Stadgar Risets Tomtägareförening

Stadgar för Risets Tomtägareförening u. p. a.
Antagna 1995-03-26

Ändamål och firma
§ 1
Föreningen, vars firma är Risets Tomtägareförening u. p. a., har till ändamål
1) Att förvärva och besitta fastigheter, vägar, broar, bryggor, kajer, brunnar, pumpar och allmänna platser mm. med därpå uppförda byggnader inom Risets villaområde i Boo socken av Stockholms län;
2) Att underhålla och vårda i denna § under punkt 1) omnämnda, för områdets innevånare avsedda områden, byggnader och kommunikationsanstalter mm. samt anlägga nya sådana, allt i mån av behov och såframt deras underhåll eller anläggande ej tillkommer Risets Vägförening eller annan;
3) att främja åstadkommande och upprättande av erforderliga sjö-, buss- och telefonförbindelser;
4) att i den mån sådant befinns erforderligt anordna och underhålla ytterbelysning å föreningens verksamhetsområde såframt detta inte åligger Risets Vägförening eller annan;
5) att övervaka att å tomtområdet gällande servituts- och stängselbestämmelser efterlevas;
6) att tillse att ordning och hygien råder inom föreningens verksamhetsområde;
7) samt att i övrigt, då tomtägarnas gemensamma intressen beröras, desamma bevaka och tomtägarnas talan föra.

Medlemskap
§ 2
1) Till medlem av föreningen kan antagas varje välfrejdad ägare av fastighet inom Risets tomtområde. Sådan tomtägare äger påfordra medlemskap, såframt ej sådana förhållanden föreligga, att han kunnat uteslutas ur föreningen, därest han redan vore medlem.
2) Med ägare förstås här den person, som innehar lagfart å fastigheten eller, därest lagfart ej sökts, innehar sådana köpehandlingar, att han är berättigad till lagfarts erhållande.
3) Ägs fastigheten av flera personer skall till styrelsen anmälas en av samägarna, som själv eller genom ombud i enlighet med dessa stadgar skall utöva samägarnas gemensamma, på tomtinnehavet grundade rösträtt.
4) Medlems dödsbo, respektive dödsbodelägare eller testamentstagare, som tillskiftats fastighet, varå medlemskap grundas, inträder automatiskt såsom medlem i den avlidnes ställe. Motsvarande gäller för make eller maka, som vid boutdelning i samband med boskillnad, hemskillnad eller äktenskapsskillnad tillskiftats fastighet.
§ 3
Medlemskap vinns genom anmälan till föreningens styrelse. Erhållet medlemskap innefattar tillika förbindelse att ställa sig till föreningens stadgar till efterträdelse. Finner styrelsen skäl att vägra medlemskap, skall frågan hänskjutas till föreningssammanträde. Vid överlåtelse av fastighet skall säljaren respektive givaren göra förbehåll om medlemskap i föreningen.
§ 4
1) Medlemskap upphör
a) då medlem överlåter samtliga honom tillhöriga fastigheter inom området,
b) genom uteslutning ur föreningen.
2) Medlem, som uppenbart skadar föreningens anseende eller intressen eller vägrar ställa sig till stadgarna eller stadgeenligt fattade beslut till efterrättelse, kan på styrelsens förslag å föreningssammanträde uteslutas ur föreningen; dock att härför erfordras att beslutet biträtts av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.
3) Avgående medlem äger ej del i föreningens tillgångar och vinst och äger förty ej kostnadsfritt begagna föreningen brunnar och kommunikations anläggningar, utan har att härför erlägga den avgift, föreningens styrelse bestämmer.

Förbehåll vid överlåtelse
§ 5
1)
a) Eventuell årsavgifts storlek fastställs av årsmöte för det kommande verksamhetsåret. Årsavgiften skall vara lika för varje fastighet, som ägs av privatperson eller dödsbo.
b) Disponeras fastighet av bolag, förening eller annan sammanslutning, utgår avgiften med högst tio gånger årsavgiften, allt efter årsmötets beslut. Är ej sammanslutningen ägare till fastigheten och förty ej medlem av tomtägarforeningen, svarar den medlem, som upplåtit fastigheten till sammanslutningen, för avgiftens rätta erläggande.
2) Därest årsavgifterna ej förslå till täckande av föreningens utgifter, skall föreningen verkställa uttaxering av medlemmarna, dock för varje fastighet högst med ett belopp, motsvarande halva senast fastställda årsavgift. Uttaxering och tiden för beloppets erläggande beslutas på föreningssammanträde.
3) Årsavgift betalas efter avisering senast 31 maj varje år.

Föreningens förbindelse.
§ 6.
För föreningens förbindelser svara endast dess tillgångar.

Föreningens fasta egendom.
§ 7.
Föreningens fasta egendom må ej belastas med inteckning för gäld.

Styrelse
§ 8.
a) Föreningens angelägenheter omhänderhas av en styrelse, som har sitt säte i Norra Boo, Nacka, Stockholms län.
b) Styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter samt tre suppleanter, vilka väljas å årssammanträde för en tid av två år. Första gången styrelseval äger rum enligt dessa stadgar skall dock två styrelseledamöter och två suppleanter väljas för allenast ett år. Avgående styrelseledamot eller suppleant kan återväljas
c) Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.
d) I ordinarie årsmöte må fastställas instruktion och arbetsordning för styrelsen.
e) Styrelsen skall senast den 15 februari varje år till revisorerna överlämna förvaltningsberättelse för det gångna året jämte föreningens räkenskaper, som i fullständigt bokslut skola sammanföras per varje 31 december.
f) Styrelsen är beslutsför om den består av minst tre närvarande ledamöter, ordinarie eller suppleanter, som är ense om beslutet. Vid telefonsammanträde skall samtliga ordinarie ledamöter ha avgivit sina röster.

Firmateckning.
§ 9.
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter i förening eller av en ledamot och en suppleant i förening.

Revisorer
§ 10.
För granskning av styrelsens åtgärder och räkenskaper skall på ordinarie sammanträde utses revisorer jämte suppleanter för dessa. Första gången val äger rum väljs två revisorer och två suppleanter av vilka en revisor och en suppleant väljs för ett år, de övriga för två år. Därefter väljs årligen en revisor och en suppleant för två år. Avgående revisor och suppleant kan återväljas.
Över sin granskning skola revisorerna avgiva skriftlig berättelse, vari ansvarsfrihet bestämt till- eller avstyrks. Berättelsen skall föreligga senast två veckor efter det revisorerna erhållit förvaltningsberättelsen.
Innan anmärkning framställs mot styrelsen, böra revisorerna bereda styrelsen eller den ledamot därav, anmärkningen skulle avse, tillfälle att avgiva yttrande i saken.

Reservfond
§ 11.
Medel kan avsättas till reservfond efter årsmötesbeslut.

Föreningssammanträden .
§ 12.
Ordinarie föreningssammanträde hålles i Boo eller i Stockholm en gång årligen senast under april månad å tid och plats, som styrelsen bestämmer.
Extra sammanträde hålles, då styrelsen finner sådant lämpligt eller yrkande därom med angivande av skälet till styrelsen framställs av revisor eller minst en tiondel av medlemmarna. I senare fallet skall kallelse i stadgeenlig ordning utfärdas senast 14 dagar efter det yrkande kommit styrelsen tillhanda. Denna bestämmer tid och plats för sammanträdets hållande.

Kallelser och andra meddelanden till medlemmarna.
§ 13.
Kallelse till sammanträde utfärdas av styrelsen och skall jämte förteckning å de ärenden, som skola förekomma vid sammanträdet, minst 14 dagar före sammanträdet med allmänna posten översändas till medlemmarna. Har ej särskild adress härför uppgivits, må försändelsen adresseras till tomtområdet.
Därjämte bör kallelsen senast 14 dagar före sammanträdet anslås å anslagstavla vid väg inom föreningens verksamhetsområde. Övriga meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom på endera sättet.
Å föredragningslistan skall upptas – förutom av styrelsen upptagna ärenden – de ärenden vars prövning å föreningssammanträde av revisor eller medlem begärts senast femtonde januari innevarande verksamhetsår.

Rösträtt m. m. å föreningssammanträde.
§ 14.
Å föreningssammanträde utövas medlemmarnas rösträtt enligt följande grunder:
1) Medlem, som ensam med äganderätt innehar en eller flera fastigheter, äger en röst för varje fastighet.
2) Ägs fastighet av två eller flera personer, tillkommer dem gemensamt en röst att utövas av den enligt § 2 mom. 3) för ändamålet utsedde samägaren. Är denna frånvarande och är han ej representerad av fullmäktige, äger annan vid sammanträdet närvarande samägare i fastigheten utöva rösträtten; är de flera, tillkommer denna rätt den till levnadsåren äldste, därest ej annat överenskommes.
3) Rösträtt tillkommer ej medlem, som häftar för avgift, som bort vara gulden.
4) Medlem är berättigad att befullmäktiga annan medlem att utöva sin rösträtt. Innehav av fullmakt skall vid sammanträdets början anmälas för anteckning i röstlängden.
5) Omröstning sker öppet, därest icke sluten votering begärs.
6) Utom i de fall, varom i lag eller dessa stadgar särskilt annorlunda föreskrivs, avgörs alla frågor genom enkel pluralitet.
Utfalla vid sluten votering rösterna lika för skilda meningar, eller erhålla vid val två eller flera lika röstetal, bestämmes utgången genom lottning.
I andra fall gäller vid lika röstetal den mening ordföranden besitter.

Förhandlingsordning å föreningssammanträden.
§ 15.
1) Föreningssammanträde öppnas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denna, av vice ordföranden. Är jämväl denne förhindrad, öppnas sammanträdet av den till levnadsåren äldste närvarande styrelseledamoten. Härefter upprättas röstlängd, varefter de närvarande välja ordförande att leda förhandlingarna vid sammanträdet.
2) Vid sammanträde skall föras protokoll, som skall justeras – förutom av den, som fört ordet vid sammanträdet – av minst två vid sammanträdet valda justeringsmän.
3) Vid ordinarie årssammanträde skola – förutom vad som följer av i denna § under mom. 1) sagts – förekomma följande ärenden:
a) Val av justeringsmän, som tillika skola vara rösträknare.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse.
c) Revisorernas berättelse.
d) Beslut angående fastställande av balansräkning.
e) Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
f) Fastställande av utgiftsstat.
g) Bestämmande av eventuell årsavgift för året samt eventuell uttaxering.
h) Bestämmande av eventuella kostnadsbidrag för styrelsens ledamöter.
i) Val av styrelseledamöter och suppleanter.
k) Val av revisorer och suppleanter.
l) Eventuella rapporter från styrelsen utöver förvaltningsberättelsen.
m) Övriga av styrelsen väckta frågor.
n) I stadgeenlig tid inkomna frågor.
4) Å föreningssammanträde må ärende, som ej blivit i kallelsen till sammanträdet angivet, ej till avgörande företagas i vidare mån, än vad som medgivs i 35 § i lagen om ekonomiska föreningar.

Skiljedomsklausul.
§ 16.
Tvister mellan, å ena sidan, föreningen och, å andra sidan, styrelsen, ledamot därav eller föreningsmedlem angående föreningsangelägenheter, få icke dragas inför domstol utan skola slitas av skiljemän enligt lagen den 14 juni 1929; föreningen dock obetaget att lagsökningsbevis eller vid domstol utkräva förfallna avgifter, däri inbegripet uttaxerade belopp.

Föreningens upplösning.
§ 17.
1) Beslut om föreningens upplösning vare ej giltigt med mindre samtliga medlemmar biträtt beslutet eller detsamma fattats å två på varandra följande sammanträden, varav minst ett ordinarie, och å det sammanträde, som sist hållits, biträtts av minst två tredjedelar av föreningens medlemmar och tre fjärdedelar av de röstande.
2) Upplöses föreningen skola, sedan föreningens skulder guldits, återstående tillgångar tillfalla, allt efter vad vid upplösningsbeslutet må hava bestämts, den organisation, som må hava bildats att träda i föreningens ställe att nyttjas till fromma för fastighetsägarna å föreningens verksamhetsområde.

Beräkning av antalet fastigheter.
§ 18.
Då i dessa stadgar medlems rättighet eller skyldighet gjorts beroende av antalet honom tillhöriga fastigheter, räknas varje jordregisterenhet såsom en fastighet.

Stadgeändringar.
§ 19.
Med avseende å den röstpluralitet, som erfordras för ändring av dessa stadgar, gäller vad för vart särskilt fall i § 42 i lagen om ekonomiska föreningar stadgas.

Allmän bestämmelse.
§ 20.
I alla de avseenden, som icke uttryckligen regleras av dessa stadgar, tillämpas föreskrifterna i lagen om ekonomiska föreningar av den 22 juni 1911.
Att förestående stadgar antagits vid konstituerande sammanträde den 16 december 1937, betygas av undertecknade styrelseledamöter.
Albert Sellman. Joh. Sandin.
Sammy Westerlund. O. Englund.
Kurt Andersson
Styrelseledamöternas namnteckning bevittna:
H. Feychting. H. Friberg

 • Ändring av stadgarna har skett efter beslut av årsmöten i mars 1986 och 1987.
 • Ändring av stadgarna har skett efter beslut av extra ordinarie årsmöten i augusti 1995 och ordinarie årsmöte i mars 1996.
 • Ändring av stadgarna har skett efter beslut på ordinarie årsmöten i mars 2013 och mars 2014
 • Ändring av stadgarna har skett efter beslut på ordinarie årsmöten i april 2018 och mars 2019

Om Vägföreningen (RVF)

Som fastighetsägare i Riset ingår du som medlem i Risets Vägförening enligt förrättning utförd i mars 1995. Enligt vägföreningsformen är varje fastighetsägare skyldig att erlägga utdebiterad vägavgift.

Sammanfattning

 • Bildad 13 mars 1995. Ombildad vid ny förrättning 1998
 • Ansvarar för skötsel och underhåll av allmänningar inom planlagda områden
 • Ansvarar för vägarnas skötsel och underhåll, sommar- och vintertid
 • Ansvarar för belysningspunkter utmed vägnätet (kommunen står för el-förbrukning)
 • Ansvarar för brygga som medger båtförbindelse med Stockholm och skärgården
 • Upprätthåller medlemskap i REV (Riksförbundet Enskilda Vägar)
 • Upprätthåller medlemskap i Skärgårdens Trafikantförening
 • Arrangerar minst en Städdag/Arbetsdag per år
 • Utdebiterar årlig vägavgift enligt utgiftsstat som fastställes på föreningens årsmöte
 • Bevakar den enskildes betalningsansvar (vid behov upprättas ”restlängd” som överlämans till Kronofogdemyndigheten för indrivning)
 • Postgiro 36 34 66-4

Postadress

132 37 Saltsjö-Boo

Vägavgift

Varje enskild fastighetsägare är enligt vägföreningsformen skyldig att erlägga utdebiterad vägavgift (genom Anläggningslagen). Fastigheten tilldelas ett andelstal beroende på nyttjande/klassning (permanetboende, fritidshus eller annan användning). På årsmöte faställes en s.k. utgiftsstat.

Till permanentboende (mantalsskriven på fastigheten året innan) utgår ett kommunalt vägbidrag som för närvarande uppgår till (max) 500:- per fastighet.

Styrelsens ambition är att upprätthålla hög standard på områdets vägar såväl sommar- som vintertid. Verka för bättre turtäthet med båttrafiken. Allt till så rimlig årskostnad som möjligt för den enskilde fastighetsägaren.

Om Tomtägarföreningen (RTF)

Som fastighetsägare i Riset är du automatiskt medlem i Tomtägareföreningen. Därmed är du gemensamhetsägare till områdets allmänningar, vägar och tennisbana. Du är även med och bidrar till den fina gemenskapen och goda grannsämjan.

Sammanfattning

 • Bildad 16 december 1937
 • Lagfaren ägare till allmänningar och vägar inom området.
 • Arrangerar traditionellt midsommarfirande.
 • Äger och administrerar tennisbanan.
 • Verkar för allmänna trivselaktiviteter och driver Grannsamverkan.
 • Verkar för övriga föreningar inom området.
 • Har kontakt med kommunens viltvårdare/jaktansvarig.
 • För närvarande ingen medlems-/årsavgift.

Övrigt

Risets Tomtägareförening har också några bord och ca 20 stolar som medlemmar kan låna utan kostnad för fester eller dylikt. Tillstånd för att låna och nyckel till boden där de står kan fås av styrelsen.

Dessutom finns en trissjolle att låna efter introduktion (kontakta båtklubben eller styrelse för mer information).

Förtroendevalda 2015

Risets Vägförening och Tomtägareförening  har av tradition samma förtroendevalda (styrelse, revisorer samt valberedning) och så är det även i år.

STYRELSE 2015

risetsvagforening@gmail.com

Ordf, David Timner, Sångfågelv. 10, 0703212299,
Vice Ordf, Per-Fredrik Lindahl, Risvägen, 37
Kassör, Anders Stuart, Sångfågelvägen 6
Sekreterare, Carl Alströmer, Enrisvägen 6, 0735583770
Ledamot, Niklas Ohlsson, Risvägen, 29
Suppleant, Niclas Sjölin, Ristorpsvägen 2
Suppleant, Sofia Kinch, Risvägen 24
Suppleant, Linda Häggström, Risbergsstigen 2

REVISORER 2015
Olle Isaksson, Röde Orms väg 12, 0702670398
Claes Åberg, Fösabacken 2, 0733508809
Suppleanter: Gunnar Linus, Malena Jönsson

VALBEREDNING 2015

Börje Drakenberg, Risvägen 23, 0705640813
Urban Falk, Risvägen 16, 0734082769
Martin Mella, Risbergsstigen 4, 0735041421

Vägarna i föreningen

Vägar/adresser ingående i Risets tomtområde, sorterade i alfabetisk ordning med längd och kommentar.

Almstigen, längd 100 m, återvändsväg.
Båtvägen, längd 350 m, återvändsväg.
Enrisvägen, längd 220 m.
Fläderstigen, längd 140 m, återvändsväg.
Fösabacken, längd 275 m, återvändsväg.
Granrisvägen, längd 30 m, återvändsväg.
Gröna vägen, längd 130 m, återvändsväg.
Karbovägen, längd 235 m, endast nr 9, delvis gångväg.
Lindestigen, längd 155 m, återvändsväg.
Pilrisvägen, längd 100 m, återvändsväg.
Risbergsstigen, längd 370 m, återvändsväg.
Risets Alväg, längd 850 m.
Ristorpsvägen, längd 310 m.
Risvinkelvägen, längd 360 m.
Risvägen, längd 1300 m.
Röde Orms väg, längd 340 m.
Rörsundsviksvägen, längd 210 m, återvändsväg.
Sångfågelvägen, längd 265 m, återvändsväg.
Vikingshillsvägen udda nr 25-47, kommunens väg.

Total väglängd 5740 m.

Riset i korthet

VÄLKOMMEN TILL RISET I SALTSJÖ-BOO!
Risets villaområde på Värmdölandet ligger i Boo som ligger i Uppland.

Riset i Vikingshill är ett sammanslaget område av Riisets och Fösan avstyckat från Velamsund 1937 respektive 1946 och lokaliserad mellan Kummelnäs och Velamsunds naturvårdsområde. Vikingshill är namn av en grosshandlarvilla från 1865.

Fyra stamfastigheter från avstyckningarna till tomter ägs av Risets tomtägarförening och underhålls av Risets vägförening.

Fastighetsägare är genom dessa föreningar delägare och ekonomiskt ansvariga för skötsel och underhåll av stamfastigheternas vägar, stigar, grönområden, vatten och en ångbåtsbrygga som har reguljär trafik.

Velamsund är nämnt första gången 1627 som Stora Velamsund där en vattenkvarn etablerats med namnet Fösa kvarn. Kvarnen omnämns oftast som Riisets vilket med all sannolikhet avser att man malt sin säd hos mjölnare Riis.

Den äldsta byggnaden i Riset är en källare från 15 – 1600 talet på fastigheten Riisets som under grosshandlartiden, efter om och tillbyggnad, namnändrades till villa Hyddan. Grosshandlartiden kom till området, som före var orört, 1862 och har som kulturbärare lämnat många villor och trivsamma promenadvägar till vår tid.

Närområden

Från samma avstyckning som Risets finns Rörsunda, Sommarbo och Tegelön. Dessutom bjuder Velamsunds naturvårdsområde möjlighet till friluftsaktiviteter som upplyst spår för terränglöpning vid barmark och vintertid skidåkning. Vidare finns vår lokala restaurang Långa raden samt Velamsunds ridskola, ridklubb med kaffe samt badplats.

Allmänna kommunikationer

Buss: Linje 421 och vid högtrafik motorvägsbuss 441.
Båt: Waxholmsbolaget trafikerar Risets ångbåtsbrygga enligt turlista från mitten av april till slutet av december.

Affärer

Riset och hela Vikingshill ligger avsides även i Boo och den närmaste affären är i Vaxholm men då måste man ha båt. På vägavstånd sju kilometer finns Orminge, Lännersta och Björknäs i Boo som har dagligvaruhandel och på Värmdö finns också Gustavsberg och Mölnvik. Några kilometer längre bort finns Ektorp, Skvaltan, Nacka forum och Sickla köpkvarter.

Skolor/förskolor

Backebo i Vikingshill. Friskola för klasserna 1-6.

Sågtorp vid Boo kyrka. Kommunal skola för klasserna 1-6.

Idunskolan vid Kil 1 – 6 år med dagis

Kummelnäs förskola.

Förskolan föräldrakooperativet Regnbågen i Kummelnäs.

Daghem på Bågvägen i Vikingshill.

Öppen förskola, kyrkans barntimmar för barn mindre än 5 år i Kummelnäs kapell. Information genom Boo församling tel: 715 02 35.

Bad

Sommarbo badplats i Velamsundsviken, Sågsjöns badplats, Gustavsviks – och Eriksviksbadet och kommunens badplats vid Boo gård, Insjöns badplats.

Båtplats

I Rörsundsviken/Fösan finns småbåtshamn som sköts av och administreras av Risets Båtklubb. Medlemsskap kan endast tecknas av boende inom Risets tomtområde. Uthyrning av gästplatser medges i mån av utrymme.

Tennisbana

Tennisbanan administreras fr.o.m. april år 2000 av Tomtägareföreningen. Banan ligger ungefär mitt i området vid midsommarängen och är öppen för alla. Var rädd om underlaget, inget slirande med cykel. Cykling, basket, skateboard och annan lek är ok men tennisspel går alltid först. Boende i Riset har alltid förtur.

Golfbana

Nacka golfbana i Bölan efter Lagnövägen ligger i Velamsunds naturvårdsområde.

Grannsamverkan

 

Ring polisen och rapportera.
Pågående brott: Tel. 401 19 00
Anmälan, tips: Tel. 114 14
Personfara/SOS-Larm: Tel. 112

Tipsa om brottslighet på Internet
Frågor eller tips om brottslighet på Internet kan lämnas till IT-brottsroteln vid Rikskriminalpolisen: itbrott@rkp.police.se mer info på www.polisen.se

Så här minskar Du inbrottsrisken i Ditt hus

 • Huset bör förses med bra skalskydd.
 • Grannar bör informeras om att Du inte är hemma.
 • Skaffa en anordning som tänder och släcker lampor i huset på oregelbundna tider när det är mörkt ute.
 • Be en granne tömma brevlådan på post och reklam om Du är bortrest.
 • Be grannen lägga en soppåse i Din soptunna så att den inte är helt tom när Du är på semester eller bortrest en längre tid.
 • Förvara trädgårdsredskap inomhus så att de inte kan användas att bryta upp dörrar eller slå sönder fönster med.
 • Ta in stegar eller lås fast dem så att de inte kan användas till att gå in genom något fönster hos Dig eller grannen.
 • Be en granne parkera sin bil på infarten om Du är bortrest.
 • Låt en tömd väl sköljd mjölkförpackning stå kvar på matbordet om man kan se in i Ditt hus genom något fönster.
 • Låt gärna ett par gamla träskor eller skor stå på yttertrappan, då ser huset bebott ut.
 • Bortplockade blommor ersatta med plastblommor är en direkt upplysning om att man är bortrest.
 • Spärra källardörrar som går utåt med bom.
 • Skaffa kraftiga tillhållarlås, tvåfunktionslås och säkerhetsbleck på alla dörrar, inte minst källardörrar som går inåt.
 • Sätt galler för källarfönstren och fönsterlås på övriga fönster i huset, framför allt i markplanet.
 • Märk värdeföremål och stöldbegärliga saker. Gravyrpenna finns för kostnadsfri utlåning i föreningen och hos polisen.

Planområde B: vad händer just nu – senhösten 2014?

Kommunen förbereder upphandlingen av entreprenör för arbetet att lägga ned vatten och spillvattenledningar (avlopp) i våra vägar.
Samma entreprenör kommer även lägga ned ledningar för elkraft och tomrör för tele/data på uppdrag av Boo-Energi, samt förbättra vägarna på uppdrag av Risets Vägförening.

Risets Vägförening sammanställer underlag för vägförbättringarna. Vägföreningen har också satt igång projektering av andra arbeten i samband med detaljplanen men som inte direkt har med vägarna att göra.

Tomtägareföreningen är i slutfasen av att upprätta avtal för inlösen av mark som behövs för att bredda vägar och göra vändplaner. I området är det 16 fastigheter som berörs av detta. I och med att Tomtägareföreningen, istället för Lantmäteriet, har gjort arbetet med avtalen, sparar vi ca 200.000 kronor.

Lantmäteriet står i begrepp att göra den förrättning som skapar en gemensamhetsanläggning för fastighetsägarna i detaljplaneområdet. Lantmäteriet kommer också att göra förrättning av inlösen av mark enligt ovan.

 

Nästa steg!

Som planen ligger nu kommer kommunen i slutet av året skicka ut förfrågningsunderlag till entreprenörer vilka då kan välja att lämna anbud på arbetet att genomföra arbetet med vägarna i området. Eftersom upphandlingen från kommunen måste ske enligt lagen om offentlig upphandling är processen något administrativ och kan ta mer tid än vad vi som bor i området kanske önskar. Om allt flyter på kanske upphandlingen kan ska under vintern/våren och vinnande entreprenör kan påbörja arbetet i sommar. Hela eller delar av upphandlingen kan dock överklagas vilket gör denna plan ytterst preliminär och mer information kommer att delges löpande.

Vad behöver jag göra?

När vägarna byggs om kommer hela vägområdet att tas i anspråk för vägbana och diken. Om du misstänker eller vet att du har häckar, grindstolpar, brevlådor eller annat utanför din tomtgräns, på vägområdet, måste du tyvärr på eget initiativ och bekostnad flytta in allting på din tomt. Vägföreningen kan tyvärr inte hjälpa till med detta annat på de markområden som är tvångsinlösta enligt detaljplanen.

Har du luftledning för el till din fastighet kontaktar du Boo-Energi för att komma överens hur du gör för att få din elkraft via jordkabel istället. De stolpar som idag bär upp elledningarna kommer efter ombyggnaden endast användas för gatubelysningen.

Alla fastighetsägare blev tidigt i processen tillfrågade om var man ville ha sin förbindelsepunkt för vatten och avlopp. Är du nybliven Risetbo är det en god idé att kontrollera med kommunens VA-enhet vad den tidigare fastighetsägaren kommit överens med kommunen om.

Information från möte om planarbetet

Den genomförandegrupp som haft styrelsens mandat att förbereda planarbetet i område B och Rörsundsviken II presenterade sina slutsatser på ett informationsmöte i Backeboskolan den 29 mars 2014. Nedan finns anteckningar från mötet.

1. Information om arbetsgruppens arbete

Arbetsgruppen bildades efter årsmötet 2013 och består nio personer, varav några även sitter i styrelsen för tomtägare- och vägförening. Uppdraget är att gå igenom hur de två detaljplanerna ska genomföras. Gruppen lämnar förslag till styrelsen i Risets vägförening som i sin tur fattar beslut, enligt mandat vid två tidigare årsmöten.

2. Information om detaljplaneområdena

Inom Riset finns fyra huvudsakliga detaljplaneområden:

–        Söder Grävlingsberg (DP 391) – Risets Alväg och sista delen av Risvägen. Denna detaljplan är nästan helt genomförd men vissa mindre arbeten återstår.

–        Rörsundsviken II (DP 85)– Delar av Risvägen, Risbergsstigen och Rörsundsviksvägen. Äldre detaljplan som gjorts om så att kommunen står som huvudman för vatten och avlopp. Den nya detaljplanen har vunnit laga kraft och ska nu genomföras.

–        Område B (DP 536) – större delen av Riset. Detaljplanen har vunnit laga kraft och ska genomföras.

–        Vikingshillsvägen (DP 541) – berör fastigheter inom Riset som gränsar mot Vikingshillsvägen. Arbetet med detaljplanen pågår.

Inom Område B ges generella byggrätter beroende på tomtstorlek. Alla får bygga i 1, 1,5 eller 2 plan. Prickmark, t ex mot tomtgräns, anger var på tomten man inte får bygga. Även om detaljplanen inte är genomförd kan man beviljas bygglov, om kommunen t ex tycker att man har en väl fungerande avloppslösning redan idag och vägföreningen godkänner byggtransporter redan innan vägarna är förbättrade. Inom Rörsundsviken II görs i princip inga förändringar mot den förra detaljplanen gällande byggrätter, prickmark etc.

Planområden Riset

Bild 1: Planområden i Riset

3. Tidplan

Jämfört med tidigare information har tidplanen förskjutits framåt i tiden. För närvarande ser den ut enligt nedan:

Planering   Nu
Lantmäteriförrättning   Hösten 2014
Upphandling av entreprenörer för grävning etc.   Hösten 2014
Grävstart    Våren 2015
Grävning klar    Hösten 2016
Besiktning och drift av V/A    Våren 2017

4. Upphandling

Upphandling av den grävning, sprängning, schaktning, dikning etc. som vi ska genomföra och bekosta kommer att göras tillsammans med Nacka kommuns upphandling av de arbeten de ska genomföra för att få ner vatten och avlopp i våra vägar. Vi kommer att kunna välja annan entreprenör än kommunen men det är inte troligt att det blir så. Alla arbeten som ska bekostas av oss (boende inom de två planområdena) måste beställas av oss och inte av Nacka kommun. Genom detta har vi kontroll på våra kostnader. Det ska också utses en oberoende projektledare som håller i byggmöten där entreprenören, Nacka kommun och representanter för Riset deltar. Risets representanter vid byggmötena blir Lennart Bergeros och Björn Lindblom. I upphandlingen anges en specificerad mängd av de arbeten vi vill ha gjorda. Alla tillägg därutöver ska sedan godkännas av oss. När alla arbeten är klara genomförs en besiktning av vägar, diken etc.

För arbeten som inte kan eller bör utföras av kommunens entreprenör kommer vi att göra separata upphandlingar. Det kan röra t.ex. belysning, vägbeläggning, räcken, brygga.

5. Vägbelysning

Det finns nya miljökrav som innebär att vi inom kort måste byta ut de kvicksilverarmaturer vi idag har som vägbelysning i området. Alla armaturer kommer därför att bytas i samband med genomförandet av detaljplanerna. Vi har valt det billigaste alternativet där befintliga stolpar och luftledningar behålls. De befintliga stolparna anser vi är en naturlig del av områdets karaktär. Inga ledningar utöver strömförsörjning till belysningen kommer på sikt att finnas mellan stolparna. Natriumljuskällor väljs i de nya armaturerna. Dessa ger ett gulaktigt sken. Med nya ljuskällor och komplettering med armaturer på de stolpar som idag saknar ljus kommer området att få en klart bättre belysning. Alla boende uppmanas att förbereda för markkabel för matning av el från vägen till sin fastighet.

6. Vägar

Kommunen ställer krav på viss bärighet i vägarna i samband med att kommunalt vatten och avlopp dras in i området. I princip alla vägar kommer att få en körbanebredd på minst 3,5 meter. Risvägen breddas inte från nuvarande bredd på drygt 4 meter då bredare väg anses dra upp hastigheten på de fordon som färdas i området. Som vägbeläggning används samma som idag med indränkt makadam (IM). Efter några år planeras att på ett antal vägar komplettera med en toppbeläggning kallad Y1B. Längs alla vägar ska finnas en fungerande dikning. Arbetet med vägarna blir den klart största kostnadsposten i genomförandet.

7. Övriga arbeten

I samband med genomförandet kommer områdets standard att höjas på ett antal punkter utöver vägombyggnaden. Det rör t.ex. renovering av Fågelsångens ångbåtsbrygga, nytt räcke och belysning längs strandpromenaden vid Rörsundsviken, nya skyltar vid promenadstråk och orienteringstavlor. Väntkuren vid Risets ångbåtsbrygga kommer att bekläs. Vid midsommarängen kommer vi att få anslutning av vatten, avlopp och el. Bollplanen där kommer också att dräneras.

8. Budget och betalningsplan

Budgeten pekar på en kostnad om 90 000 – 95 000 kronor per fastighet. Då de allra flesta redan betalt in 6 000 kr 2009 beräknas man behöva betala 84 000 – 89 000 kr.

Budget

Preliminärt kommer utdebitering ske enligt nedan:

Betalplan

9. Bredband

Skanova/Telia arbetar för närvarande med att dra in fiber i området. I nuläget används luftledningar men de kommer att förläggas i vägen när området är färdiggrävt. Vi tror att Skanova/Telia kommer att kunna erbjuda fiber till alla boende i området inom ett par år.

10. Genomförandet

Precis som idag kommer området att ha enskilt huvudmannaskap för vägar och allmän plats med Risets vägförening som ansvarig huvudman. Kommunen gräver ner sitt vatten och avlopp i våra vägar vilket bekostas av kommunens VA-enhet. Vi som boende får sedan betala för anslutning av vatten och avlopp enligt den VA-taxa som gäller när påkoppling sker. Kommunen höjde taxan 2014. Information om gällande taxa kan hittas på kommunens hemsida.

Det är vägföreningen som genomför vägförbättringar och övriga arbeten inom området. Kostnaderna delas mellan de boende i de två planområdena. Ekonomin i den sektion som bildas för detta är skild från vägföreningens övriga ekonomi.

11. VA-anslutning

Varje fastighetsägare bekostar och ansvarar för att gräva ner slangar etc. på den egna tomten för anslutning till VA vid vägen. Kommunen har för några år sedan frågat fastighetsägarna var längs tomtgränsen mot vägen de vill ha sin anslutning. Det går fortfarande att flytta denna anslutningspunkt om man så önskar.

Kommunen har i området valt en lösning med lätt trycksatta avlopp (LTA). Eftersom avloppet är trycksatt, räcker det att dra ledningar med smal diameter i grunda diken som följer markkonturen. Kommunen kommer att förse varje fastighetsägare med en avloppspump som ska grävas ner på tomten. Se skiss nedan. Mer information om pumpen och LTA-systemet kan man få av Nacka kommun.

VA-anslutning

12. Lantmäteriförrättning

Vägföreningen ansökte i juni 2013 om lantmäteriförrättning. Den beräknas vara klar efter sommaren 2014. Förrättningen syftar till att bilda den sektion som ska dela på kostnader för genomförandet och fastslå hur kostnaderna ska fördelas i genomförandet och i den kommande driften.

Andelstalen vid genomförandet sätts enligt samma principer som när detaljplanen för Risets Alväg genomfördes. Det innebär att alla betalar med andelstalet 1,0 enligt nedan:

 

Andelstal för kostnadsfördelning vid genomförandet

Permanentklassad fastighet    1,0
Lägenhet    1,0
Fritidsfastighet    1,0
Obebyggd fastighet    1,0
Fastighet för näringsverksamhet    1,0

Andelstalen i den kommande driften av vägarna sätts enligt nedan:

Andelstal för kostnadsfördelning vid drift av vägarna

Permanent boende och näringsfastighet    1,0
Lägenhet    1,0
Fritidshus    0,5
Obebyggd fastighet    0,1
Fastighet med utfart mot Vikingshillsvägen    0,1
Båtklubben    3,0

Detta innebär en förändring mot nuvarande andelstal för driften där lägenheter hittills haft andelstalet 0,5. Vi anser att lägenheterna i allmänhet är stora och rymmer hela familjer som på samma sätt som övriga familjer i området nyttjar och sliter på våra vägar.

13. Markinlösen

19 av områdets fastigheter berörs av markinlösen. Det gäller främst vid vändplaner och ett antal trånga passager där större vägområde behövs för att kunna genomföra detaljplanen och uppfylla de krav som ställs av Nacka kommun. Avtal med respektive fastighetsägare kommer att ingås under våren 2014. Ersättning till berörda fastighetsägare följer praxis och betalas av den sektion som bildas genom lantmäteriförrättningen. Den inlösta marken övertas av tomtägareföreningen.

 

Information och Nyheter i Risets Tomtägar- och Vägförening. Epost till styrelsen: risetsvagforening@gmail.com