Etikettarkiv: vägar

HÖG TID ATT KOPPLA UPP SIG MOT NACKAS KOMMUNALA VA

Här kommer en liten uppmaning till de som ännu inte kopplat upp sig och blivit klara med nödvändigt grävarbete att göra detta så snart ni har möjlighet. Vi förbereder nu för ytbeläggning av våra vägar och beräknar att detta kommer att ske under hösten, troligtvis med start i oktober. Det är med andra ord mycket lämpligt att vara klar med sin inkoppling och med sitt grävarbete innan dess. Det är självfallet möjligt att koppla upp sig senare men det finns då risker att arbetet vid den egna fastigheten skadar den ytbeläggning vi då investerat i. Fastighetsägare ansvarar för de eventuella skador som uppkommer på ytbeläggning vid sådant arbete.

Enskild eller gemensam finansiering – stämma avgör

På senaste stämman önskade medlemmarna ytterligare undersökning av möjligheten till gemensam finansiering av vägprojektet. Med hjälp av frivilliga krafter finns nu ett förslag färdigt att ta ställning till. Det är en mängd faktorer som undersökts, inte minst juridiken runt en sådan lösning och vilken bank som ger bäst villkor. Även om vi är i sista minuten hade inte förslaget kunnat komma fram tidigare, inte i denna gedigna form som ger medlemmarna en rimlig chans att ta ett väl underbyggt beslut.

Då Frentabs första faktura närmar sig är bråttom att ta beslut om enskild eller gemensam finansiering. Det beslutet måste tas på en extra stämma. Tidigast möjliga tid för den stämman är den 3 juni och kallelse inklusive beslutsunderlag kommer i brevlådan två veckor innan dess, och här på risets.se. Villkor och kostnad för en gemensam finansieringslösning meddelas i detalj i kallelsen till extrastämman.
 
Om stämman beslutar om enskild kontantbetalning kommer vi att följa den tidigare meddelade debiteringsplanen: Totalsumman delas då upp på fyra fakturor till medlemmarna med en första debitering på 35 000 kronor per andel och förfallodatum 30/6.
 
Om stämman beslutar om en gemensam finansiering där RVF tar ett banklån på hela beloppet för ”Sektion B”, kommer kostnaden (ränta, amortering, administration) att inkluderas i föreningens uttaxering till de berörda fastigheterna med början i höst. Ett beslut om gemensam finansiering kommer att gälla samtliga medlemmar i sektionen. Övriga medlemmar utanför ”Sektion B” kommer inte att påverkas.
 
Mer detaljerat beslutsunderlag för båda alternativen inkluderas i kallelsen. I kallelsen inkluderas också en fullmakt att lämna till en granne ifall ni själva inte kan gå på stämman.

Det sas på infomötet inför projektstart

Mättekniker Kristina, ansvarig platschef Ernst och arbetsledare Niklas på Frentabs informationsmöte inför vägprojektet.

Från Frentab:

Till berörda boende i Risets vägförening
Hej!
Och tack för ett givande möte i tisdags, alltid lättare att ha ett informationsmöte när alla är nyfikna och ställer frågor. På mötet och dagarna efter fram kom det att några inte hunnit med att få tankar tömda och därför undrar hur det skall gå. Vi fick även reda på att flera av er har schemalagd tanktömning och därför tar vi kontakt med Cija-tank för att kolla hur tömningsschemat ser ut.

Eftersom det är en del saker som vi vill reda ut så att det inte uppstår några problem så ändrar vi lite i vårt sätt att utföra arbetet i början, inget som kommer att påverka sluttiden men förhoppningsvis göra det enklare för er. Vi kommer som det står i tidsplanen att påbörja arbetena den 23/4 men totalavstängning av vägarna blir först efter Valborgsveckan. Visar nedan ett händelseschema.

 1. 23-24/4 Iordningställer etableringsyta, nya brevlådeställ, plats för soptunnor, informationstavlor och P-yta. Vägarna är fullt farbara.
 2. 25-26/4 Tar bort grenar, buskar, flyttar brevlådor mm och förbereder vägarna för schaktning. Vägarna är farbara men ni får ha förståelse för att vi behöver avsluta arbetsmomentet innan vi flyttar oss.
 3. 29-30/4 Påbörjar rivning av asfalt. Vägarna är farbara men bara för viktiga transporter under arbetstid. Efter arbetstid kommer ni fram till fastigheterna men kör försiktigt eftersom det är grövre grus på vägarna.
 4. 2-3/5 Fortsätter med rivning asfalt. Vägarna är farbara men bara för viktiga transporter under arbetstid. Efter arbetstid kommer ni fram till fastigheterna men kör försiktigt eftersom det är grövre grus på vägarna.
 5. 6/5 och framåt. Påbörjar schaktning av vägar. Vägarna är ej farbara, endast gående kan passera. Vid akuta transporter (t.ex tanktömning) kan vi göra vägen farbar efter överenskommelse. Ni som lyckades få till tanktömning och oroar er för att ni kommer att behöva tömma innan vi är klara tar bara kontakt med oss när det börjar bli dags, se punkt 5
Tidplanen som den ser ut just nu, kan komma att ändras.

Föreningssidan: risets.se
Önskar er alla en glad påsk!
Med Vänliga Hälsningar, Ernst och Niklas.

Välbesökt möte med många frågor från deltagarna. Svar på flera av dem här nedan.

Föreningens anteckningar från mötet:

 • Alla på mötet lämnade in sin mejladress för att lätt kunna nås av Frentab. De som inte var med uppmanas att mejla riset@frentab.se, inte minst för att kunna nås av information löpande.
 • Information från Frentab kommer även via risets.se och informationstavlor
 • Man kan även nå Frentab via mejladressen och ett journummer. Det sistnämnda bara om det är allvarligt och akut. Mejla t ex ifall du vet om att du har specialkablar eller -rör till din fastighet.
 • Frentab har inte samordnat sitt arbete med Veidekke än men kommer att göra det så att det alltid finns en väg ut ur området.
 • Frentab ansvarar för kontakt och info med räddningstjänst, sopbilar, brevbärare.
 • Frentab rekommenderar alla boende att beställa tanktömning innan.
 • Frentab har en plan/idé att de gräver upp vägen under halva veckan och lägger igen den under halva veckan – på så sätt blir vägen farbar under helgen. Det är inte garanterat att detta arbetssätt fungerar men ambitionen är att göra så.
 • Egna brevlådor från Frentab tas fram och ställs i samlad grupp nere vid vägens början. Även soptunnor. Bra att även titta i de vanliga brevlådorna.
 • Parkeringsplatser. Rekommenderar att parkera hos grannar eller liknande. Prata ihop er inom området.
 • Träd och rötter. Det står en del träd nära vägen. Det kan innebära att träd behöver fällas eller en sten/mur/häck behöver flyttas. Den bedömningen görs från fall till fall.
 • Ambitionen är att inte spränga alls. Ska inte skapa vattenfickor i vägen.
 • Arbetstider Frentab: mån-tors 7-16.30, fre 7-13.30.
 • Frentab har semester v 29–31
 • Etableringsyta har Frentab på Risets alväg och Risvägen.
 • Vill man ha fyllnadsmassor? kontakta Frentab på mail.

Säkerhet. Viktigt. Frentab är måna om att hålla hög säkerhet. Det är många och stora maskiner! Håll koll på maskinister och de som kör. Ta ögonkontakt om du ska passera. För gärna vidare info om detta till barnen.
Hallå där Mauricio de Viciola!

Vad är det du ska göra för Riset?
Jag ska hjälpa er att samla upp de handlingar som behövs för en upphandling av entreprenör och att sedan hjälpa er att följa upp den upphandlade entreprenörens arbete. Jag ska helt enkelt vara byggledare åt Riset.
Jag ska se till att ni får den produkt som ni beställt, till rätt pris, i tid och även kontrollera att arbetet utförs enligt arbetsmiljöverkets regler.

Varför behöver vi dig?
Rent teoretiskt kunde någon på Riset ta på sig mina uppgifter, men jag tror att antingen saknas det personer med den erfarenheten eller så kan de inte göra det. Därför har ni anlitat Waade.

När behöver vi inte dig längre?
När entreprenaden är klar behöver ni mig inte.

Brukar du ha sådana här uppdrag?
Om du menar byggledaruppdrag, så Ja. Om du däremot menar byggledaruppdrag åt en vägförening så nej. Men alla uppdrag är lite olika eller har en twist – det är jobbet.

När kan man ta kontakt med dig?
Ja, det går bra att ta kontakt när man vill såklart men jag tror att styrelsen kan svara på alla frågor.

Är det någon gång man ska ta kontakt med dig?
Jag tycker att all kommunikation ska gå via styrelsen men i vissa fall kan det vara bra om det går direkt till mig också. Om det till exempel ser ut som att entreprenören arbetar på ett olämpligt sätt.

Finns det några särskilda utmaningar här?
Den stora utmaningen är väl att få till en bra väguppbyggnad med bra och säkra slänter fast inom den begränsade arbetsområdet. Och att arbetet ska gå effektivt fram utan att göra så stor inverkan på de boendes dagliga liv.

Vad ser du fram emot med att arbeta med Riset?
Varje nytt jobb är en ny utmaning, det ser jag fram emot. Det här jobbet är så pass litet att jag ska kunna genomföra det helt själv och det är roligt att få vara i alla positioner samtidigt som man i större projekt inte är så inblandad i ibland. Här får jag vara med på alla.

Hur minimerar vi påverkan på de boende under projektet?
Genom möten och kommunikation. Vid startmötet pratade vi om det här och Frentab, som har haft ett snarlikt uppdrag, verkar ha en bra plan för hur arbetet ska drivas framåt utan alltför mycket friktion.

Välbesökt extra stämma röstade för Kummelnäsmodellen

Det blev ett välfyllt klassrum i Backeboskolan på tisdagskvällen den 6 november när Risets vägförening höll extra stämma. 57 personer som representerade 59 fastigheter, kom för att diskutera och besluta om vilken metod för genomförande av vägombyggnad föreningen ska välja i samband med det VA-arbete som kommunen planerar för i området.

På föreningsstämman den 10 april beslöts att en extra stämma skulle hållas för att ta beslut huruvida vi skall genomföra arbetet enligt Nackamodellen eller Kummelnäsmodellen. Styrelsen presenterade på extra stämman de båda modellerna och dess för- och nackdelar.

En konkret diskussion med många relevanta frågor följde och därefter biföll stämman med stor majoritet styrelsens rekommendation att gå på Kummelnäsmodellen.  I och med att föreningen är huvudman för vägarna och kommunens VA-enhet är huvudman för VA-arbetet måste arbetet göras i samförstånd mellan de båda huvudmännen.

Sedan tidigare har föreningen arbetet tillsammans med kommunen enligt den sk Nackamodellen, som innebär som innebär att kommunen genomför en upphandling av arbetet för att gräva i vägarna och lägga ner rören samt att återställa vägarna efteråt. En fördelning av kostnaderna mellan
kommunen och föreningen sker därefter där föreningen ansvarar för kostnaderna att återställa vägen. VA-arbetet med Risets Alväg och del av Risvägen gjordes enligt denna modell under 2009.

Eftersom det råder en otydlighet i hur kostnaderna fördelas mellan kommunen och vägföreningen, har vår grannförening, Kummelnäs vägförening, valt en annan metod för genomförandet. Vi har valt att kalla denna metod ”Kummelnäsmodellen”. Den innebär att vägföreningen först gör i ordning
vägarna i det skick standarden kräver, meddelar kommunen att arbetet är utfört och sedan låter kommunen genomföra VA-arbete och återställande av vägarna. Det är denna modell som nu är vald.

Bifogat finner ni presentation, kalkyl och protokoll från stämman.

181106 RVF Presentation extrastämma

Ekonomisk analys K-modellen 2018-11-04_v4

Protokoll RVF extrastämma 2018

Välkommen på extra stämma den 6 november

Hur tycker du att de nya vägarna ska bygga? Vägföreningen kallar till Extra stämma den 6 november klockan 19.00 på Backebo-skolan

Enligt beslut på den ordinarie stämman i april skall vägföreningen genomföra en extra stämma för att där presentera underlag samt besluta om hur de vägar som inte ännu har kommunalt vatten och avlopp nedgrävt ska åtgärdas. Information kring de alternativa tillvägagångssätt som vi väljer mellan kommer att skickas ut tillsammans med kallelsen ungefär 2 veckor före stämman.

Frågor och funderingar mailas med fördel innan stämman till: risetsvagforening@gmail.com

Kommunen har meddelat att de inte har möjlighet att påbörja sitt arbete innan Vikingshillsvägen är färdig då de saknar ”etableringsytor” och i dags dato tror de att i Vikingshillsvägen är klart tidigast i slutet på 2019.

Dock står fler områden på tur att få VA nedgrävt så dessvärre finns inga garantier att Riset är nästa VA-område.

Grodorna får en egen tunnel

En alldeles egen tunnel ska få fler grodor att överleva för att föröka sig. Obs grodorna på bilden bor inte i Karbosjön.

Eftersom Vikingshillsvägen ligger i vägen för grodornas väg mellan vinterns boplats och barnkammaren Karbosjön får djuren nu en egen tunnel, berättar Nacka kommun. Förhoppningen är att fler grodor ska överleva vandringen. Eftersom tunneln inte var helt klar när grodorna började att vandra har byggpersonalen fått lyfta över dem i hinkar. Läs mer om projektet på Nacka kommuns hemsida.