Nu är första bänkarna på plats

Efter två dagars arbete i helgen är bord och de första sittplatserna monterade och fastgjutna vid Karbosjön. Familjen Tingwall, som har hållit i planering och beställning, fick hjälp av Anders Nolbratt, Niklas Elmquist, David Timner, Marcus Kinch och Carl Alströmer. Bernt Landberg lånade ut betongblandaren.

Flytbryggan får sin permanenta plats i Karbosjön på höstens arbetsdag.
Soffa, bord och bänk hann helgens arbetslag med att montera.
Stefan Tingwall, Niklas Elmquist och David Timner började arbetet med att gräva gropar för betongen.

Flytbryggan och ytterligare två bänkar monteras på arbetsdagen den 17 oktober då det också ska röjas och göras fint runt om.

Midsommar 2015

Peffe midsommar

Årets midsommarfirande gick traditionsenligt av stapeln trots utmaningar från vädrets makter. Dans kring stången och fiskdamm samlade barnen efter genomförd traktortur medans ungdomarna mötte varandra i trilla-av-stocken-leken. Riset vs Gästerna 2-1 i den sliriga dragkampen anno 2015. Cafét hölls också öppet där kaffe och lättare fika fanns i utbudet. Antalet besökare noterades till ca 250 personer. Stort tack till familjerna Timner, Mella, Agerberg, Ohlson/Jönsson och Lindahl som arrangerade festligheterna för femte året i rad. Nu är det dags för nya familjer att ta vid – vilka bestäms vid årsmötet i vår.

Midsommar i Riset 2015

Torsdag 18 juni

 • Klockan 18 klär vi stången. Ta med blommor. Ju fler desto roligare

Midsommarafton

 • Klockan 14 avgår traktor med lövat släp för första varvet av tre. Barn kan hoppa på längs Risvägen/Risets Alväg
 • Klockan 15 reser vi stången. Därefter sång och dans.
 • Fiskdamm med godis för barn upp till 12 år
 • Lekar för barn i alla åldrar anordnas
 • Caféet håller öppet med kaffe, bakverk etc.

Välkomna!

Stadgar Risets Tomtägareförening

Stadgar för Risets Tomtägareförening u. p. a.
Antagna 1995-03-26

Ändamål och firma
§ 1
Föreningen, vars firma är Risets Tomtägareförening u. p. a., har till ändamål
1) Att förvärva och besitta fastigheter, vägar, broar, bryggor, kajer, brunnar, pumpar och allmänna platser mm. med därpå uppförda byggnader inom Risets villaområde i Boo socken av Stockholms län;
2) Att underhålla och vårda i denna § under punkt 1) omnämnda, för områdets innevånare avsedda områden, byggnader och kommunikationsanstalter mm. samt anlägga nya sådana, allt i mån av behov och såframt deras underhåll eller anläggande ej tillkommer Risets Vägförening eller annan;
3) att främja åstadkommande och upprättande av erforderliga sjö-, buss- och telefonförbindelser;
4) att i den mån sådant befinns erforderligt anordna och underhålla ytterbelysning å föreningens verksamhetsområde såframt detta inte åligger Risets Vägförening eller annan;
5) att övervaka att å tomtområdet gällande servituts- och stängselbestämmelser efterlevas;
6) att tillse att ordning och hygien råder inom föreningens verksamhetsområde;
7) samt att i övrigt, då tomtägarnas gemensamma intressen beröras, desamma bevaka och tomtägarnas talan föra.

Medlemskap
§ 2
1) Till medlem av föreningen kan antagas varje välfrejdad ägare av fastighet inom Risets tomtområde. Sådan tomtägare äger påfordra medlemskap, såframt ej sådana förhållanden föreligga, att han kunnat uteslutas ur föreningen, därest han redan vore medlem.
2) Med ägare förstås här den person, som innehar lagfart å fastigheten eller, därest lagfart ej sökts, innehar sådana köpehandlingar, att han är berättigad till lagfarts erhållande.
3) Ägs fastigheten av flera personer skall till styrelsen anmälas en av samägarna, som själv eller genom ombud i enlighet med dessa stadgar skall utöva samägarnas gemensamma, på tomtinnehavet grundade rösträtt.
4) Medlems dödsbo, respektive dödsbodelägare eller testamentstagare, som tillskiftats fastighet, varå medlemskap grundas, inträder automatiskt såsom medlem i den avlidnes ställe. Motsvarande gäller för make eller maka, som vid boutdelning i samband med boskillnad, hemskillnad eller äktenskapsskillnad tillskiftats fastighet.
§ 3
Medlemskap vinns genom anmälan till föreningens styrelse. Erhållet medlemskap innefattar tillika förbindelse att ställa sig till föreningens stadgar till efterträdelse. Finner styrelsen skäl att vägra medlemskap, skall frågan hänskjutas till föreningssammanträde. Vid överlåtelse av fastighet skall säljaren respektive givaren göra förbehåll om medlemskap i föreningen.
§ 4
1) Medlemskap upphör
a) då medlem överlåter samtliga honom tillhöriga fastigheter inom området,
b) genom uteslutning ur föreningen.
2) Medlem, som uppenbart skadar föreningens anseende eller intressen eller vägrar ställa sig till stadgarna eller stadgeenligt fattade beslut till efterrättelse, kan på styrelsens förslag å föreningssammanträde uteslutas ur föreningen; dock att härför erfordras att beslutet biträtts av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.
3) Avgående medlem äger ej del i föreningens tillgångar och vinst och äger förty ej kostnadsfritt begagna föreningen brunnar och kommunikations anläggningar, utan har att härför erlägga den avgift, föreningens styrelse bestämmer.

Förbehåll vid överlåtelse
§ 5
1)
a) Eventuell årsavgifts storlek fastställs av årsmöte för det kommande verksamhetsåret. Årsavgiften skall vara lika för varje fastighet, som ägs av privatperson eller dödsbo.
b) Disponeras fastighet av bolag, förening eller annan sammanslutning, utgår avgiften med högst tio gånger årsavgiften, allt efter årsmötets beslut. Är ej sammanslutningen ägare till fastigheten och förty ej medlem av tomtägarforeningen, svarar den medlem, som upplåtit fastigheten till sammanslutningen, för avgiftens rätta erläggande.
2) Därest årsavgifterna ej förslå till täckande av föreningens utgifter, skall föreningen verkställa uttaxering av medlemmarna, dock för varje fastighet högst med ett belopp, motsvarande halva senast fastställda årsavgift. Uttaxering och tiden för beloppets erläggande beslutas på föreningssammanträde.
3) Årsavgift betalas efter avisering senast 31 maj varje år.

Föreningens förbindelse.
§ 6.
För föreningens förbindelser svara endast dess tillgångar.

Föreningens fasta egendom.
§ 7.
Föreningens fasta egendom må ej belastas med inteckning för gäld.

Styrelse
§ 8.
a) Föreningens angelägenheter omhänderhas av en styrelse, som har sitt säte i Norra Boo, Nacka, Stockholms län.
b) Styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter samt tre suppleanter, vilka väljas å årssammanträde för en tid av två år. Första gången styrelseval äger rum enligt dessa stadgar skall dock två styrelseledamöter och två suppleanter väljas för allenast ett år. Avgående styrelseledamot eller suppleant kan återväljas
c) Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.
d) I ordinarie årsmöte må fastställas instruktion och arbetsordning för styrelsen.
e) Styrelsen skall senast den 15 februari varje år till revisorerna överlämna förvaltningsberättelse för det gångna året jämte föreningens räkenskaper, som i fullständigt bokslut skola sammanföras per varje 31 december.
f) Styrelsen är beslutsför om den består av minst tre närvarande ledamöter, ordinarie eller suppleanter, som är ense om beslutet. Vid telefonsammanträde skall samtliga ordinarie ledamöter ha avgivit sina röster.

Firmateckning.
§ 9.
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter i förening eller av en ledamot och en suppleant i förening.

Revisorer
§ 10.
För granskning av styrelsens åtgärder och räkenskaper skall på ordinarie sammanträde utses revisorer jämte suppleanter för dessa. Första gången val äger rum väljs två revisorer och två suppleanter av vilka en revisor och en suppleant väljs för ett år, de övriga för två år. Därefter väljs årligen en revisor och en suppleant för två år. Avgående revisor och suppleant kan återväljas.
Över sin granskning skola revisorerna avgiva skriftlig berättelse, vari ansvarsfrihet bestämt till- eller avstyrks. Berättelsen skall föreligga senast två veckor efter det revisorerna erhållit förvaltningsberättelsen.
Innan anmärkning framställs mot styrelsen, böra revisorerna bereda styrelsen eller den ledamot därav, anmärkningen skulle avse, tillfälle att avgiva yttrande i saken.

Reservfond
§ 11.
Medel kan avsättas till reservfond efter årsmötesbeslut.

Föreningssammanträden .
§ 12.
Ordinarie föreningssammanträde hålles i Boo eller i Stockholm en gång årligen senast under april månad å tid och plats, som styrelsen bestämmer.
Extra sammanträde hålles, då styrelsen finner sådant lämpligt eller yrkande därom med angivande av skälet till styrelsen framställs av revisor eller minst en tiondel av medlemmarna. I senare fallet skall kallelse i stadgeenlig ordning utfärdas senast 14 dagar efter det yrkande kommit styrelsen tillhanda. Denna bestämmer tid och plats för sammanträdets hållande.

Kallelser och andra meddelanden till medlemmarna.
§ 13.
Kallelse till sammanträde utfärdas av styrelsen och skall jämte förteckning å de ärenden, som skola förekomma vid sammanträdet, minst 14 dagar före sammanträdet med allmänna posten översändas till medlemmarna. Har ej särskild adress härför uppgivits, må försändelsen adresseras till tomtområdet.
Därjämte bör kallelsen senast 14 dagar före sammanträdet anslås å anslagstavla vid väg inom föreningens verksamhetsområde. Övriga meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom på endera sättet.
Å föredragningslistan skall upptas – förutom av styrelsen upptagna ärenden – de ärenden vars prövning å föreningssammanträde av revisor eller medlem begärts senast femtonde januari innevarande verksamhetsår.

Rösträtt m. m. å föreningssammanträde.
§ 14.
Å föreningssammanträde utövas medlemmarnas rösträtt enligt följande grunder:
1) Medlem, som ensam med äganderätt innehar en eller flera fastigheter, äger en röst för varje fastighet.
2) Ägs fastighet av två eller flera personer, tillkommer dem gemensamt en röst att utövas av den enligt § 2 mom. 3) för ändamålet utsedde samägaren. Är denna frånvarande och är han ej representerad av fullmäktige, äger annan vid sammanträdet närvarande samägare i fastigheten utöva rösträtten; är de flera, tillkommer denna rätt den till levnadsåren äldste, därest ej annat överenskommes.
3) Rösträtt tillkommer ej medlem, som häftar för avgift, som bort vara gulden.
4) Medlem är berättigad att befullmäktiga annan medlem att utöva sin rösträtt. Innehav av fullmakt skall vid sammanträdets början anmälas för anteckning i röstlängden.
5) Omröstning sker öppet, därest icke sluten votering begärs.
6) Utom i de fall, varom i lag eller dessa stadgar särskilt annorlunda föreskrivs, avgörs alla frågor genom enkel pluralitet.
Utfalla vid sluten votering rösterna lika för skilda meningar, eller erhålla vid val två eller flera lika röstetal, bestämmes utgången genom lottning.
I andra fall gäller vid lika röstetal den mening ordföranden besitter.

Förhandlingsordning å föreningssammanträden.
§ 15.
1) Föreningssammanträde öppnas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denna, av vice ordföranden. Är jämväl denne förhindrad, öppnas sammanträdet av den till levnadsåren äldste närvarande styrelseledamoten. Härefter upprättas röstlängd, varefter de närvarande välja ordförande att leda förhandlingarna vid sammanträdet.
2) Vid sammanträde skall föras protokoll, som skall justeras – förutom av den, som fört ordet vid sammanträdet – av minst två vid sammanträdet valda justeringsmän.
3) Vid ordinarie årssammanträde skola – förutom vad som följer av i denna § under mom. 1) sagts – förekomma följande ärenden:
a) Val av justeringsmän, som tillika skola vara rösträknare.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse.
c) Revisorernas berättelse.
d) Beslut angående fastställande av balansräkning.
e) Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
f) Fastställande av utgiftsstat.
g) Bestämmande av eventuell årsavgift för året samt eventuell uttaxering.
h) Bestämmande av eventuella kostnadsbidrag för styrelsens ledamöter.
i) Val av styrelseledamöter och suppleanter.
k) Val av revisorer och suppleanter.
l) Eventuella rapporter från styrelsen utöver förvaltningsberättelsen.
m) Övriga av styrelsen väckta frågor.
n) I stadgeenlig tid inkomna frågor.
4) Å föreningssammanträde må ärende, som ej blivit i kallelsen till sammanträdet angivet, ej till avgörande företagas i vidare mån, än vad som medgivs i 35 § i lagen om ekonomiska föreningar.

Skiljedomsklausul.
§ 16.
Tvister mellan, å ena sidan, föreningen och, å andra sidan, styrelsen, ledamot därav eller föreningsmedlem angående föreningsangelägenheter, få icke dragas inför domstol utan skola slitas av skiljemän enligt lagen den 14 juni 1929; föreningen dock obetaget att lagsökningsbevis eller vid domstol utkräva förfallna avgifter, däri inbegripet uttaxerade belopp.

Föreningens upplösning.
§ 17.
1) Beslut om föreningens upplösning vare ej giltigt med mindre samtliga medlemmar biträtt beslutet eller detsamma fattats å två på varandra följande sammanträden, varav minst ett ordinarie, och å det sammanträde, som sist hållits, biträtts av minst två tredjedelar av föreningens medlemmar och tre fjärdedelar av de röstande.
2) Upplöses föreningen skola, sedan föreningens skulder guldits, återstående tillgångar tillfalla, allt efter vad vid upplösningsbeslutet må hava bestämts, den organisation, som må hava bildats att träda i föreningens ställe att nyttjas till fromma för fastighetsägarna å föreningens verksamhetsområde.

Beräkning av antalet fastigheter.
§ 18.
Då i dessa stadgar medlems rättighet eller skyldighet gjorts beroende av antalet honom tillhöriga fastigheter, räknas varje jordregisterenhet såsom en fastighet.

Stadgeändringar.
§ 19.
Med avseende å den röstpluralitet, som erfordras för ändring av dessa stadgar, gäller vad för vart särskilt fall i § 42 i lagen om ekonomiska föreningar stadgas.

Allmän bestämmelse.
§ 20.
I alla de avseenden, som icke uttryckligen regleras av dessa stadgar, tillämpas föreskrifterna i lagen om ekonomiska föreningar av den 22 juni 1911.
Att förestående stadgar antagits vid konstituerande sammanträde den 16 december 1937, betygas av undertecknade styrelseledamöter.
Albert Sellman. Joh. Sandin.
Sammy Westerlund. O. Englund.
Kurt Andersson
Styrelseledamöternas namnteckning bevittna:
H. Feychting. H. Friberg

 • Ändring av stadgarna har skett efter beslut av årsmöten i mars 1986 och 1987.
 • Ändring av stadgarna har skett efter beslut av extra ordinarie årsmöten i augusti 1995 och ordinarie årsmöte i mars 1996.
 • Ändring av stadgarna har skett efter beslut på ordinarie årsmöten i mars 2013 och mars 2014
 • Ändring av stadgarna har skett efter beslut på ordinarie årsmöten i april 2018 och mars 2019

Om Vägföreningen (RVF)

Som fastighetsägare i Riset ingår du som medlem i Risets Vägförening enligt förrättning utförd i mars 1995. Enligt vägföreningsformen är varje fastighetsägare skyldig att erlägga utdebiterad vägavgift.

Sammanfattning

 • Bildad 13 mars 1995. Ombildad vid ny förrättning 1998
 • Ansvarar för skötsel och underhåll av allmänningar inom planlagda områden
 • Ansvarar för vägarnas skötsel och underhåll, sommar- och vintertid
 • Ansvarar för belysningspunkter utmed vägnätet (kommunen står för el-förbrukning)
 • Ansvarar för brygga som medger båtförbindelse med Stockholm och skärgården
 • Upprätthåller medlemskap i REV (Riksförbundet Enskilda Vägar)
 • Upprätthåller medlemskap i Skärgårdens Trafikantförening
 • Arrangerar minst en Städdag/Arbetsdag per år
 • Utdebiterar årlig vägavgift enligt utgiftsstat som fastställes på föreningens årsmöte
 • Bevakar den enskildes betalningsansvar (vid behov upprättas ”restlängd” som överlämans till Kronofogdemyndigheten för indrivning)
 • Postgiro 36 34 66-4

Postadress

132 37 Saltsjö-Boo

Vägavgift

Varje enskild fastighetsägare är enligt vägföreningsformen skyldig att erlägga utdebiterad vägavgift (genom Anläggningslagen). Fastigheten tilldelas ett andelstal beroende på nyttjande/klassning (permanetboende, fritidshus eller annan användning). På årsmöte faställes en s.k. utgiftsstat.

Till permanentboende (mantalsskriven på fastigheten året innan) utgår ett kommunalt vägbidrag som för närvarande uppgår till (max) 500:- per fastighet.

Styrelsens ambition är att upprätthålla hög standard på områdets vägar såväl sommar- som vintertid. Verka för bättre turtäthet med båttrafiken. Allt till så rimlig årskostnad som möjligt för den enskilde fastighetsägaren.