Etikettarkiv: planarbete

Välkommen på extra stämma den 6 november

Hur tycker du att de nya vägarna ska bygga? Vägföreningen kallar till Extra stämma den 6 november klockan 19.00 på Backebo-skolan

Enligt beslut på den ordinarie stämman i april skall vägföreningen genomföra en extra stämma för att där presentera underlag samt besluta om hur de vägar som inte ännu har kommunalt vatten och avlopp nedgrävt ska åtgärdas. Information kring de alternativa tillvägagångssätt som vi väljer mellan kommer att skickas ut tillsammans med kallelsen ungefär 2 veckor före stämman.

Frågor och funderingar mailas med fördel innan stämman till: risetsvagforening@gmail.com

Kommunen har meddelat att de inte har möjlighet att påbörja sitt arbete innan Vikingshillsvägen är färdig då de saknar ”etableringsytor” och i dags dato tror de att i Vikingshillsvägen är klart tidigast i slutet på 2019.

Dock står fler områden på tur att få VA nedgrävt så dessvärre finns inga garantier att Riset är nästa VA-område.

Information från möte om planarbetet

Den genomförandegrupp som haft styrelsens mandat att förbereda planarbetet i område B och Rörsundsviken II presenterade sina slutsatser på ett informationsmöte i Backeboskolan den 29 mars 2014. Nedan finns anteckningar från mötet.

1. Information om arbetsgruppens arbete

Arbetsgruppen bildades efter årsmötet 2013 och består nio personer, varav några även sitter i styrelsen för tomtägare- och vägförening. Uppdraget är att gå igenom hur de två detaljplanerna ska genomföras. Gruppen lämnar förslag till styrelsen i Risets vägförening som i sin tur fattar beslut, enligt mandat vid två tidigare årsmöten.

2. Information om detaljplaneområdena

Inom Riset finns fyra huvudsakliga detaljplaneområden:

–        Söder Grävlingsberg (DP 391) – Risets Alväg och sista delen av Risvägen. Denna detaljplan är nästan helt genomförd men vissa mindre arbeten återstår.

–        Rörsundsviken II (DP 85)– Delar av Risvägen, Risbergsstigen och Rörsundsviksvägen. Äldre detaljplan som gjorts om så att kommunen står som huvudman för vatten och avlopp. Den nya detaljplanen har vunnit laga kraft och ska nu genomföras.

–        Område B (DP 536) – större delen av Riset. Detaljplanen har vunnit laga kraft och ska genomföras.

–        Vikingshillsvägen (DP 541) – berör fastigheter inom Riset som gränsar mot Vikingshillsvägen. Arbetet med detaljplanen pågår.

Inom Område B ges generella byggrätter beroende på tomtstorlek. Alla får bygga i 1, 1,5 eller 2 plan. Prickmark, t ex mot tomtgräns, anger var på tomten man inte får bygga. Även om detaljplanen inte är genomförd kan man beviljas bygglov, om kommunen t ex tycker att man har en väl fungerande avloppslösning redan idag och vägföreningen godkänner byggtransporter redan innan vägarna är förbättrade. Inom Rörsundsviken II görs i princip inga förändringar mot den förra detaljplanen gällande byggrätter, prickmark etc.

Planområden Riset

Bild 1: Planområden i Riset

3. Tidplan

Jämfört med tidigare information har tidplanen förskjutits framåt i tiden. För närvarande ser den ut enligt nedan:

Planering   Nu
Lantmäteriförrättning   Hösten 2014
Upphandling av entreprenörer för grävning etc.   Hösten 2014
Grävstart    Våren 2015
Grävning klar    Hösten 2016
Besiktning och drift av V/A    Våren 2017

4. Upphandling

Upphandling av den grävning, sprängning, schaktning, dikning etc. som vi ska genomföra och bekosta kommer att göras tillsammans med Nacka kommuns upphandling av de arbeten de ska genomföra för att få ner vatten och avlopp i våra vägar. Vi kommer att kunna välja annan entreprenör än kommunen men det är inte troligt att det blir så. Alla arbeten som ska bekostas av oss (boende inom de två planområdena) måste beställas av oss och inte av Nacka kommun. Genom detta har vi kontroll på våra kostnader. Det ska också utses en oberoende projektledare som håller i byggmöten där entreprenören, Nacka kommun och representanter för Riset deltar. Risets representanter vid byggmötena blir Lennart Bergeros och Björn Lindblom. I upphandlingen anges en specificerad mängd av de arbeten vi vill ha gjorda. Alla tillägg därutöver ska sedan godkännas av oss. När alla arbeten är klara genomförs en besiktning av vägar, diken etc.

För arbeten som inte kan eller bör utföras av kommunens entreprenör kommer vi att göra separata upphandlingar. Det kan röra t.ex. belysning, vägbeläggning, räcken, brygga.

5. Vägbelysning

Det finns nya miljökrav som innebär att vi inom kort måste byta ut de kvicksilverarmaturer vi idag har som vägbelysning i området. Alla armaturer kommer därför att bytas i samband med genomförandet av detaljplanerna. Vi har valt det billigaste alternativet där befintliga stolpar och luftledningar behålls. De befintliga stolparna anser vi är en naturlig del av områdets karaktär. Inga ledningar utöver strömförsörjning till belysningen kommer på sikt att finnas mellan stolparna. Natriumljuskällor väljs i de nya armaturerna. Dessa ger ett gulaktigt sken. Med nya ljuskällor och komplettering med armaturer på de stolpar som idag saknar ljus kommer området att få en klart bättre belysning. Alla boende uppmanas att förbereda för markkabel för matning av el från vägen till sin fastighet.

6. Vägar

Kommunen ställer krav på viss bärighet i vägarna i samband med att kommunalt vatten och avlopp dras in i området. I princip alla vägar kommer att få en körbanebredd på minst 3,5 meter. Risvägen breddas inte från nuvarande bredd på drygt 4 meter då bredare väg anses dra upp hastigheten på de fordon som färdas i området. Som vägbeläggning används samma som idag med indränkt makadam (IM). Efter några år planeras att på ett antal vägar komplettera med en toppbeläggning kallad Y1B. Längs alla vägar ska finnas en fungerande dikning. Arbetet med vägarna blir den klart största kostnadsposten i genomförandet.

7. Övriga arbeten

I samband med genomförandet kommer områdets standard att höjas på ett antal punkter utöver vägombyggnaden. Det rör t.ex. renovering av Fågelsångens ångbåtsbrygga, nytt räcke och belysning längs strandpromenaden vid Rörsundsviken, nya skyltar vid promenadstråk och orienteringstavlor. Väntkuren vid Risets ångbåtsbrygga kommer att bekläs. Vid midsommarängen kommer vi att få anslutning av vatten, avlopp och el. Bollplanen där kommer också att dräneras.

8. Budget och betalningsplan

Budgeten pekar på en kostnad om 90 000 – 95 000 kronor per fastighet. Då de allra flesta redan betalt in 6 000 kr 2009 beräknas man behöva betala 84 000 – 89 000 kr.

Budget

Preliminärt kommer utdebitering ske enligt nedan:

Betalplan

9. Bredband

Skanova/Telia arbetar för närvarande med att dra in fiber i området. I nuläget används luftledningar men de kommer att förläggas i vägen när området är färdiggrävt. Vi tror att Skanova/Telia kommer att kunna erbjuda fiber till alla boende i området inom ett par år.

10. Genomförandet

Precis som idag kommer området att ha enskilt huvudmannaskap för vägar och allmän plats med Risets vägförening som ansvarig huvudman. Kommunen gräver ner sitt vatten och avlopp i våra vägar vilket bekostas av kommunens VA-enhet. Vi som boende får sedan betala för anslutning av vatten och avlopp enligt den VA-taxa som gäller när påkoppling sker. Kommunen höjde taxan 2014. Information om gällande taxa kan hittas på kommunens hemsida.

Det är vägföreningen som genomför vägförbättringar och övriga arbeten inom området. Kostnaderna delas mellan de boende i de två planområdena. Ekonomin i den sektion som bildas för detta är skild från vägföreningens övriga ekonomi.

11. VA-anslutning

Varje fastighetsägare bekostar och ansvarar för att gräva ner slangar etc. på den egna tomten för anslutning till VA vid vägen. Kommunen har för några år sedan frågat fastighetsägarna var längs tomtgränsen mot vägen de vill ha sin anslutning. Det går fortfarande att flytta denna anslutningspunkt om man så önskar.

Kommunen har i området valt en lösning med lätt trycksatta avlopp (LTA). Eftersom avloppet är trycksatt, räcker det att dra ledningar med smal diameter i grunda diken som följer markkonturen. Kommunen kommer att förse varje fastighetsägare med en avloppspump som ska grävas ner på tomten. Se skiss nedan. Mer information om pumpen och LTA-systemet kan man få av Nacka kommun.

VA-anslutning

12. Lantmäteriförrättning

Vägföreningen ansökte i juni 2013 om lantmäteriförrättning. Den beräknas vara klar efter sommaren 2014. Förrättningen syftar till att bilda den sektion som ska dela på kostnader för genomförandet och fastslå hur kostnaderna ska fördelas i genomförandet och i den kommande driften.

Andelstalen vid genomförandet sätts enligt samma principer som när detaljplanen för Risets Alväg genomfördes. Det innebär att alla betalar med andelstalet 1,0 enligt nedan:

 

Andelstal för kostnadsfördelning vid genomförandet

Permanentklassad fastighet    1,0
Lägenhet    1,0
Fritidsfastighet    1,0
Obebyggd fastighet    1,0
Fastighet för näringsverksamhet    1,0

Andelstalen i den kommande driften av vägarna sätts enligt nedan:

Andelstal för kostnadsfördelning vid drift av vägarna

Permanent boende och näringsfastighet    1,0
Lägenhet    1,0
Fritidshus    0,5
Obebyggd fastighet    0,1
Fastighet med utfart mot Vikingshillsvägen    0,1
Båtklubben    3,0

Detta innebär en förändring mot nuvarande andelstal för driften där lägenheter hittills haft andelstalet 0,5. Vi anser att lägenheterna i allmänhet är stora och rymmer hela familjer som på samma sätt som övriga familjer i området nyttjar och sliter på våra vägar.

13. Markinlösen

19 av områdets fastigheter berörs av markinlösen. Det gäller främst vid vändplaner och ett antal trånga passager där större vägområde behövs för att kunna genomföra detaljplanen och uppfylla de krav som ställs av Nacka kommun. Avtal med respektive fastighetsägare kommer att ingås under våren 2014. Ersättning till berörda fastighetsägare följer praxis och betalas av den sektion som bildas genom lantmäteriförrättningen. Den inlösta marken övertas av tomtägareföreningen.