Insändare. Huvudled leder till sämre boendemiljö

Det senaste året har vi, som bor på Vikingshillsvägen 31 och jobbat hemifrån under hela denna tid, bevittnat en oroväckande utveckling av trafikmiljön. Det handlar om höga hastigheter, farliga omkörningar, hetsbeteende och bilister som inte lämnar företräde vid övergångsställen, vilket medfört att vägmiljön har blivit både bullrigare och mindre säker. Kort sagt en utveckling som går på tvärs mot den önskan om att bevara områdets karaktär som uttryckts från många medlemmar i vår förening.

En anledning till den försämrade trafikmiljön är att Vikingshillsvägen numera är huvudled, vilket innebär att man inte behöver bry sig så mycket om trafik från korsande vägar. Huvudledsskyltarna kom upp i samband med att vägen färdigställdes förra året. Men Nacka kommun har inte formellt fattat ett beslut om detta i form av en lokal trafikföreskrift, vilket egentligen var nödvändigt för att kunna genomföra förändringen. Vi har fått besked att beslutet kommer att fattas i efterhand och att vi har möjligheter att lämna synpunkter inför beslutet och att överklaga när beslutet väl har fattats.

Vi menar att det inte finns något skäl till att Vikingshillsvägen ska vara huvudled. Vägen är två kilometer lång och tar slut där Sommarbovägen börjar. Man sparar inte mycket tid på att köra 60 istället för 40. Men både utsläpp, väg- och däckslitage och buller blir väsentligt högre, vilket rimmar illa med Nackas hållbarhetspolicy.

Känner ni som vi får ni gärna höra av er till oss, så kanske vi kan göra en gemensam skrivelse till kommunen.

Per & Simona Sommarström
Vikingshillsvägen 31
per@roidivision.se
0709 857 854
simona.ciocodei@gmail.com
0707 649 594

VA-arbetet: Tillfällig parkering och genomfart Almstigen

Frentab har skapat en tillfällig genomfart på stigen mellan Almstigen och Risvägen. Den kommer fungera som utfart för bilar när VA-arbete pågår på Lindestigen och Almstigen. Frentab har även anlagt en tillfällig parkeringsyta i hörnet Båtvägen/Risvägen. Detta för att möjliggöra för boende på i första hand Båtvägen, Risbergstigen, Sångfågelvägen att kunna parkera bilar under tiden VA-arbete pågår på respektive väg.

Efter avslutat vägarbete ska Frentab ta bort hårdgjorda ytor, tillföra erforderliga jordlager och anlägga ängsmark. En ängsmark ska slås en gång per år och bidrar till biologisk mångfald.

Berörda fastighetsägare får ytterligare information direkt från Frentab. Båda ytorna kommer återställas efter att Frentab är klara med sitt arbete.

Parkering vid Båtvägen/Risvägen

Parkering vid Båtvägen/Risvägen
Almstigen

Information VA-arbetet

Frentab har tillhandahållit en preliminär tidsplan för område B i riset. Det är alltså inte helt säkert att de kommer börja de datum som står i tidsplanen. Ladda ner pdf:en för att se deras plan.

För frågor om tidsplanen, vänligen vänd er till Frentab
kummelnas@frentab.se.

Parkslide
Flera boende har hört av sig om att de är oroliga för spridning av parkslide i samband med utbyggnad av VA. Frentab och NVOA hanterar parkslide enligt nedan.

  • Frentab schaktar inte om vi inte måste
  • NVOA för dialog med kommunen i frågan
  • Frentab försöker runda synliga bestånd. Undvika att gräva i det.
  • Frentab försöker flytta på anslutningspunkt om det är mitt i ett parkslide bestånd
  • Frentab för dialog med maskinisterna.

Frentab uppmuntrar till att ta kontakt och ser gärna att man som boende mailar till Frentab och talar om och försöker markera ut var det finns parkslide.

Orangea markeringar
Sedan någon vecka görs det orangea markeringar utmed hela området. Det är Frentab som begär ut från Ledningskollen.se. Dvs det markeras ut var befintliga ledningar finns.

Tillgänglighet – tänk på ev båt på tomten
OBS! Om du brukar ha din båt på tomten under vintern är det viktigt att tänka på att tillgänglighet till och från fastighet kommer att begränsas vissa perioder. För att undvika att inte kunna sjösätta alternativt inte kunna lägga båten på sin tomt för vintern behöver du planera för detta. Se preliminär tidplan ovan, alternativt kontakta frentab på e-post.

Elbil
Just nu finns det inget svar på hur elbilar ska ha tillgång till laddstationer under perioder då man behöver parkera på annan plats. Det är tyvärr väldigt kostsamt att sätta upp ett tillfälligt elverk. Idéer är välkomna.

Miljöprovtagning i området pågår
Onsdag 12 maj genomfördes miljöprovtagning i området. Detta kommer göras löpande för att få en analys av marken.

Förtroendevalda 2021

Vägförening
Ordförande: Carl Alströmer
Kassör: Anders Stuart
Sekreterare: Sofia Kinch
Ledamot: Jessica Jernström
Ledamot: Ludvig Werner
Suppleant: Sanna Hederus
Suppleant: Emil Lyrner
Suppleant: Linda Häggström

Tomtägareförening
Ordförande: Carl Alströmer
Kassör: Anders Stuart
Sekreterare: Sofia Kinch
Ledamot: Jessica Jernström
Ledamot: Ludvig Werner
Suppleant: Sanna Hederus
Suppleant: Emil Lyrner
Suppleant: Linda Häggström

Valberedning båda föreningarna:
Börje Drakenberg (sammankallande)
Martin Mella
David Timner

Revisorer båda föreningarna:
Ordinarie: Malena Jönsson
Ordinarie: Marcus Rönnestam
Suppleant: Ebba Drakenberg
Suppleant: Bernt Jacobsson

Information och Nyheter i Risets Tomtägar- och Vägförening. Epost till styrelsen: risetsvagforening@gmail.com