Att tänka på inför snön (även om det inte blir någon)

Även om december än så länge är grön och blöt måste vi förbereda oss på eventuell snö. Föreningen har tagit bort farthindren inför vintern men det finns flera saker vi alla kan hjälpas åt med för att underlätta snöröjningen:

• Soptunnor ska stå minst en meter in på egen tomt. Annars stor risk att dessa körs sönder av plogen.

• Bilar ska stå på egen tomt, ej i vändplaner, mötesfickor eller dylikt.

• Alla snö på respektive tomt är tomtägarens ansvar. Håll den på tomten, inte i högar eller vallar för föreningens röjning att hantera.

• Från tomtgräns upp till 4,5 meters höjd ska tomtägaren säkerställa att ingen växtlighet hänger ut eller växer ut från träd och buskar.

Strandpromenaden rustas i vår

Layout1Efter vårens projektering av upprustningen av strandpromenaden, mellan båtklubben och Vikingshillsvägen tog det tid att hitta rätt entreprenör, så vi hann inte sätta igång arbetet före höstens båtupptagning.

Efter sjösättning i vår sätter vi igång. Då blir det dränering, ny beläggning, nytt räcke och belysning.

Om man har frågor kan man som vanligt höra av sig till styrelsen.

Vägarna i föreningen

Vägar/adresser ingående i Risets tomtområde, sorterade i alfabetisk ordning med längd och kommentar.

Almstigen, längd 100 m, återvändsväg.
Båtvägen, längd 350 m, återvändsväg.
Enrisvägen, längd 220 m.
Fläderstigen, längd 140 m, återvändsväg.
Fösabacken, längd 275 m, återvändsväg.
Granrisvägen, längd 30 m, återvändsväg.
Gröna vägen, längd 130 m, återvändsväg.
Karbovägen, längd 235 m, endast nr 9, delvis gångväg.
Lindestigen, längd 155 m, återvändsväg.
Pilrisvägen, längd 100 m, återvändsväg.
Risbergsstigen, längd 370 m, återvändsväg.
Risets Alväg, längd 850 m.
Ristorpsvägen, längd 310 m.
Risvinkelvägen, längd 360 m.
Risvägen, längd 1300 m.
Röde Orms väg, längd 340 m.
Rörsundsviksvägen, längd 210 m, återvändsväg.
Sångfågelvägen, längd 265 m, återvändsväg.
Vikingshillsvägen udda nr 25-47, kommunens väg.

Total väglängd 5740 m.

Planområde B: vad händer just nu – senhösten 2014?

Kommunen förbereder upphandlingen av entreprenör för arbetet att lägga ned vatten och spillvattenledningar (avlopp) i våra vägar.
Samma entreprenör kommer även lägga ned ledningar för elkraft och tomrör för tele/data på uppdrag av Boo-Energi, samt förbättra vägarna på uppdrag av Risets Vägförening.

Risets Vägförening sammanställer underlag för vägförbättringarna. Vägföreningen har också satt igång projektering av andra arbeten i samband med detaljplanen men som inte direkt har med vägarna att göra.

Tomtägareföreningen är i slutfasen av att upprätta avtal för inlösen av mark som behövs för att bredda vägar och göra vändplaner. I området är det 16 fastigheter som berörs av detta. I och med att Tomtägareföreningen, istället för Lantmäteriet, har gjort arbetet med avtalen, sparar vi ca 200.000 kronor.

Lantmäteriet står i begrepp att göra den förrättning som skapar en gemensamhetsanläggning för fastighetsägarna i detaljplaneområdet. Lantmäteriet kommer också att göra förrättning av inlösen av mark enligt ovan.

 

Nästa steg!

Som planen ligger nu kommer kommunen i slutet av året skicka ut förfrågningsunderlag till entreprenörer vilka då kan välja att lämna anbud på arbetet att genomföra arbetet med vägarna i området. Eftersom upphandlingen från kommunen måste ske enligt lagen om offentlig upphandling är processen något administrativ och kan ta mer tid än vad vi som bor i området kanske önskar. Om allt flyter på kanske upphandlingen kan ska under vintern/våren och vinnande entreprenör kan påbörja arbetet i sommar. Hela eller delar av upphandlingen kan dock överklagas vilket gör denna plan ytterst preliminär och mer information kommer att delges löpande.

Vad behöver jag göra?

När vägarna byggs om kommer hela vägområdet att tas i anspråk för vägbana och diken. Om du misstänker eller vet att du har häckar, grindstolpar, brevlådor eller annat utanför din tomtgräns, på vägområdet, måste du tyvärr på eget initiativ och bekostnad flytta in allting på din tomt. Vägföreningen kan tyvärr inte hjälpa till med detta annat på de markområden som är tvångsinlösta enligt detaljplanen.

Har du luftledning för el till din fastighet kontaktar du Boo-Energi för att komma överens hur du gör för att få din elkraft via jordkabel istället. De stolpar som idag bär upp elledningarna kommer efter ombyggnaden endast användas för gatubelysningen.

Alla fastighetsägare blev tidigt i processen tillfrågade om var man ville ha sin förbindelsepunkt för vatten och avlopp. Är du nybliven Risetbo är det en god idé att kontrollera med kommunens VA-enhet vad den tidigare fastighetsägaren kommit överens med kommunen om.

Information från möte om planarbetet

Den genomförandegrupp som haft styrelsens mandat att förbereda planarbetet i område B och Rörsundsviken II presenterade sina slutsatser på ett informationsmöte i Backeboskolan den 29 mars 2014. Nedan finns anteckningar från mötet.

1. Information om arbetsgruppens arbete

Arbetsgruppen bildades efter årsmötet 2013 och består nio personer, varav några även sitter i styrelsen för tomtägare- och vägförening. Uppdraget är att gå igenom hur de två detaljplanerna ska genomföras. Gruppen lämnar förslag till styrelsen i Risets vägförening som i sin tur fattar beslut, enligt mandat vid två tidigare årsmöten.

2. Information om detaljplaneområdena

Inom Riset finns fyra huvudsakliga detaljplaneområden:

–        Söder Grävlingsberg (DP 391) – Risets Alväg och sista delen av Risvägen. Denna detaljplan är nästan helt genomförd men vissa mindre arbeten återstår.

–        Rörsundsviken II (DP 85)– Delar av Risvägen, Risbergsstigen och Rörsundsviksvägen. Äldre detaljplan som gjorts om så att kommunen står som huvudman för vatten och avlopp. Den nya detaljplanen har vunnit laga kraft och ska nu genomföras.

–        Område B (DP 536) – större delen av Riset. Detaljplanen har vunnit laga kraft och ska genomföras.

–        Vikingshillsvägen (DP 541) – berör fastigheter inom Riset som gränsar mot Vikingshillsvägen. Arbetet med detaljplanen pågår.

Inom Område B ges generella byggrätter beroende på tomtstorlek. Alla får bygga i 1, 1,5 eller 2 plan. Prickmark, t ex mot tomtgräns, anger var på tomten man inte får bygga. Även om detaljplanen inte är genomförd kan man beviljas bygglov, om kommunen t ex tycker att man har en väl fungerande avloppslösning redan idag och vägföreningen godkänner byggtransporter redan innan vägarna är förbättrade. Inom Rörsundsviken II görs i princip inga förändringar mot den förra detaljplanen gällande byggrätter, prickmark etc.

Planområden Riset

Bild 1: Planområden i Riset

3. Tidplan

Jämfört med tidigare information har tidplanen förskjutits framåt i tiden. För närvarande ser den ut enligt nedan:

Planering   Nu
Lantmäteriförrättning   Hösten 2014
Upphandling av entreprenörer för grävning etc.   Hösten 2014
Grävstart    Våren 2015
Grävning klar    Hösten 2016
Besiktning och drift av V/A    Våren 2017

4. Upphandling

Upphandling av den grävning, sprängning, schaktning, dikning etc. som vi ska genomföra och bekosta kommer att göras tillsammans med Nacka kommuns upphandling av de arbeten de ska genomföra för att få ner vatten och avlopp i våra vägar. Vi kommer att kunna välja annan entreprenör än kommunen men det är inte troligt att det blir så. Alla arbeten som ska bekostas av oss (boende inom de två planområdena) måste beställas av oss och inte av Nacka kommun. Genom detta har vi kontroll på våra kostnader. Det ska också utses en oberoende projektledare som håller i byggmöten där entreprenören, Nacka kommun och representanter för Riset deltar. Risets representanter vid byggmötena blir Lennart Bergeros och Björn Lindblom. I upphandlingen anges en specificerad mängd av de arbeten vi vill ha gjorda. Alla tillägg därutöver ska sedan godkännas av oss. När alla arbeten är klara genomförs en besiktning av vägar, diken etc.

För arbeten som inte kan eller bör utföras av kommunens entreprenör kommer vi att göra separata upphandlingar. Det kan röra t.ex. belysning, vägbeläggning, räcken, brygga.

5. Vägbelysning

Det finns nya miljökrav som innebär att vi inom kort måste byta ut de kvicksilverarmaturer vi idag har som vägbelysning i området. Alla armaturer kommer därför att bytas i samband med genomförandet av detaljplanerna. Vi har valt det billigaste alternativet där befintliga stolpar och luftledningar behålls. De befintliga stolparna anser vi är en naturlig del av områdets karaktär. Inga ledningar utöver strömförsörjning till belysningen kommer på sikt att finnas mellan stolparna. Natriumljuskällor väljs i de nya armaturerna. Dessa ger ett gulaktigt sken. Med nya ljuskällor och komplettering med armaturer på de stolpar som idag saknar ljus kommer området att få en klart bättre belysning. Alla boende uppmanas att förbereda för markkabel för matning av el från vägen till sin fastighet.

6. Vägar

Kommunen ställer krav på viss bärighet i vägarna i samband med att kommunalt vatten och avlopp dras in i området. I princip alla vägar kommer att få en körbanebredd på minst 3,5 meter. Risvägen breddas inte från nuvarande bredd på drygt 4 meter då bredare väg anses dra upp hastigheten på de fordon som färdas i området. Som vägbeläggning används samma som idag med indränkt makadam (IM). Efter några år planeras att på ett antal vägar komplettera med en toppbeläggning kallad Y1B. Längs alla vägar ska finnas en fungerande dikning. Arbetet med vägarna blir den klart största kostnadsposten i genomförandet.

7. Övriga arbeten

I samband med genomförandet kommer områdets standard att höjas på ett antal punkter utöver vägombyggnaden. Det rör t.ex. renovering av Fågelsångens ångbåtsbrygga, nytt räcke och belysning längs strandpromenaden vid Rörsundsviken, nya skyltar vid promenadstråk och orienteringstavlor. Väntkuren vid Risets ångbåtsbrygga kommer att bekläs. Vid midsommarängen kommer vi att få anslutning av vatten, avlopp och el. Bollplanen där kommer också att dräneras.

8. Budget och betalningsplan

Budgeten pekar på en kostnad om 90 000 – 95 000 kronor per fastighet. Då de allra flesta redan betalt in 6 000 kr 2009 beräknas man behöva betala 84 000 – 89 000 kr.

Budget

Preliminärt kommer utdebitering ske enligt nedan:

Betalplan

9. Bredband

Skanova/Telia arbetar för närvarande med att dra in fiber i området. I nuläget används luftledningar men de kommer att förläggas i vägen när området är färdiggrävt. Vi tror att Skanova/Telia kommer att kunna erbjuda fiber till alla boende i området inom ett par år.

10. Genomförandet

Precis som idag kommer området att ha enskilt huvudmannaskap för vägar och allmän plats med Risets vägförening som ansvarig huvudman. Kommunen gräver ner sitt vatten och avlopp i våra vägar vilket bekostas av kommunens VA-enhet. Vi som boende får sedan betala för anslutning av vatten och avlopp enligt den VA-taxa som gäller när påkoppling sker. Kommunen höjde taxan 2014. Information om gällande taxa kan hittas på kommunens hemsida.

Det är vägföreningen som genomför vägförbättringar och övriga arbeten inom området. Kostnaderna delas mellan de boende i de två planområdena. Ekonomin i den sektion som bildas för detta är skild från vägföreningens övriga ekonomi.

11. VA-anslutning

Varje fastighetsägare bekostar och ansvarar för att gräva ner slangar etc. på den egna tomten för anslutning till VA vid vägen. Kommunen har för några år sedan frågat fastighetsägarna var längs tomtgränsen mot vägen de vill ha sin anslutning. Det går fortfarande att flytta denna anslutningspunkt om man så önskar.

Kommunen har i området valt en lösning med lätt trycksatta avlopp (LTA). Eftersom avloppet är trycksatt, räcker det att dra ledningar med smal diameter i grunda diken som följer markkonturen. Kommunen kommer att förse varje fastighetsägare med en avloppspump som ska grävas ner på tomten. Se skiss nedan. Mer information om pumpen och LTA-systemet kan man få av Nacka kommun.

VA-anslutning

12. Lantmäteriförrättning

Vägföreningen ansökte i juni 2013 om lantmäteriförrättning. Den beräknas vara klar efter sommaren 2014. Förrättningen syftar till att bilda den sektion som ska dela på kostnader för genomförandet och fastslå hur kostnaderna ska fördelas i genomförandet och i den kommande driften.

Andelstalen vid genomförandet sätts enligt samma principer som när detaljplanen för Risets Alväg genomfördes. Det innebär att alla betalar med andelstalet 1,0 enligt nedan:

 

Andelstal för kostnadsfördelning vid genomförandet

Permanentklassad fastighet    1,0
Lägenhet    1,0
Fritidsfastighet    1,0
Obebyggd fastighet    1,0
Fastighet för näringsverksamhet    1,0

Andelstalen i den kommande driften av vägarna sätts enligt nedan:

Andelstal för kostnadsfördelning vid drift av vägarna

Permanent boende och näringsfastighet    1,0
Lägenhet    1,0
Fritidshus    0,5
Obebyggd fastighet    0,1
Fastighet med utfart mot Vikingshillsvägen    0,1
Båtklubben    3,0

Detta innebär en förändring mot nuvarande andelstal för driften där lägenheter hittills haft andelstalet 0,5. Vi anser att lägenheterna i allmänhet är stora och rymmer hela familjer som på samma sätt som övriga familjer i området nyttjar och sliter på våra vägar.

13. Markinlösen

19 av områdets fastigheter berörs av markinlösen. Det gäller främst vid vändplaner och ett antal trånga passager där större vägområde behövs för att kunna genomföra detaljplanen och uppfylla de krav som ställs av Nacka kommun. Avtal med respektive fastighetsägare kommer att ingås under våren 2014. Ersättning till berörda fastighetsägare följer praxis och betalas av den sektion som bildas genom lantmäteriförrättningen. Den inlösta marken övertas av tomtägareföreningen.