Kallelse till extrastämma

Tid: Måndagen den 3:e juni, klockan 19:00.
Plats: Backeboskolan, klassrum Saltkråkan, Vikingshillsvägen 68.
Parkeringsbrist kan råda varför bilen med fördel kan lämnas hemma.

Dagordning

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av mötesordförande och sekreterare.
 3. Fastställande av dagordning
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 5. Val av justeringsmän och rösträknare.
 6. Upprättande av röstlängd.
 7. Frågan kring finansiering av vägombyggnad i planområde B och
  Rörsundsviken 2 (DP 536)
 8. Beslut om andelstal, belopp att debitera enligt debiteringslängd samt
  förfallodatum
 9. Bestämmande av tid och plats för protokolljustering.
 10. Mötets avslutande.

Samtliga föreningens medlemmar kallas till och är välkomna att delta på
stämman, men då besluten kring finansieringslösning uteslutande berör
boende i område B och Rörsundsviken 2 (DP 536), kommer endast dessa
att ha rösträtt på frågorna 7 och 8.

Välkomna önskar styrelsen


Finansiering av upprustning av vägarna inom område B

Bakgrund
Risets vägförening skall, i enlighet med ordinarie stämma i mars, rusta upp vägarna till den standard som krävs av Nacka kommun innan de vidtar åtgärder för utbyggnad av VA-nätet för planområde B och Rörsundsviken 2 (DP 536).

Vid stämman i mars framkom dessutom önskemål att styrelsen skall presentera ett konkret förslag på hur denna upprustning kan finansieras genom ett banklån till föreningen istället för den annonserade kontantinsatsen från respektive fastighet inom planområdet. En arbetsgrupp från medlemmarna som tillsattes på stämman har arbetat fram ett förslag som i korta drag presenteras nedan och på ett fylligare sätt redovisas på en extrastämma den 3 juni, som kallats till i detta dokument.
Beslut om finansieringslösning skall tas på extrastämman.

Arbetsgruppens arbete
Arbetsgruppen har tagit in offerter från två olika banker, rådgjort med juridisk expertis samt har haft avstämningar med styrelsen. De alternativ som utvärderats är:

 • Finansiering genom insats från planområdets fastighetsägare enligt andelstal
 • Finansiering via banklån till Vägföreningens sektion för planområde B
 • Kombination mellan banklån och egenfinansiering för de som önskar ettdera alternativet. Arbetsgruppen har utvärderat alternativen med hänsyn till sektionens medlemmar, föreningens övriga medlemmar samt styrelsen ansvar och merarbete. Vidare har ekonomiska och juridiska aspekter legat till grund för arbetsgruppens analys och slutsatser.

Arbetsgruppens slutsatser
Finansiering genom insats från fastighetsägarna är utgångsläget och det alternativ som gäller om inget annat beslutas. Lånefinansiering till föreningen är möjligt ur ett juridiskt perspektiv och är finansiellt konkurrensmässigt, men kräver beslut på en extra stämma. Att blanda finansieringen där vissa medlemmar finansierar själva och andra gemensamt lånar genom föreningens försorg är inte juridiskt möjligt. Således kommer två förslag att stå mot varandra på den kallade extrastämman: Egen finansiering eller lånefinansiering till föreningen. Det förslag som får majoritet på stämman kommer styrelsen att driva igenom.


De två alternativen

 1. Det kvarvarande beloppet att betala per andel, efter tidigare insatser, är ca 114.000 kr. I det fall finansiering skall ske genom direkt finansiering från fastighetsägarna har en betalningsplan meddelats i senaste RisetNytt där större delen av kostnaden skall erläggas under 2019.
 2. Föreningen kan låna pengarna på en bank och betala ränta och amortering under ca 20 års tid. En höjning av avgiften till föreningen för medlemmarna inom sektionen kommer då ske för att täcka de finansiella kostnaderna. Avgiftshöjningen beror på:
  a.) vald amorteringstid, där 20 år är ett förslag. b.) räntekostnaden, som beror på marknadens ränteprissättning men där föreningen har fått en offert på 1,51% bundet i tre år. c.) En ökad administrativ kostnad för föreningsstyrelsen

De beräkningar arbetsgruppen gjort ger, givet ovan beskrivna förutsättningar, en ökad kostnad per andel om knappt 8.000 kronor per år i början av 20-årsperioden som faller ner mot ca 6.000 kronor per år i slutet av perioden. Denna kostnadsökning skall jämföras med kostnaden för ränta och amortering för eget lån under 20 års tid under alternativ 1. Den fallande kostnadsökningen beror på minskad skuld att betala ränta på. Dessa estimat förutsätter att dagens låga ränta består under hela perioden.

Debitering av medlemmarna för ränta och amortering kommer sannolikt ske upp till fyra gånger per år. De två alternativen kommer att presenteras med större detaljrikedom och med bättre pedagogisk struktur på extrastämman den 3 juni.


Ytterligare fakta

 • Det är endast de boende i område B och Rörsundsviken 2 (DP 536) som berörs. Ränta, amortering och eventuella andra kostnader för lån och administration hanteras inom den sektion av vägföreningen som hanterar DP 536 och drabbar inte övriga medlemmar
 • Finansieringsbeslutet tas med enkel majoritet på extrastämman den 3 juni och endast lagfarna ägare till fastigheter inom planområdet har rösträtt
 • Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda mer än en medlem.

Slutsats
Det beslut om finansiering som tas på extrastämman kommer innebära att större delen av beloppet taxeras ut under 2019 eller fördelas på en tidsperiod om ca 20 år. Då en majoritet av rösterna på extrastämman beslutar om finansieringslösning bör varje medlem i DP 536 förstå konsekvenserna av de två alternativen och framlägga sin röst på stämman den 3 juni.

/Styrelsen Risets Vägförening

Risvägen avstängd från och med idag

Information från Frentab:

Idag påbörjar vi schakt av Risvägen. Det kommer innebära att vägen är avstängd för genomfart. Arbetsområdet kommer hållas till ca 50 meter och sedan fortlöpa framåt med både schakt och fyll.

Är ni osäkra på när ni måste flytta ut bilar eller när vi kommer passera er fastighet fråga gärna maskinister och anläggare på plats.

Hör av er om ni skulle ha några frågor!

Med Vänliga Hälsningar,

Frentab Entreprenad & Söner.

Jour tele : +46 70 948 79 03

Mail. riset@frentab.se

Enskild eller gemensam finansiering – stämma avgör

På senaste stämman önskade medlemmarna ytterligare undersökning av möjligheten till gemensam finansiering av vägprojektet. Med hjälp av frivilliga krafter finns nu ett förslag färdigt att ta ställning till. Det är en mängd faktorer som undersökts, inte minst juridiken runt en sådan lösning och vilken bank som ger bäst villkor. Även om vi är i sista minuten hade inte förslaget kunnat komma fram tidigare, inte i denna gedigna form som ger medlemmarna en rimlig chans att ta ett väl underbyggt beslut.

Då Frentabs första faktura närmar sig är bråttom att ta beslut om enskild eller gemensam finansiering. Det beslutet måste tas på en extra stämma. Tidigast möjliga tid för den stämman är den 3 juni och kallelse inklusive beslutsunderlag kommer i brevlådan två veckor innan dess, och här på risets.se. Villkor och kostnad för en gemensam finansieringslösning meddelas i detalj i kallelsen till extrastämman.
 
Om stämman beslutar om enskild kontantbetalning kommer vi att följa den tidigare meddelade debiteringsplanen: Totalsumman delas då upp på fyra fakturor till medlemmarna med en första debitering på 35 000 kronor per andel och förfallodatum 30/6.
 
Om stämman beslutar om en gemensam finansiering där RVF tar ett banklån på hela beloppet för ”Sektion B”, kommer kostnaden (ränta, amortering, administration) att inkluderas i föreningens uttaxering till de berörda fastigheterna med början i höst. Ett beslut om gemensam finansiering kommer att gälla samtliga medlemmar i sektionen. Övriga medlemmar utanför ”Sektion B” kommer inte att påverkas.
 
Mer detaljerat beslutsunderlag för båda alternativen inkluderas i kallelsen. I kallelsen inkluderas också en fullmakt att lämna till en granne ifall ni själva inte kan gå på stämman.

Det sas på infomötet inför projektstart

Mättekniker Kristina, ansvarig platschef Ernst och arbetsledare Niklas på Frentabs informationsmöte inför vägprojektet.

Från Frentab:

Till berörda boende i Risets vägförening
Hej!
Och tack för ett givande möte i tisdags, alltid lättare att ha ett informationsmöte när alla är nyfikna och ställer frågor. På mötet och dagarna efter fram kom det att några inte hunnit med att få tankar tömda och därför undrar hur det skall gå. Vi fick även reda på att flera av er har schemalagd tanktömning och därför tar vi kontakt med Cija-tank för att kolla hur tömningsschemat ser ut.

Eftersom det är en del saker som vi vill reda ut så att det inte uppstår några problem så ändrar vi lite i vårt sätt att utföra arbetet i början, inget som kommer att påverka sluttiden men förhoppningsvis göra det enklare för er. Vi kommer som det står i tidsplanen att påbörja arbetena den 23/4 men totalavstängning av vägarna blir först efter Valborgsveckan. Visar nedan ett händelseschema.

 1. 23-24/4 Iordningställer etableringsyta, nya brevlådeställ, plats för soptunnor, informationstavlor och P-yta. Vägarna är fullt farbara.
 2. 25-26/4 Tar bort grenar, buskar, flyttar brevlådor mm och förbereder vägarna för schaktning. Vägarna är farbara men ni får ha förståelse för att vi behöver avsluta arbetsmomentet innan vi flyttar oss.
 3. 29-30/4 Påbörjar rivning av asfalt. Vägarna är farbara men bara för viktiga transporter under arbetstid. Efter arbetstid kommer ni fram till fastigheterna men kör försiktigt eftersom det är grövre grus på vägarna.
 4. 2-3/5 Fortsätter med rivning asfalt. Vägarna är farbara men bara för viktiga transporter under arbetstid. Efter arbetstid kommer ni fram till fastigheterna men kör försiktigt eftersom det är grövre grus på vägarna.
 5. 6/5 och framåt. Påbörjar schaktning av vägar. Vägarna är ej farbara, endast gående kan passera. Vid akuta transporter (t.ex tanktömning) kan vi göra vägen farbar efter överenskommelse. Ni som lyckades få till tanktömning och oroar er för att ni kommer att behöva tömma innan vi är klara tar bara kontakt med oss när det börjar bli dags, se punkt 5
Tidplanen som den ser ut just nu, kan komma att ändras.

E-post: riset@frentab.se
Jourtelefon: 070-948 79 03
Föreningssidan: risets.se
Önskar er alla en glad påsk!
Med Vänliga Hälsningar, Ernst och Niklas.

Välbesökt möte med många frågor från deltagarna. Svar på flera av dem här nedan.

Föreningens anteckningar från mötet:

 • Alla på mötet lämnade in sin mejladress för att lätt kunna nås av Frentab. De som inte var med uppmanas att mejla riset@frentab.se, inte minst för att kunna nås av information löpande.
 • Information från Frentab kommer även via risets.se och informationstavlor
 • Man kan även nå Frentab via mejladressen och ett journummer. Det sistnämnda bara om det är allvarligt och akut. Mejla t ex ifall du vet om att du har specialkablar eller -rör till din fastighet.
 • Frentab har inte samordnat sitt arbete med Veidekke än men kommer att göra det så att det alltid finns en väg ut ur området.
 • Frentab ansvarar för kontakt och info med räddningstjänst, sopbilar, brevbärare.
 • Frentab rekommenderar alla boende att beställa tanktömning innan.
 • Frentab har en plan/idé att de gräver upp vägen under halva veckan och lägger igen den under halva veckan – på så sätt blir vägen farbar under helgen. Det är inte garanterat att detta arbetssätt fungerar men ambitionen är att göra så.
 • Egna brevlådor från Frentab tas fram och ställs i samlad grupp nere vid vägens början. Även soptunnor. Bra att även titta i de vanliga brevlådorna.
 • Parkeringsplatser. Rekommenderar att parkera hos grannar eller liknande. Prata ihop er inom området.
 • Träd och rötter. Det står en del träd nära vägen. Det kan innebära att träd behöver fällas eller en sten/mur/häck behöver flyttas. Den bedömningen görs från fall till fall.
 • Ambitionen är att inte spränga alls. Ska inte skapa vattenfickor i vägen.
 • Arbetstider Frentab: mån-tors 7-16.30, fre 7-13.30.
 • Frentab har semester v 29–31
 • Etableringsyta har Frentab på Risets alväg och Risvägen.
 • Vill man ha fyllnadsmassor? kontakta Frentab på mail.

Säkerhet. Viktigt. Frentab är måna om att hålla hög säkerhet. Det är många och stora maskiner! Håll koll på maskinister och de som kör. Ta ögonkontakt om du ska passera. För gärna vidare info om detta till barnen.
Fina herr Groda kastad i vattnet

Strandpromenadens beskyddare herr Groda har tagits från hans skreva och kastats i vattnet. Oerhört tråkig skadegörelse och tråkigt att något som ger glädje till så många inte får vara orört. Har du en idé på hur han kan få komma upp igen och komma hem till sin skreva får du gärna melja föreningen.

Hallå där Mauricio de Viciola!

Vad är det du ska göra för Riset?
Jag ska hjälpa er att samla upp de handlingar som behövs för en upphandling av entreprenör och att sedan hjälpa er att följa upp den upphandlade entreprenörens arbete. Jag ska helt enkelt vara byggledare åt Riset.
Jag ska se till att ni får den produkt som ni beställt, till rätt pris, i tid och även kontrollera att arbetet utförs enligt arbetsmiljöverkets regler.

Varför behöver vi dig?
Rent teoretiskt kunde någon på Riset ta på sig mina uppgifter, men jag tror att antingen saknas det personer med den erfarenheten eller så kan de inte göra det. Därför har ni anlitat Waade.

När behöver vi inte dig längre?
När entreprenaden är klar behöver ni mig inte.

Brukar du ha sådana här uppdrag?
Om du menar byggledaruppdrag, så Ja. Om du däremot menar byggledaruppdrag åt en vägförening så nej. Men alla uppdrag är lite olika eller har en twist – det är jobbet.

När kan man ta kontakt med dig?
Ja, det går bra att ta kontakt när man vill såklart men jag tror att styrelsen kan svara på alla frågor.

Är det någon gång man ska ta kontakt med dig?
Jag tycker att all kommunikation ska gå via styrelsen men i vissa fall kan det vara bra om det går direkt till mig också. Om det till exempel ser ut som att entreprenören arbetar på ett olämpligt sätt.

Finns det några särskilda utmaningar här?
Den stora utmaningen är väl att få till en bra väguppbyggnad med bra och säkra slänter fast inom den begränsade arbetsområdet. Och att arbetet ska gå effektivt fram utan att göra så stor inverkan på de boendes dagliga liv.

Vad ser du fram emot med att arbeta med Riset?
Varje nytt jobb är en ny utmaning, det ser jag fram emot. Det här jobbet är så pass litet att jag ska kunna genomföra det helt själv och det är roligt att få vara i alla positioner samtidigt som man i större projekt inte är så inblandad i ibland. Här får jag vara med på alla.

Hur minimerar vi påverkan på de boende under projektet?
Genom möten och kommunikation. Vid startmötet pratade vi om det här och Frentab, som har haft ett snarlikt uppdrag, verkar ha en bra plan för hur arbetet ska drivas framåt utan alltför mycket friktion.

Efter år av väntan – nu är det bara dagar kvar!

Nu går det fort!
Efter att extrastämman tog beslut om Kummelnäsmodellen fanns inte längre några hinder för att köra igång förbättringen av de resterande vägarna i området. Som beslutat på stämman har vi anställt en byggledare från Waade. Honom möter du på sidan 3. Förhandlingar och offertförfarande med Frentab har gått snabbt och smidigt och summan som vi meddelade vid extrastämman ser ut att hålla, ca 125 000 per andel.
Frentab kommer att sätta igång redan tisdagen efter påsk, alltså den 23 april, med Risbergsstigen och Sångfågelvägen. Sen ser den preliminära ordningen ut så här fram till semestern: Risvägen, Båtvägen, Granrisvägen, Röde Orms väg, Gröna vägen, Fläderstigen och Almstigen. Övriga vägar är planerade till efter sommaren.
Mer om ordning, parkering och dylikt kommer Frentab berätta mer om på infomöte. Hela inbjudan på sidan 2. Löpande kommer uppdatering om projekten ske på Risets.se. Vill du också få den informationen via mejl anmäl dig till risetsvagforening@gmail.com.
Projektet väntas bli klart vid årsskiftet och debiteras föreningen löpande. Vi planerar i dagsläget att dela upp summan på fyra fakturor till medlemmarna med följande förfallodatum:
• 30/6 35 000 per andel
• 30/9 45 000 per andel
• 30/12 Slutdebitering för denna etapp
• Oklart datum, ca 10 000 per andel när kommunalt VA är på plats och det är dags för vägarnas ytskikt.
Två medlemmar har åtagit sig att undersöka och utreda möjligheten till gemensam finansiering. Ifall förslag med följande extrastämma och beslut inte hinner fram innan föreningen måste börja betala Frentab kommer ovan betalningsplan sättas i verket.

Risvägens gropar – snart ett minne blott.

Välkommen på vårens städdag

Lördag den 27 april är det dags igen! Vi samlas som vanligt på midsommarängen med start kl 09:30 och planerar att dagen avslutas senast kl 15.00. Vi kommer att städa och ställa iordning såväl midsommarängen och lekplatsen som området i stort. Bland annat finns det lite pyssel i Ingas paviljong, blom/buskrabatter ska rensas, väntkur på ångbåtsbryggan städas, tennisbanan monteras upp, Karbosjöns grill/badplats iordningställas, farthinder monteras, diken rensas och nedfallna träd tas omhand samt att delar på lekplatsen ska lagas.
Allas krafter och insatser behövs. Även barnens! Arbetsledare är Jessica Jernström.
Medtag med fördel blandade redskap som röjsåg och trimmer, motorsåg, grensaxar, grova kvastar, krattor, spadar, skyfflar samt skottkärror.
Vi bjuder på stor grillunch och trevlig samvaro. Välkomna!

Inbjudan till infomöte från Frentab

Hej!
Vi på Frentab Entreprenad har fått i uppgift av Risets Vägförening att skifta ur vägarna, det vill säga förbättra era vägar i området.
Inför detta skulle vi gärna vilja träffa er alla.
Tisdagen 16/4-2019 kl. 19.00 är ni alla välkomna till Backeboskolan, Vikingshillsvägen 68. Där kommer vi att presentera oss samt dela med oss av nyttig information inför projektets start.
Vi kommer bland annat gå igenom; framfart, sophantering, slamtömning, post,
parkeringsmöjligheter, tidsplan, informationstavlor, trafik mm.

Kommande händelser:
V.16: Tisdag, 16/4 Informationsmöte
V.17: Tisdag, 23/4 OBS! Start Sångfågelvägen
V.17: Torsdag 25/4 OBS! Start Risbergsstigen

Till er som bor på antingen Sångfågelvägen eller Risbergsstigen kan det vara lämpligt att boka in entanktömning före startdatum.

Kontakta oss:
E-post: riset@frentab.se
Jourtelefon : 070-948 79 03

Lättast och föredraget från vår sida är att ni kontaktar oss via mejl så svarar vi så snart vi kan. Vid mer brådskande ärenden går det utmärkt att ringa på jourtelefonen.
Under projektets gång kommer även information från oss gå att hitta på vägföreningens hemsida: www.risets.se.
Tack på förhand!

Med Vänliga Hälsningar, Ernst och Niklas.