Alla inlägg av Linda Häggström

Åt du hamburgare på arbetsdagen?

ICA, som levererade kötthamburgarna till lördagens arbetsdag, har återkallat hamburgarna då det påvisats salmonella i köttråvaran.
Styrelsen bedömer smittorisken låg då hamburgarna lades frysta på grillen och grillades väl innan servering. Salmonellabakterien dör direkt vid 70 grader och hamburgarnas temperatur bör i samtliga fall ha överskridit 70 grader. Vidare hade de som grillade välspritade händer och ingen annan fick röra verktyg eller grill. Liten risk för spridning till de andra livsmedlen med andra ord. För den vanligaste formen av salmonella dyker symtomen upp hastigt och redan efter en till tre dagar.
Skulle du ändå känna oro eller besvär finns mer information här:  https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/mage-och-tarm/infektioner-i-mage-och-tarmar/salmonella/

Från Frentab om VA-utbyggnaden

Till berörda boende i område B (Riset) 

Hej 

Inom kort så kommer vi att påbörja våra arbeten med utbyggnad av kommunalt VA i område B. 

För att vi ska kunna informera er löpande om hur vi arbetar, vilka gator som stängs av, sophantering,  posthantering m.m så önskar vi att få in era kontaktuppgifter till projektets e-post:  kummelnas@frentab.se 

Vänligen mejla oss: namn, adress, fastighetsbeteckning, e-postadress och ett telefonnummer.  Största delen av kommunikationen kommer fortsättningsvis att ske via mejl, samt via www.risets.se 

Innan vi sätter igång kommer vi att gå en syn med beställare och vägförening och i samband med detta märka ut var eran anslutningspunkt kommer att vara vid tomtgränsen (en pinne märkt med VA). 

Önskar ni en egen syn av er fastighet tillsammans med oss, är ni välkomna att höra av er till  kummelnas@frentab.se så bokar vi en tid. 

Har man önskemål om att flytta sin anslutningspunkt måste detta anmälas till byggledare Anders Brattsell, anders.brattsell@rockstore.se  

Information om projektet finner ni på Nacka kommuns hemsida, se nedan: 

www.nacka.se > Stadsutveckling & trafik > Här planerar och bygger vi > Sök projekt på namn Riset (område B) 

Kontakt: 

Platschef: Martin Klang 

Arbetsledare: Robert Stark

E-post, arbetsledning: kummelnas@frentab.se 

Byggledare, Anders Brattsell: anders.brattsell@rockstore.se 

Lättast och föredraget från vår sida är att ni kontaktar oss via mejl så svarar vi så snart vi kan.  Vid mer brådskande ärenden går det utmärkt att ringa. 

Jag och mina arbetskamrater ser fram emot att tillsammans med er genomföra denna VA utbyggnad. 

Martin Klang 

Platschef

Välkommen på stämma … och på städdag den 24/4

Styrelsen i Risets Väg- och Tomtägareföreningar kallar medlemmarna till årsstämma lördagen den 24 april 2021 klockan 14:00.
Liksom 2020 planeras stämman att genomföras covidsäkert utomhus på midsommarängen, men i år gör vi ett försök med två aktiviteter på en dag: Innan stämman genomför vi vårens arbetsdag och efter hamburgare och avslutade arbeten tar stämmoförhandlingarna vid.

På städdagen kommer vi att med gemensamma krafter städa och ställa iordning såväl midsommarängen och lekplatsen men även området i stort.
Allas krafter och insatser behövs. Även barnens! Arbetsledare är Jessica Jernström.

Medtag med fördel blandade redskap som röjsåg och trimmer, motorsåg, grensaxar, grova kvastar, krattor, spadar, skyfflar samt skottkärror.

Självklart håller vi avstånd och använder rikligt med handsprit. Du som är i riskgrupp är självklart ursäktad från medverkan även denna gång. Lunchen genomför vi corona säkert och vegetariskt alternativ finns.

Så här ser planen ut:
09:30 Arbetsdagens början med samling på midsommarängen
12:00 för coronasäker grillunch – här får vi sprida ut oss och inte äta alla samtidigt
14:00 Årsmötet börjar
15:30 Årsmötet avslutas

Vilket område vill du bo i 2030?

Välkommen till den nya arbetsgruppen! I Riset finns idag 190 fastigheter totalt. Området utvecklas, bebyggs och växer. Det är mycket som pågår där aktörer som Nacka kommun, Boo Energi, SL, Waxholmsbolaget och vi boende i Riset samt övriga Kummelnäs/Vikingshill involveras. Styrelsen har under 2020 haft dialog och diskussion med flertalet medlemmar kopplat till att området växer och utvecklas. Föreningen äger såväl markytor som byggnader och brygga, vilka behöver förvaltas – men hur och för vem?

Ser vi ett ökat behov av allmänna öppna platser likt vår midsommaräng? Vilket behov finns av lekplats, badplats, utsiktsplats, fotbollsplan eller skateboardramp? Finns det redan planer på detta från kommunen och i så fall var? Om inte – har vi inom RTF något som kan/bör utvecklas framåt? Kan det finnas idéer som är lämpliga att ta vidare i samband med kommande VA-utbyggnad?

”…Kvaliteterna i områdets landskapsbild och bebyggelsemiljö ska så långt som möjligt med en permanentbebyggelse tillvaratas.”
”…att skydda för landskapsbilden och naturmiljön särskilt värdefulla träd eller vegetationspartier på enskilda tomter, bevara de gröna gaturummens småskalighet samt bevara områdets karaktär med naturtomter.”
Ovan är texter från gällande detaljplan för Riset. Vad innebär det och hur uppnår vi det? Hur ser Riset ut och fungerar om 10 år?

I samband med vår samordnade trädfällning nu under vintern har frågan om hantering av träd på föreningens mark blivit aktuell. Hur behåller vi områdets karaktär? När och av vilken anledning bör träd på föreningens mark fällas? Bör vi ha en 40-årsplan för nyplantering? Kan vi genom medvetna val skapa rätt karaktär för området på exempelvis belysning, vägar, ångbåtsbrygga?

I syfte att möjliggöra för medlemmars engagemang i våra gemensamma ytor samt att vara styrelsen behjälplig med strategisk och långsiktig planering, föreslår styrelsen att en arbetsgrupp tillsätts i samband med årsmötet 2021. Arbetsgruppens uppdrag blir att under ett år ta fram en rapport som visar på Risets nuläge, framtida behov och möjligheter, men även begränsningar och problem.

Förslagsvis består arbetsgruppen av 3-6 personer och gärna en blandning av de som bott en längre tid och nyinflyttade.

Har du funderingar eller är intresserad att ingå i gruppen kan du redan nu skicka ett mail till risetsvagforening@gmail.com märkt Riset 2030.

På kommunens hemsida kan du ladda ner aktuella detaljplaner. Se mer här: https://www.nacka.se/boende-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/sa-hittar-du-detaljplanen/

Styrelsen behöver dig!

Vi är alla stolta över vårt område, lummigheten, lugnet, karaktären, vänligheten. Att vi kan behålla det så och inte under kommunens – dyrare – huvudmannaskap hänger på att vi hjälps åt. Det är frivilligt arbete som ligger bakom alla förändringar och förbättringar. Insatser från dina grannar som gör att tennisbanan kan öppna varje vår, att du kan promenera längs vattnet och ta båten till stan. Att barnen kan leka på lekplatsen, att midsommarstången reses och lökar planteras.

I mitten av detta sitter styrelsen. Sju av dina grannar som lägger fritid och engagemang på att få allt att rulla. Vi har trevligt, till och med roligt, och känner stor tillfredsställelse när vårt arbete förbättrar vårt dagliga liv i området.

Nu behöver vi dig! För att hålla orken, idéerna och engagemanget uppe behöver vi turas om. Ta ett år eller två i styrelsen! Hör av dig till risetsvagforening@gmail.com eller direkt till Börje Drakenberg (valberedningen). Det här är vårt område, våra vägar och våra gemensamma ytor. Hjälps vi åt kan vi behålla det så.

Vad händer i v/a-frågan?

Kommunen har slutit avtal med Frentab om att de skall ansvara för V/A-projektet i område B och Rörsundsviken II. Den tidsplan Frentab jobbar med innebär att arbetet pågår maj 2021 – maj/sommar 2023.

Som fastighetsägare kan ni förbereda er på att ta reda på förutsättningarna för er egen anslutning, eller ”servis” som det också kallas. Anslutningspunkter måste respektive fastighetsägare själv höra av sig till kommunen för att få reda på. En eventuell flytt av sådan får inte medföra merkostnader för projektet.

Föreningan har fått ut en förteckning på vilka fastigheter som har självfall eller behöver lättryckavlopp (LTA). Denna förteckning finns här sedan tidigare på Riset.se.

Eftersom vägföreningen har genomfört upprustning av vägarna så drivs hela resterande delen av projektet mellan kommunen och Frentab. Dock kommer vägföreningen säkerställa löpande kontakt med såväl kommunen som Frentab under genomförandetiden.

Styrelsen räknar med att Frentab kallar boende i Område B och Rörsundsviken II till ett startmöte efter sommaren.

Kommunen förklarar själv bra på sin hemsida vad du behöver veta och göra inför en anslutning:http://www.nacka.se/nackavattenavfall/vatten-och-avlopp/anslut-till-kommunalt-va/ . Och även hur man ansluter med LTA: www.nacka.se/nackavattenavfall/vatten-och-avlopp/anslut-till-kommunalt-va/lta/.