Kallelse till extrastämma

Medlemmarna i Risets Tomtägareförening kallas härmed till extrastämma enligt nedan:

Dag och Tid: Lördagen den 16 oktober klockan 15:00
Plats: Midsommarängen

Dagordning

  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
  3. Fastställande av dagordning
  4. Fråga om mötets behöriga utlysande
  5. Val av justeringsmän och rösträknare
  6. Upprättande av röstlängd
  7. Frågan om avtalsservitut för fastigheterna Velamsund 18:40 och Velamsund 18:42
  8. Bestämmande om tid och plats för protokolljustering
  9. Mötets avslutande

Underlag till punkt 7 på dagordningen bifogas stämmokallelsen.

För en så effektiv stämma som möjligt önskas att kommentarer och frågor från medlemmarna sänds förväg till styrelsen via mail till risetsvagforening@gmail.com Styrelsen ser gärna att dessa frågor eller kommentarer är oss tillhanda senast 1 oktober för att de skall kunna behandlas och hanteras innan stämman.

Insändare. Huvudled leder till sämre boendemiljö

Det senaste året har vi, som bor på Vikingshillsvägen 31 och jobbat hemifrån under hela denna tid, bevittnat en oroväckande utveckling av trafikmiljön. Det handlar om höga hastigheter, farliga omkörningar, hetsbeteende och bilister som inte lämnar företräde vid övergångsställen, vilket medfört att vägmiljön har blivit både bullrigare och mindre säker. Kort sagt en utveckling som går på tvärs mot den önskan om att bevara områdets karaktär som uttryckts från många medlemmar i vår förening.

En anledning till den försämrade trafikmiljön är att Vikingshillsvägen numera är huvudled, vilket innebär att man inte behöver bry sig så mycket om trafik från korsande vägar. Huvudledsskyltarna kom upp i samband med att vägen färdigställdes förra året. Men Nacka kommun har inte formellt fattat ett beslut om detta i form av en lokal trafikföreskrift, vilket egentligen var nödvändigt för att kunna genomföra förändringen. Vi har fått besked att beslutet kommer att fattas i efterhand och att vi har möjligheter att lämna synpunkter inför beslutet och att överklaga när beslutet väl har fattats.

Vi menar att det inte finns något skäl till att Vikingshillsvägen ska vara huvudled. Vägen är två kilometer lång och tar slut där Sommarbovägen börjar. Man sparar inte mycket tid på att köra 60 istället för 40. Men både utsläpp, väg- och däckslitage och buller blir väsentligt högre, vilket rimmar illa med Nackas hållbarhetspolicy.

Känner ni som vi får ni gärna höra av er till oss, så kanske vi kan göra en gemensam skrivelse till kommunen.

Per & Simona Sommarström
Vikingshillsvägen 31
per@roidivision.se
0709 857 854
simona.ciocodei@gmail.com
0707 649 594

Information och Nyheter i Risets Tomtägar- och Vägförening. Epost till styrelsen: risetsvagforening@gmail.com