Etikettarkiv: v/a

VA-arbetet: Tillfällig parkering och genomfart Almstigen

Frentab har skapat en tillfällig genomfart på stigen mellan Almstigen och Risvägen. Den kommer fungera som utfart för bilar när VA-arbete pågår på Lindestigen och Almstigen. Frentab har även anlagt en tillfällig parkeringsyta i hörnet Båtvägen/Risvägen. Detta för att möjliggöra för boende på i första hand Båtvägen, Risbergstigen, Sångfågelvägen att kunna parkera bilar under tiden VA-arbete pågår på respektive väg.

Efter avslutat vägarbete ska Frentab ta bort hårdgjorda ytor, tillföra erforderliga jordlager och anlägga ängsmark. En ängsmark ska slås en gång per år och bidrar till biologisk mångfald.

Berörda fastighetsägare får ytterligare information direkt från Frentab. Båda ytorna kommer återställas efter att Frentab är klara med sitt arbete.

Parkering vid Båtvägen/Risvägen

Parkering vid Båtvägen/Risvägen
Almstigen

Information VA-arbetet

Frentab har tillhandahållit en preliminär tidsplan för område B i riset. Det är alltså inte helt säkert att de kommer börja de datum som står i tidsplanen. Ladda ner pdf:en för att se deras plan.

För frågor om tidsplanen, vänligen vänd er till Frentab
kummelnas@frentab.se.

Parkslide
Flera boende har hört av sig om att de är oroliga för spridning av parkslide i samband med utbyggnad av VA. Frentab och NVOA hanterar parkslide enligt nedan.

  • Frentab schaktar inte om vi inte måste
  • NVOA för dialog med kommunen i frågan
  • Frentab försöker runda synliga bestånd. Undvika att gräva i det.
  • Frentab försöker flytta på anslutningspunkt om det är mitt i ett parkslide bestånd
  • Frentab för dialog med maskinisterna.

Frentab uppmuntrar till att ta kontakt och ser gärna att man som boende mailar till Frentab och talar om och försöker markera ut var det finns parkslide.

Orangea markeringar
Sedan någon vecka görs det orangea markeringar utmed hela området. Det är Frentab som begär ut från Ledningskollen.se. Dvs det markeras ut var befintliga ledningar finns.

Tillgänglighet – tänk på ev båt på tomten
OBS! Om du brukar ha din båt på tomten under vintern är det viktigt att tänka på att tillgänglighet till och från fastighet kommer att begränsas vissa perioder. För att undvika att inte kunna sjösätta alternativt inte kunna lägga båten på sin tomt för vintern behöver du planera för detta. Se preliminär tidplan ovan, alternativt kontakta frentab på e-post.

Elbil
Just nu finns det inget svar på hur elbilar ska ha tillgång till laddstationer under perioder då man behöver parkera på annan plats. Det är tyvärr väldigt kostsamt att sätta upp ett tillfälligt elverk. Idéer är välkomna.

Miljöprovtagning i området pågår
Onsdag 12 maj genomfördes miljöprovtagning i området. Detta kommer göras löpande för att få en analys av marken.

VA-arbetet har startat

Nu händer det! När föreningens kassör flyttade till Riset 1993 sa mäklaren ”Jodå, kommunalt VA är på gång”. — Han fick rätt till slut!

VA-projektet för område B och Rörsundsviken II har startat och planeras pågå till efter hösten 2023. Beställare är kommunen genom Nacka Vatten och Avfall och genomförare (de som gör arbetet) är Frentab. Vägföreningen deltager som referensgrupp under hela arbetets gång.

Här finns information från Nacka Vatten och Avfall: https://www.nacka.se/4a4edb/globalassets/nackavattenavfall/dokument/va/utbyggnad-va-i-fritidshusomrade-2019_web.pdf

För snabb kontakt och smidigt genomförande är det viktigt att ge Frentab aktuella kontaktuppgifter så att de kan komma ut med information om vad som planeras. Även boende längs Risets Alväg är välkomna att lämna kontaktinformation då ni också påverkas av vägarnas framkomlighet. Lämna kontaktuppgifter via mailadressen kummelnas@frentab.se

Första väg som grävs upp är Ristorpsvägen följt av Karbovägen, Pilrisvägen och östra delen av Risvägen (mellan Röde Orms väg och Vikingshillsvägen).

Frentab kommer kalla de boende till och genomföra informationsmöten löpande, kvarter för kvarter, innan de påbörjar nya vägavsnitt. Dessa möten är viktiga att deltaga i eller få information ifrån. Mötena ger information om hur Frentab planerar att gå till väga samt hur access till egna tomten kan ske under arbetstiden samt hur post, sophämtning samt tanktömning kan genomföras.

En kritisk del i arbetet är fastighetsägarnas möjlighet till parkering när vägen till tomten är uppgrävd. Föreningen kommer tillgängliggöra de allmänna platser som finns i området, men försök även tala med grannar och närboende om möjlighet att låna och låna ut parkeringsplatser under arbetet.

Varje fastighetsägare skall enligt genomförd lantmäteriförrättning hantera sitt eget dagvatten. Det får inte rinna ut på vägarna eller ledas till grannens tomt. Mer information finns här: https://www.nacka.se/boende-miljo/dagvatten/vagledning-fastighetsagare/

Kommunens information om arbetet kommer att läggas ut här: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/furuvagen/#panel-startpage

Innan påkoppling på det kommunala VA-systemet kan göras måste ett avtal upprättas mellan kommunen och fastighetsägaren. Detta görs genom en ansökan via kommunens hemsida.

Påkoppling till VA-nätet sker löpande och betalning sker vid påkoppling.

Det arbete som krävs på egna tomten (nedgrävning av LTA-pump och ledningar samt inkoppling i huset) görs inte av Frentab. Varje fastighetsägare måste själv ombesörja en entreprenör som utför detta arbete.