Stämma röstade ja

Lördagen den 16 oktober höll Risets Tomtägareföreningen en extra stämma. Stämmans enda beslutspunkt handlade om att ge eller inte ge styrelsen mandat att ingå avtal med de två fastighetsägare som inkommit med förfrågan om fortsatt nyttjande av avloppsrör under midsommarängen. En klar majoritet av stämmans 25 representerade fastigheter röstade ja och därmed ges styrelsen mandat att ingå avtal enligt framtaget underlag. Protokollet kan läsas i sin helhet här.

Kallelse till extrastämma

Medlemmarna i Risets Tomtägareförening kallas härmed till extrastämma enligt nedan:

Dag och Tid: Lördagen den 16 oktober klockan 15:00
Plats: Midsommarängen

Dagordning

  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
  3. Fastställande av dagordning
  4. Fråga om mötets behöriga utlysande
  5. Val av justeringsmän och rösträknare
  6. Upprättande av röstlängd
  7. Frågan om avtalsservitut för fastigheterna Velamsund 18:40 och Velamsund 18:42
  8. Bestämmande om tid och plats för protokolljustering
  9. Mötets avslutande

Underlag till punkt 7 på dagordningen bifogas stämmokallelsen.

För en så effektiv stämma som möjligt önskas att kommentarer och frågor från medlemmarna sänds förväg till styrelsen via mail till risetsvagforening@gmail.com Styrelsen ser gärna att dessa frågor eller kommentarer är oss tillhanda senast 1 oktober för att de skall kunna behandlas och hanteras innan stämman.

Information och Nyheter i Risets Tomtägar- och Vägförening. Epost till styrelsen: risetsvagforening@gmail.com