Ny dikning vid Karbosjön

För att Nacka kommun ska kunna sänka vattennivån i Karbosjön med 11 cm måste Karbodiket byggas om. Denna sänkning av sjön görs för att möjliggöra avvattning av områden högre upp i vattensystemet tex Vikingshillsvägen.

Efter ombyggnaden av Karbodiket som sträcker från Karbosjön till utloppet i Saltsjön vid Båtvägen så kommer kommunen ansvara för driften av Karbodiket. Detta innebär att risken för översvämningar liknande den vi drabbades av  hösten 2012 i Riset kommer att minimeras och allt underhållsansvar som tex återkommande dikesrensningar etc. som kostar pengar och resurser idag för Riset kommer att belasta Nacka kommun istället.
Arbetet på Risets Alväg är planerat att starta kring vecka 19–20 och förväntas vara klart i oktober. Under perioden kommer delar av vägen stängas av tillfälligt.

Det sas på årsstämmorna 2017

Årets stämmor i väg- och tomtägareförening hölls den 21 mars med 30 fastigheter representerade. I vägföreningen antogs proposition om att göra de farthinder som under sommarhalvåren funnits installerade på Risvägen permanenta, d.v.s. att vi även fortsättningsvis monterar dessa på våren och tar bort dem på hösten samt att utöka antalet farthinder med ytterligare två stycken längs Risets Alväg.

Styrelsen gavs också mandat att vid behov mycket selektivt utöka med ett fåtal ytterligare likadana farthinder i området.

Risvägens dåliga skick har skapat huvudbry för styrelsen som anser att det vore en oklok investering att göra iordning vägen idag då vägen ändå skall göras om inom några år. Utredning pågår dock om åtgärder. Tills vidare lagas potthålen löpande. För tomtägareföreningen läggs fokus under 2017 på färdigställandet av Ingas paviljong. Utöver återkommande aktiviteter som arbetsdagar och midsommarfirande et c förmedlades att stort firande av föreningens 80-årsjubileum planeras att hållas i september.

Protokollen hittar du här:
Vägföreningen: Protokoll RVF ÅM 2017
Tomtägarföreningen: Protokoll RTF ÅM 2017

Välkomna på årsmöte den 21 mars

Tid: Tisdagen den 21:a mars, klockan 19:00.

Plats: Backeboskolan, klassrum Saltkråkan, Vikingshillsvägen 68.

Viss brist på parkering råder så lämna gärna bilen hemma. De som ändå tar med bil kan parkera på personalparkeringen. Parkering på Vikingshillsvägen kan rendera i böter.

Kallelse och underlag kan läsas här:

Kallelse årsstämma RTF 2017

Kallelse årsstämma RVF 2017

Nya datum för grävarbetena

Vi har nu fått en preliminär tidplan från Nacka kommun gällande upphandling och grävning för detaljplanerna Område B (Riset) och Rörsundsviken II:

  • Upphandling efter sommaren 2017
  • Grävstart vid årsskiftet 2017/2018
  • Arbetet klart sommaren 2019

Upphandling för grävning längs Vikingshillsvägen och Karbosjöns utloppsdike görs under våren 2016 med beräknad grävstart efter sommaren. Arbetet beräknas ta 1,5 år.

Tidigare inlägg i ämnet

Nytt om detaljplaner och överklaganden

Mark- och miljödomstolen meddelade i november dom gällande överklagad lant-mäteriförrättning för detaljplanerna Område B och Rörsundsviken II. Domen följde Lantmäteriets tidigare beslut. Den fastighets-ägare som överklagat ersättningen för mark som föreningen löser in får enligt domen sina krav till viss del tillgodosedda på grund av särskilda förhållanden för den berörda fastigheten. Domen överklagas inte till nästa instans och har därför vunnit laga kraft. Arbetet med genomförandet av detalj-planerna kan därför återupptas.

Nacka kommun har dock meddelat att upprustningen av Vikingshillsvägen just nu har högre– prioritet än våra vägar och rörläggning. Detta innebär sannolikt att genomförandet drar ut ännu mer i tiden. Styrelsen och genomförandegruppen arbetar för att få kommunen att genomföra upphandling så snart som möjligt. Vi återkommer med information på Risets.info så snart vi vet mer.

En första utdebitering görs nu i december. Beloppet blir 26 000 kronor per andel. Tidigare eventuell frivilligbetalning på 6000 (2009) dras av beloppet samt summa för inlösen av mark. Betalning— skall ske inom 60 dagar. Beloppet är alltså mindre än vad vi tidigare sagt på grund av osäkerheten kring tidplan. Vi har dock redan nu kostnader för den mark som ska lösas in och upprustning av strandpromenaden (se nästa sida). Datum för nästa utdebitering beror på hur det går med upphandlingen, men tidigast senvår med samma betalningstid.

Fakturan dröjer till december

Nacka tingsrätt har meddelat att domslut gällande den överklagade lantmäteriförrättningen kommer att meddelas omkring den 30 november. Styrelsen i Risets Vägförening har beslutat att invänta domen innan utskick av första fakturan (35 000 kronor) avseende genomförandet av detaljplanerna Område B och Rörsundsviken II skickas ut. Fakturan förväntas nu skickas ut under december med 60 dagars betaltid.

För de fastighetsägare som berörs av markinlösen kommer ersättningen för detta att dras av från fakturan.

Nästa faktura på 35 000 kronor planeras att skickas ut sista april, också den med 60 dagars betaltid.

Sista fakturan med återstående belopp kommer när hela arbetet är klart.