Kategoriarkiv: Vårt område

Välkomna på städdag söndag 23 april!

I sedvanlig ordning bjuder Risets Väg- och Tomtägarförening in områdets medlemmar till en dag med arbete och gott sällskap. Efter god respons väljer vi att fortsätta med tidigare upplägg. Med gemensamma krafter städar och röjer vi på Midsommarängen samt runt om i området där behov finns. Allas insatser välkomnas, även barnens!


Medtag med fördel blandade redskap såsom röjsåg, trimmer, motorsåg, grensaxar, grova kvastar, krattor, spadar, skyfflar och skottkärror mm.


Upplägg för dagen:
10:00 Arbetsdagens början med samling på Midsommarängen
12:00 Grillunch serveras
13:00 Arbetet tar vid igen!
ca 15:00-16:00 avslutar vi för dagen

För frågor inför arbetsdagen går det givetvis bra att höra av sig till risetsvagforening@gmail.com

Väl mött!

Styrelsen

Ångbåtsbryggan – Bygge påbörjat & vintertidtabell

Nu har vintern kommit till ångbåtsbryggan och sedan den 13e december så gäller vintertidtabellen för båten. Ni finner tabellen här https://waxholmsbolaget.se/tidtabeller.

Vi kan även med glädje informera att bygget av den nya väntkuren har satt igång. Vi glädjer oss till att se den klar och kunna använda den för att vänta på båten tillsammans med er.

Insändare. Huvudled leder till sämre boendemiljö

Det senaste året har vi, som bor på Vikingshillsvägen 31 och jobbat hemifrån under hela denna tid, bevittnat en oroväckande utveckling av trafikmiljön. Det handlar om höga hastigheter, farliga omkörningar, hetsbeteende och bilister som inte lämnar företräde vid övergångsställen, vilket medfört att vägmiljön har blivit både bullrigare och mindre säker. Kort sagt en utveckling som går på tvärs mot den önskan om att bevara områdets karaktär som uttryckts från många medlemmar i vår förening.

En anledning till den försämrade trafikmiljön är att Vikingshillsvägen numera är huvudled, vilket innebär att man inte behöver bry sig så mycket om trafik från korsande vägar. Huvudledsskyltarna kom upp i samband med att vägen färdigställdes förra året. Men Nacka kommun har inte formellt fattat ett beslut om detta i form av en lokal trafikföreskrift, vilket egentligen var nödvändigt för att kunna genomföra förändringen. Vi har fått besked att beslutet kommer att fattas i efterhand och att vi har möjligheter att lämna synpunkter inför beslutet och att överklaga när beslutet väl har fattats.

Vi menar att det inte finns något skäl till att Vikingshillsvägen ska vara huvudled. Vägen är två kilometer lång och tar slut där Sommarbovägen börjar. Man sparar inte mycket tid på att köra 60 istället för 40. Men både utsläpp, väg- och däckslitage och buller blir väsentligt högre, vilket rimmar illa med Nackas hållbarhetspolicy.

Känner ni som vi får ni gärna höra av er till oss, så kanske vi kan göra en gemensam skrivelse till kommunen.

Per & Simona Sommarström
Vikingshillsvägen 31
per@roidivision.se
0709 857 854
simona.ciocodei@gmail.com
0707 649 594

Årets bästa städdag

Stort tack till alla som var med på arbetsdagen den 24 april! Trots att väderleksprognosen lovade ett omväxlande aprilväder så var det cirka 40 personer närvarande med humöret på topp och som utförde ett otroligt bra arbete. En stor skara av flitiga barn jobbade också väldigt hårt och hjälpte även till med att testa lekplatsens nya attraktion, klättergången.

Städdagen började redan 9.30 och det var högt tempo ända fram till klockan 12, då våra mästerkockar serverade grillad korv och hamburgare. Städdagen fortsatte sedan, med viss paus för kaffe och kaka, fram till klockan 14 då årsmötet började.

Utöver att massor av sysslor avklarades var det också himla trevligt. Som tur är så har vi en städdag till redan i höst, ses då!

Utfört arbete vid Karbosjön

 • Monterat badstege

Utfört arbete vid midsommarängen

 • Krattat ängen
 • Sopat tennisplan samt satt upp nät
 • Monterat tre nya bänkbord
 • Rensat rabatten
 • Rensat ogräs under gungorna

Utfört arbete vid lekplatsen

 • Klätt farlig sten med rep
 • Rättat upp gångbryggan
 • Byggt en klättergång över slänten
 • Skyfflat ut bark under linbanan, rutschkanan och gångbryggan
 • Skyfflat ut toppdress på ängen
 • Målat de nya trähästarna
 • Monterat ratt och ny flagga till skeppet
 • Lagat fotbollsnät

Ingas Paviljong

 • Byggt odlingslådor framför altanen

Vilket område vill du bo i 2030?

Välkommen till den nya arbetsgruppen! I Riset finns idag 190 fastigheter totalt. Området utvecklas, bebyggs och växer. Det är mycket som pågår där aktörer som Nacka kommun, Boo Energi, SL, Waxholmsbolaget och vi boende i Riset samt övriga Kummelnäs/Vikingshill involveras. Styrelsen har under 2020 haft dialog och diskussion med flertalet medlemmar kopplat till att området växer och utvecklas. Föreningen äger såväl markytor som byggnader och brygga, vilka behöver förvaltas – men hur och för vem?

Ser vi ett ökat behov av allmänna öppna platser likt vår midsommaräng? Vilket behov finns av lekplats, badplats, utsiktsplats, fotbollsplan eller skateboardramp? Finns det redan planer på detta från kommunen och i så fall var? Om inte – har vi inom RTF något som kan/bör utvecklas framåt? Kan det finnas idéer som är lämpliga att ta vidare i samband med kommande VA-utbyggnad?

”…Kvaliteterna i områdets landskapsbild och bebyggelsemiljö ska så långt som möjligt med en permanentbebyggelse tillvaratas.”
”…att skydda för landskapsbilden och naturmiljön särskilt värdefulla träd eller vegetationspartier på enskilda tomter, bevara de gröna gaturummens småskalighet samt bevara områdets karaktär med naturtomter.”
Ovan är texter från gällande detaljplan för Riset. Vad innebär det och hur uppnår vi det? Hur ser Riset ut och fungerar om 10 år?

I samband med vår samordnade trädfällning nu under vintern har frågan om hantering av träd på föreningens mark blivit aktuell. Hur behåller vi områdets karaktär? När och av vilken anledning bör träd på föreningens mark fällas? Bör vi ha en 40-årsplan för nyplantering? Kan vi genom medvetna val skapa rätt karaktär för området på exempelvis belysning, vägar, ångbåtsbrygga?

I syfte att möjliggöra för medlemmars engagemang i våra gemensamma ytor samt att vara styrelsen behjälplig med strategisk och långsiktig planering, föreslår styrelsen att en arbetsgrupp tillsätts i samband med årsmötet 2021. Arbetsgruppens uppdrag blir att under ett år ta fram en rapport som visar på Risets nuläge, framtida behov och möjligheter, men även begränsningar och problem.

Förslagsvis består arbetsgruppen av 3-6 personer och gärna en blandning av de som bott en längre tid och nyinflyttade.

Har du funderingar eller är intresserad att ingå i gruppen kan du redan nu skicka ett mail till risetsvagforening@gmail.com märkt Riset 2030.

På kommunens hemsida kan du ladda ner aktuella detaljplaner. Se mer här: https://www.nacka.se/boende-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/sa-hittar-du-detaljplanen/