hela vägområdet att tas i anspråk för vägbana och diken. Om du misstänker eller vet att du har häckar, grindstolpar, brevlådor eller annat utanför din tomtgräns, på vägområdet, måste du tyvärr på eget initiativ och bekostnad flytta in allting på din tomt. Vägföreningen kan tyvärr inte hjälpa till med detta annat på de markområden som är tvångsinlösta enligt detaljplanen.

Har du luftledning för el till din fastighet kontaktar du Boo-Energi för att komma överens hur du gör för att få din elkraft via jordkabel istället. De stolpar som idag bär upp elledningarna kommer efter ombyggnaden endast användas för gatubelysningen.

Alla fastighetsägare blev tidigt i processen tillfrågade om var man ville ha sin förbindelsepunkt för vatten och avlopp. Är du nybliven Risetbo är det en god idé att kontrollera med kommunens VA-enhet vad den tidigare fastighetsägaren kommit överens med kommunen om.