Kategoriarkiv: Vårt område

Insändare. Huvudled leder till sämre boendemiljö

Det senaste året har vi, som bor på Vikingshillsvägen 31 och jobbat hemifrån under hela denna tid, bevittnat en oroväckande utveckling av trafikmiljön. Det handlar om höga hastigheter, farliga omkörningar, hetsbeteende och bilister som inte lämnar företräde vid övergångsställen, vilket medfört att vägmiljön har blivit både bullrigare och mindre säker. Kort sagt en utveckling som går på tvärs mot den önskan om att bevara områdets karaktär som uttryckts från många medlemmar i vår förening.

En anledning till den försämrade trafikmiljön är att Vikingshillsvägen numera är huvudled, vilket innebär att man inte behöver bry sig så mycket om trafik från korsande vägar. Huvudledsskyltarna kom upp i samband med att vägen färdigställdes förra året. Men Nacka kommun har inte formellt fattat ett beslut om detta i form av en lokal trafikföreskrift, vilket egentligen var nödvändigt för att kunna genomföra förändringen. Vi har fått besked att beslutet kommer att fattas i efterhand och att vi har möjligheter att lämna synpunkter inför beslutet och att överklaga när beslutet väl har fattats.

Vi menar att det inte finns något skäl till att Vikingshillsvägen ska vara huvudled. Vägen är två kilometer lång och tar slut där Sommarbovägen börjar. Man sparar inte mycket tid på att köra 60 istället för 40. Men både utsläpp, väg- och däckslitage och buller blir väsentligt högre, vilket rimmar illa med Nackas hållbarhetspolicy.

Känner ni som vi får ni gärna höra av er till oss, så kanske vi kan göra en gemensam skrivelse till kommunen.

Per & Simona Sommarström
Vikingshillsvägen 31
per@roidivision.se
0709 857 854
simona.ciocodei@gmail.com
0707 649 594

Årets bästa städdag

Stort tack till alla som var med på arbetsdagen den 24 april! Trots att väderleksprognosen lovade ett omväxlande aprilväder så var det cirka 40 personer närvarande med humöret på topp och som utförde ett otroligt bra arbete. En stor skara av flitiga barn jobbade också väldigt hårt och hjälpte även till med att testa lekplatsens nya attraktion, klättergången.

Städdagen började redan 9.30 och det var högt tempo ända fram till klockan 12, då våra mästerkockar serverade grillad korv och hamburgare. Städdagen fortsatte sedan, med viss paus för kaffe och kaka, fram till klockan 14 då årsmötet började.

Utöver att massor av sysslor avklarades var det också himla trevligt. Som tur är så har vi en städdag till redan i höst, ses då!

Utfört arbete vid Karbosjön

 • Monterat badstege

Utfört arbete vid midsommarängen

 • Krattat ängen
 • Sopat tennisplan samt satt upp nät
 • Monterat tre nya bänkbord
 • Rensat rabatten
 • Rensat ogräs under gungorna

Utfört arbete vid lekplatsen

 • Klätt farlig sten med rep
 • Rättat upp gångbryggan
 • Byggt en klättergång över slänten
 • Skyfflat ut bark under linbanan, rutschkanan och gångbryggan
 • Skyfflat ut toppdress på ängen
 • Målat de nya trähästarna
 • Monterat ratt och ny flagga till skeppet
 • Lagat fotbollsnät

Ingas Paviljong

 • Byggt odlingslådor framför altanen

Vilket område vill du bo i 2030?

Välkommen till den nya arbetsgruppen! I Riset finns idag 190 fastigheter totalt. Området utvecklas, bebyggs och växer. Det är mycket som pågår där aktörer som Nacka kommun, Boo Energi, SL, Waxholmsbolaget och vi boende i Riset samt övriga Kummelnäs/Vikingshill involveras. Styrelsen har under 2020 haft dialog och diskussion med flertalet medlemmar kopplat till att området växer och utvecklas. Föreningen äger såväl markytor som byggnader och brygga, vilka behöver förvaltas – men hur och för vem?

Ser vi ett ökat behov av allmänna öppna platser likt vår midsommaräng? Vilket behov finns av lekplats, badplats, utsiktsplats, fotbollsplan eller skateboardramp? Finns det redan planer på detta från kommunen och i så fall var? Om inte – har vi inom RTF något som kan/bör utvecklas framåt? Kan det finnas idéer som är lämpliga att ta vidare i samband med kommande VA-utbyggnad?

”…Kvaliteterna i områdets landskapsbild och bebyggelsemiljö ska så långt som möjligt med en permanentbebyggelse tillvaratas.”
”…att skydda för landskapsbilden och naturmiljön särskilt värdefulla träd eller vegetationspartier på enskilda tomter, bevara de gröna gaturummens småskalighet samt bevara områdets karaktär med naturtomter.”
Ovan är texter från gällande detaljplan för Riset. Vad innebär det och hur uppnår vi det? Hur ser Riset ut och fungerar om 10 år?

I samband med vår samordnade trädfällning nu under vintern har frågan om hantering av träd på föreningens mark blivit aktuell. Hur behåller vi områdets karaktär? När och av vilken anledning bör träd på föreningens mark fällas? Bör vi ha en 40-årsplan för nyplantering? Kan vi genom medvetna val skapa rätt karaktär för området på exempelvis belysning, vägar, ångbåtsbrygga?

I syfte att möjliggöra för medlemmars engagemang i våra gemensamma ytor samt att vara styrelsen behjälplig med strategisk och långsiktig planering, föreslår styrelsen att en arbetsgrupp tillsätts i samband med årsmötet 2021. Arbetsgruppens uppdrag blir att under ett år ta fram en rapport som visar på Risets nuläge, framtida behov och möjligheter, men även begränsningar och problem.

Förslagsvis består arbetsgruppen av 3-6 personer och gärna en blandning av de som bott en längre tid och nyinflyttade.

Har du funderingar eller är intresserad att ingå i gruppen kan du redan nu skicka ett mail till risetsvagforening@gmail.com märkt Riset 2030.

På kommunens hemsida kan du ladda ner aktuella detaljplaner. Se mer här: https://www.nacka.se/boende-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/sa-hittar-du-detaljplanen/

Så fungerar båtklubben

Risets Båtklubb, RBK, bildades 1967 och är en ideell förening där boende inom Riset kan förvärva andel i klubben.
Klubben förfogar över 100 båtplatser vilka andelsmedlemmarna äger förtur till med beaktande av reglerna för anmälan och tillgänglighet av lämplig plats.
Klubben har i dag ett 30-tal gästmedlemmar som då vanligtvis är boende utanför Riset.
Klubben har 10 arbetskvällar fördelat på vår och höst där andelsmedlemmar förväntas bidra till underhåll och enklare reparationer.
Kontakt med klubben får du enklast via klubbens mejl som är rbk@risetsbk.se.

Nu är första bänkarna på plats

Efter två dagars arbete i helgen är bord och de första sittplatserna monterade och fastgjutna vid Karbosjön. Familjen Tingwall, som har hållit i planering och beställning, fick hjälp av Anders Nolbratt, Niklas Elmquist, David Timner, Marcus Kinch och Carl Alströmer. Bernt Landberg lånade ut betongblandaren.

Flytbryggan får sin permanenta plats i Karbosjön på höstens arbetsdag.

Soffa, bord och bänk hann helgens arbetslag med att montera.

Stefan Tingwall, Niklas Elmquist och David Timner började arbetet med att gräva gropar för betongen.

Flytbryggan och ytterligare två bänkar monteras på arbetsdagen den 17 oktober då det också ska röjas och göras fint runt om.

Riset i korthet

VÄLKOMMEN TILL RISET I SALTSJÖ-BOO!
Risets villaområde på Värmdölandet ligger i Boo som ligger i Uppland.

Riset i Vikingshill är ett sammanslaget område av Riisets och Fösan avstyckat från Velamsund 1937 respektive 1946 och lokaliserad mellan Kummelnäs och Velamsunds naturvårdsområde. Vikingshill är namn av en grosshandlarvilla från 1865.

Fyra stamfastigheter från avstyckningarna till tomter ägs av Risets tomtägarförening och underhålls av Risets vägförening.

Fastighetsägare är genom dessa föreningar delägare och ekonomiskt ansvariga för skötsel och underhåll av stamfastigheternas vägar, stigar, grönområden, vatten och en ångbåtsbrygga som har reguljär trafik.

Velamsund är nämnt första gången 1627 som Stora Velamsund där en vattenkvarn etablerats med namnet Fösa kvarn. Kvarnen omnämns oftast som Riisets vilket med all sannolikhet avser att man malt sin säd hos mjölnare Riis.

Den äldsta byggnaden i Riset är en källare från 15 – 1600 talet på fastigheten Riisets som under grosshandlartiden, efter om och tillbyggnad, namnändrades till villa Hyddan. Grosshandlartiden kom till området, som före var orört, 1862 och har som kulturbärare lämnat många villor och trivsamma promenadvägar till vår tid.

Närområden

Från samma avstyckning som Risets finns Rörsunda, Sommarbo och Tegelön. Dessutom bjuder Velamsunds naturvårdsområde möjlighet till friluftsaktiviteter som upplyst spår för terränglöpning vid barmark och vintertid skidåkning. Vidare finns vår lokala restaurang Långa raden samt Velamsunds ridskola, ridklubb med kaffe samt badplats.

Allmänna kommunikationer

Buss: Linje 421 och vid högtrafik motorvägsbuss 441.
Båt: Waxholmsbolaget trafikerar Risets ångbåtsbrygga enligt turlista från mitten av april till slutet av december.

Affärer

Riset och hela Vikingshill ligger avsides även i Boo och den närmaste affären är i Vaxholm men då måste man ha båt. På vägavstånd sju kilometer finns Orminge, Lännersta och Björknäs i Boo som har dagligvaruhandel och på Värmdö finns också Gustavsberg och Mölnvik. Några kilometer längre bort finns Ektorp, Skvaltan, Nacka forum och Sickla köpkvarter.

Skolor/förskolor

Backebo i Vikingshill. Friskola för klasserna 1-6.

Sågtorp vid Boo kyrka. Kommunal skola för klasserna 1-6.

Idunskolan vid Kil 1 – 6 år med dagis

Kummelnäs förskola.

Förskolan föräldrakooperativet Regnbågen i Kummelnäs.

Daghem på Bågvägen i Vikingshill.

Öppen förskola, kyrkans barntimmar för barn mindre än 5 år i Kummelnäs kapell. Information genom Boo församling tel: 715 02 35.

Bad

Sommarbo badplats i Velamsundsviken, Sågsjöns badplats, Gustavsviks – och Eriksviksbadet och kommunens badplats vid Boo gård, Insjöns badplats.

Båtplats

I Rörsundsviken/Fösan finns småbåtshamn som sköts av och administreras av Risets Båtklubb. Medlemsskap kan endast tecknas av boende inom Risets tomtområde. Uthyrning av gästplatser medges i mån av utrymme.

Tennisbana

Tennisbanan administreras fr.o.m. april år 2000 av Tomtägareföreningen. Banan ligger ungefär mitt i området vid midsommarängen och är öppen för alla. Var rädd om underlaget, inget slirande med cykel. Cykling, basket, skateboard och annan lek är ok men tennisspel går alltid först. Boende i Riset har alltid förtur.

Golfbana

Nacka golfbana i Bölan efter Lagnövägen ligger i Velamsunds naturvårdsområde.