Planområde B: vad händer just nu – senhösten 2014?

Kommunen förbereder upphandlingen av entreprenör för arbetet att lägga ned vatten och spillvattenledningar (avlopp) i våra vägar.
Samma entreprenör kommer även lägga ned ledningar för elkraft och tomrör för tele/data på uppdrag av Boo-Energi, samt förbättra vägarna på uppdrag av Risets Vägförening.

Risets Vägförening sammanställer underlag för vägförbättringarna. Vägföreningen har också satt igång projektering av andra arbeten i samband med detaljplanen men som inte direkt har med vägarna att göra.

Tomtägareföreningen är i slutfasen av att upprätta avtal för inlösen av mark som behövs för att bredda vägar och göra vändplaner. I området är det 16 fastigheter som berörs av detta. I och med att Tomtägareföreningen, istället för Lantmäteriet, har gjort arbetet med avtalen, sparar vi ca 200.000 kronor.

Lantmäteriet står i begrepp att göra den förrättning som skapar en gemensamhetsanläggning för fastighetsägarna i detaljplaneområdet. Lantmäteriet kommer också att göra förrättning av inlösen av mark enligt ovan.

 

Nästa steg!

Som planen ligger nu kommer kommunen i slutet av året skicka ut förfrågningsunderlag till entreprenörer vilka då kan välja att lämna anbud på arbetet att genomföra arbetet med vägarna i området. Eftersom upphandlingen från kommunen måste ske enligt lagen om offentlig upphandling är processen något administrativ och kan ta mer tid än vad vi som bor i området kanske önskar. Om allt flyter på kanske upphandlingen kan ska under vintern/våren och vinnande entreprenör kan påbörja arbetet i sommar. Hela eller delar av upphandlingen kan dock överklagas vilket gör denna plan ytterst preliminär och mer information kommer att delges löpande.

Vad behöver jag göra?

När vägarna byggs om kommer hela vägområdet att tas i anspråk för vägbana och diken. Om du misstänker eller vet att du har häckar, grindstolpar, brevlådor eller annat utanför din tomtgräns, på vägområdet, måste du tyvärr på eget initiativ och bekostnad flytta in allting på din tomt. Vägföreningen kan tyvärr inte hjälpa till med detta annat på de markområden som är tvångsinlösta enligt detaljplanen.

Har du luftledning för el till din fastighet kontaktar du Boo-Energi för att komma överens hur du gör för att få din elkraft via jordkabel istället. De stolpar som idag bär upp elledningarna kommer efter ombyggnaden endast användas för gatubelysningen.

Alla fastighetsägare blev tidigt i processen tillfrågade om var man ville ha sin förbindelsepunkt för vatten och avlopp. Är du nybliven Risetbo är det en god idé att kontrollera med kommunens VA-enhet vad den tidigare fastighetsägaren kommit överens med kommunen om.