Alla inlägg av Linda Häggström

Ljusare tider för Midsommarängen

Under den mörka, i dubbel bemärkelse, hösten 2020, såg styrelsen att lekplatsen och midsommarängen användes i mycket högre grad än tidigare – även under dygnets mörka timmar. Efter önskemål, bland annat från stämmans frågestund, har styrelsen beslutat att lekplatsen/ midsommarängen ska förses med belysning.

Under vintern har offerter tagits in och utredning skett kring förutsättningarna. Och nu börjar det bli klart för installation. Arbetet med den planeras att göras under våren/sommaren 2021. Tanken är att belysningen inte kommer att vara tänd hela natten, utan tändas vid solens nedgång och släckas vid en fix tidpunkt, samt tändas vid en fix tidpunkt och släckas vid soluppgången.

Så gick den samordnade trädfällningen i Riset

Alla har vi sett de gula banden runt om i området som markerat träd aktuella för fällning. Nu är insatsen på den gemensamt ägda marken i det närmaste klar även om några privata fastighetsägare fortfarande väntar på att sökta marklov skall vinna laga kraft. Stort tack till Börje Drakenberg, skogskonsult och fd lärare på SLU jägmästar- och skogsmästarutbildningar och boende på Risvägen, som på frivillig basis hjälpt oss att utvärdera beståndet av träd och konsultera även tomtägare som velat delta i fällningen.

Vår gemensamma mark är ca 19 hektar och ett trettiotal träd har inspekterats. Till slut blev det de fem träd som bedömdes utgöra störst risk för människor och egendom som tas ned. Det är var en död al, en halv ek, en lutande ek, en gran som hade svårt att stå emot senaste stormen samt en sälg med farlig stamspricka. Till grund för besluten ligger också en utvärdering om att det finns träd runt omkring och att de nu kan frodas och ta plats i sin takt. Börje bidrar frikostigt med sin expertis till föreningen kring trädvård med det långa perspektivet, inte minst genom att föreslå och genomföra nyplanteringar

Ett 20-tal fastighetsägare, dvs ca 10% av Risets totala antal fastigheter, anmälde också intresse för att delta i den gemensamma upphandlingen. Styrelsen är glada och tacksamma för gehöret kring vikten av helhetssyn och bevarandet av biologisk mångfald, vilket tog sig uttryck i ett flertal återtagna intresseanmälningar.

Det kom också in önskemål från privatpersoner om att fälla träd på föreningens mark. Ett fåtal av dessa har beviljats utifrån nya, striktare, riktlinjer än vi haft tidigare. Hela uppdateringen kan du läsa om här men i korthet krävs särskilda skäl i form av risk för skador på människor eller egendom. Ser du behov av trädvård kring din tomt men på föreningens mark genomförs en inspektion efter de satta kriterierna.

Nu är förhoppningen att vi är bättre rustade inför en ny Alfrida eller Gudrun men fortsätter löpande vårt arbete med vård av den gemensamt ägda marken. Om du är orolig för ett träd i din närhet hör av dig till styrelsen på risetsvagforening@gmail.com för en bedömning.

Förbjuden genomfart vid Röde Orms vägs östra ände

Till följd av den täta trafiken, framförallt i anslutning till skolstart och -slut, med den påverkan på vägen detta innebär samt till skydd för de gående till och från skolan, har styrelsen beslutat att stänga Röde Orms väg närmast Fösabacken för genomfart.
Den branta backen och den tvära svängen frestar hårt på Röde Orms vägs yta. Vidare går flera barn till och från skolan längs Röde Orms väg och farten på de bilar som kör längs vägen är inte sällan långt över de tillåtna 30 km/tim. Så, för att skydda såväl fotgängare samt vägen beslutade styrelsen att förbjuda genomfart mellan Enrisvägen och Försabacken och ändamålsenliga skyltar har satts upp i korsningarna.
Genomfartsförbudet kommer utvärderas allra senast i samband med kommunens VA-arbete.

Samordnad trädfällning i Riset

Då behovet av fällning av träd visat sig vara relativt stort för såväl enskilda fastighetsägare i området som för föreningen själv, kommer Tomtägareföreningen att erbjuda en samordnad trädfällning under vintern.

Tidpunkt
• Preliminärt januari-februari 2021. Exakta datum meddelas i samband med att offert godkänns.

Pris
• Priset beror självfallet på hur komplext trädet är att fälla och det finns många parametrar som påverkar priset. En uppskattning från Linds är ca 1000-3000 kr/träd. Ett normalt träd som står relativt lättillgängligt bör landa på ca 1000 kr. Samtidigt finns det mycket stora komplexa träd som kräver enorm försiktighet och därmed blir dyrare. Exempelvis en stor tall med ett växthus under sig.

Anmälan senast 30 november
• Anmälan skickas senast den 30 november till risetsvagforening@gmail.com
• Anmälan skall innehålla:
Namn, adress, telefonnummer, e-postadress och antal träd.

Så här går det till
• Du gör en egen bedömning vilka träd på din fastighet som är aktuella att fälla och markerar dessa med GUL eller GUL/SVART tejp/rep/band.
• Marklov. Detaljplanen ställer krav på vissa fastigheter i området att söka marklov för fällning av träd över en viss storlek. Vänligen kontrollera om detta krävs för din fastighet innan fällningen utförs. Du som fastighetsägare är ansvarig om fällning sker utan att godkänt marklov finns. Läs mer på kommunens hemsida här: https://www.nacka.se/boende-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/jag-vill-gora-ansokan-eller-anmalan/marklov-och-tradfallning/
• Alla tomter på Risberget, Risvägen 25 och 27, tomterna runt Rörsundaviken och Fågelsången ligger inom strandskyddszonen och måste ha marklov. Övriga tomter är oklart, varför du själv behöver kontrollera.
• Du skickar en intresseanmälan till Risets Tomtägareförening (RTF) om behov av trädfällning.
• RTF samlar in alla intresseanmälningar och gör en samlad beställning till Linds trädfällning
• Linds trädfällning kommer till Riset och gör en bedömning av varje enskilt träd på plats. Vid detta tillfälle kommer även vår egen skogsbiolog Börje Drakenberg följa med runt och vara behjälplig.
• Offert från Linds via e-post till varje enskild fastighetsägare.
• Du godkänner offerten (efter ev justeringar) och lämnar då även uppgifter för ev. RUT-avdrag
• Linds trädfällning bekräftar beställningen och meddelar även exakt datum.
• Fällningen görs på bestämda datum gemensamt för hela området och kommer inte kunna ändras av resp. fastighetsägare.
• Fällningen sker med kranbil med gripsåg där utgångspunkten är att Linds trädfällning tar med sig hela trädet inkl grenar/ris och inget arbete återstår för dig som fastighetsägare.
• Kranbilen når ca 10-20 meter in från väg. Träd som står längre bort än så kommer inte kunna tas ned inom ramen för detta projekt. Är du osäker så kontakta Börje alt märk ut och avvakta bedömning.
• Tänk efter före. Tänk igenom ordentligt vilka träd du önskar fälla och framför allt konsekvensen av att fälla dem. Hur påverkas andra träd i närheten? Hur påverkas sikt? Står det flera träd i en klunga? Det vore onödigt att behöva be Linds komma tillbaka, så försöka tänka igenom helheten.


• Alla tomter på Risberget, Risvägen 25 och 27, tomterna runt Rörsundaviken och Fågelsången ligger inom strandskyddszonen och måste ha marklov. Övriga tomter är oklart, varför du själv behöver kontrollera.
• Du skickar en intresseanmälan till Risets Tomtägareförening (RTF) om behov av trädfällning.
• RTF samlar in alla intresseanmälningar och gör en samlad beställning till Linds trädfällning
• Linds trädfällning kommer till Riset och gör en bedömning av varje enskilt träd på plats. Vid detta tillfälle kommer även vår egen skogsbiolog Börje Drakenberg följa med runt och vara behjälplig.
• Offert från Linds via e-post till varje enskild fastighetsägare.
• Du godkänner offerten (efter ev justeringar) och lämnar då även uppgifter för ev. RUT-avdrag
• Linds trädfällning bekräftar beställningen och meddelar även exakt datum.
• Fällningen görs på bestämda datum gemensamt för hela området och kommer inte kunna ändras av resp. fastighetsägare.
• Fällningen sker med kranbil med gripsåg där utgångspunkten är att Linds trädfällning tar med sig hela trädet inkl grenar/ris och inget arbete återstår för dig som fastighetsägare.
• Kranbilen når ca 10-20 meter in från väg. Träd som står längre bort än så kommer inte kunna tas ned inom ramen för detta projekt. Är du osäker så kontakta Börje alt märk ut och avvakta bedömning.
• Tänk efter före. Tänk igenom ordentligt vilka träd du önskar fälla och framför allt konsekvensen av att fälla dem. Hur påverkas andra träd i närheten? Hur påverkas sikt? Står det flera träd i en klunga? Det vore onödigt att behöva be Linds komma tillbaka, så försöka tänka igenom helheten.

Se mer om Linds trädfällning här www.lindstradfallning.se/http://www.lindstradfallning.se/
Vid frågor om anmälan: kontakta styrelsen på risetsvagforening@gmail.com
Vid frågor om träd: kontakta Börje Drakenberg på 070-564 08 13

V/A verkar vara på väg – vet du vad du behöver veta?

Styrelsen har kontinuerlig kontakt med Nacka kommun för att få ett startdatum för V/A-projektet. Ett sådant har vi inte fått ännu. Men det finns anledning att tro att det är på gång. Kommunens avtal med Frentab, som genomför VA-arbeten i område G vid Klippstugan, ger kommunen en option att begära att Frentab påbörjar VA-arbetet i område B och Rörsundsviken. Det finns anledning att tro att kommunen kommer att nyttja denna option och arbetet verkligen påbörjas under vintern.

I väntan kan man som fastighetsägare förbereda sig och ta reda på förutsättningarna för sin egen anslutning. Anslutningspunkter måste respektive fastighetsägare själv höra av sig själv till kommunen för att få reda på. En eventuell flytt av sådan får inte medföra merkostnader för projektet. Dock har vi fått ut en förteckning på vilka fastigheter som har självfall eller behöver lättryckavlopp (LTA) – den hittar du här:

Kommunen förklarar själv bra på sin hemsida vad du behöver veta och göra inför en anslutning: https://www.nacka.se/nackavattenavfall/vatten-och-avlopp/anslut-till-kommunalt-va/
Och även hur man ansluter med LTA: https://www.nacka.se/nackavattenavfall/vatten-och-avlopp/anslut-till-kommunalt-va/lta/

På lördag 17 oktober är det dags att göra fint i området

Nu på lördag, den 17 oktober är det dags igen! Vi samlas som vanligt på midsommarängen med start klockan 10.00. Vi ska höststäda och ställa i ordning såväl midsommarängen och lekplatsen som området i stort. Allas krafter och insatser behövs. Även barnens!

Passa på att träffa och lära känna grannarna i området och samtidigt bidra till allas trevnad genom att området hålls snyggt och välskött. Medtag med fördel blandade redskap som röjsågar och trimmers, motorsåg, grensaxar, grova kvastar, krattor, spadar, skyfflar samt skottkärror.

Vi bjuder på grillunch och trevlig samvaro. Välkomna!